Djurgårdsstaden

Djurgårdsstaden

Exploatering viktig för regionens utveckling

Ny stadsdel länkar samman stad, land och vatten

Stockholms stad planerar för en ny stadsdel i området Hjorthagen, Värtan, Frihamnen och Loudden, kallad Norra Djurgårdsstaden. Området ska bli ett av Europas största stadsutvecklingsprojekt och är i lika hög grad ett hamnutvecklingsprojekt. Stockholms Hamnar är den aktör som satt sin prägel på stora delar av området.

Av Ylva Berlin, frilansjournalist

N Djurgårdsstaden

År 2030 beräknas folkmängden i Stockholms län vara 3,5 miljoner. Norra Djurgårdsstaden kan i det sammanhanget bli en mycket attraktiv stadsdel. Många företag har gått samman i en avsiktsförklaring, för att skapa en optimal miljö för bostäder, kontor och marknad.

-Det är en stor utmaning, att länka ihop stad, land och vatten på det här sättet. De olika verksamheterna och intressenterna måste samarbeta. Färje- och kryssningstrafiken planeras att vara kvar, eftersom turistnäringen är väsentlig för hela Stockholmsregionen, säger Henrik Widerståhl, vice verkställande direktör Stockholms hamnar.
Stockholms hamnar har ansökt om att få bygga ut en pir i Värtan och flytta ut hamnverksamheten dit. En ny terminal för färje- och kryssningstrafik, till exempel Tallink och Silja Line, kallad Värtapiren, ska frigöra mark för Stockholms stad, som planerar att exploatera delar av hamnområdet.

Förra året passerade minst elva miljoner passagerare Stockholms Hamnar.

-Det betyder 5 miljarder i turistomsättning och 22 procent av besöksnäringen i hela Stockholms län, enligt Henrik Widerståhl.
Eftersom containertrafiken ökar till, från och inom Östersjöregionen, och fartygen blir allt större, så har Stockholms hamnar ansökt om att få bygga en djup godshamn vid Norvikudden i Nynäshamn. Fastighetsägare i området har dock överklagat ärendet.
Henrik Widerståhl menar att en hamn i Norvikudden har många fördelar, både ekonomiskt och miljömässigt.

-Utsläppen av koldioxid kan minska eftersom en sådan hamn skulle ta in containerfartyg med stor kapacitet. Samlastning skonar miljön och håller nere kostnaderna. En viktig aspekt är att befolkningen i Mälardalen förväntas öka kraftigt framöver, och därmed efterfrågan på produkter och transporter – på land och till sjöss.
Stockholms Hamnar anlades på 1800-talet och 1900-talet, så kapaciteten sviktar. De riktigt stora fartygen kan till exempel inte ta sig igenom den känsliga skärgården.
-Östersjön är ett intressant område med starkt handelsutbyte. Vår samarbetspartner Hutchison Port Holdings HPH, en av världens största terminaloperatörer, menar att Norvikudden kan bli en djup och isfri hamn, där betydligt fler och större fartyg kan gå in. Planerna på en ny hamn har funnits i ungefär 20 år.

Den samhällsekonomiska vinsten och nyttan har diskuterats fram och tillbaka, samt om till exempel hamnarna i Södertälje, Gävle och Norrköping Oxelösund kan ta över containertrafiken.
_ Vi klarar de volymer vi nu hanterar, men det kan ta tid att få fram en ny infrastruktur. Både Värtapiren och Norvikudden ska fungera i åtminstone 100 år. En exploatering är därför viktig, så att hela regionen kan utvecklas, säger Henrik Widerståhl.

Oljehanteringen på Loudden skulle ha varit avvecklad i år. Eftersom det inte finns något alternativ, så kommer hamnen troligen att vara kvar till år 2019.

Hamnfakta:

I början av 2000-talet antog Stockholms hamnar en plan, Vision 2015, för en funktionell hamn i samklang med stadens utvecklingsbehov. Förslaget fick en bred politisk förankring och resulterade i flera stora infrastrukturprojekt, som nu utvecklas.

I december 2008 undertecknade Stockholms Hamnar och världens största hamnoperatör – Hong Kong-baserade Hutchison Port Holdings HPH – ett avtal som ger HPH rätt att driva containerhamnen i Frihamnen, men även möjlighet att utveckla en ny containerverksamhet i Norvikudden Nynäshamn. Avtalet löper i 25 år.

Planeringen för Norvikudden är drygt 60 hektar mark (60 000 kubikmeter) – 1 600 meter kaj, 7 kajplatser och containerkranar. Med ett vattendjup på 16 meter kan riktigt stora fartyg göra snabba anlöp. Den planerade containerhamnen kan fullt utbyggd ta emot 300 000 containers per år.
Stockholms Hamnar, Kapellskär, Nynäshamn och Stockholm, ska främja sjöfarten, samt säkra varuförsörjningen till Stockholmsregionen. Frakt och gods transporteras via Ro-ro trafik och containers.

Stockholms hamnar arbetar med turism och passagerartrafik – resor till och från Stockholm med kryssningsfartyg, färjor och skärgårdstrafik. Drygt 12 miljoner passagerare transporteras varje år
Stockholms Hamnar förvaltar innerstadens kajer, hyr ut kajplatser och tillhandahåller tjänster för olika fartygstyper. Stadsutveckling, samt underhåll av hamnar och kajer, ingår i uppdraget.

Källa: Stockholms Hamnardjurgårdsstaden


henrikwiderståhl4Vartapir_ritn_2_liten

Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden är ett stadsutvecklingsprojekt som omfattar  258 hektar, från Hjorthagen i norr, genom Värtan och Frihamnen, till Loudden i söder. Detta sätt att

kombinera ny stadsbebyggelse med hamnverksamhet är unikt.

1. Loudden Oljeverksamheten flyttas på sikt. Marken kommer att saneras och därefter
byggs i första hand lägenheter här.
2. Frihamnen, containerhamnen Containerverksamheten flyttar till Norvikudden iNynäshamn.
Marken används till bostäder och arbetsplatser.
3. Frihamnspiren I framtiden kan Frihamnspiren byggas ut för att kunna ta emot fler kryssningsfartyg och färjetrafik.
4. Värtan I området där Siljaterminalen ligger i dag blir det ett kommersiellt centrum med butiker, kulturaktiviteter och restauranger.
5. Värtapiren Byggs ut med 84 000 kvm. Fem kajlägen kommer att ta emot framför allt färjor. Direkt anslutning till Norra Länken från piren.

Projektets mål är att skapa ett stadsområde med blandad bebyggelse för bostäder, kontor, service, hamnverksamhet, industriändamål, service, kultur och idrott. 10 000 bostäder och kontorsytor för 30 000 arbetsplatser planeras.

Om- och nybyggnationen börjar i områdets norra delar, dvs Hjorthagen och fortsätter sedan söderöver. Exakt hur hela området kommer att se ut är i dagsläget inte klart.

Många aktörer är engagerade i hela stadsutvecklingen, som exploaterings- och stadsutvecklingskontoret i

Stockholms stad håller i. Stockholms Hamnar har ett nära samarbete med dem och är sedan lång tid tillbaka den aktör som satt sin prägel på stora delar av området.

Hamnen förvaltar stora delar av marken i Värtan och Frihamnen, och bygger nu en ny pir i Värtahamnen för att koncentrera och effektivisera verksamheten och därigenom frigöra mark till ny bebyggelse som är förenlig med hamnens verksamhet. Stockholms Hamnar driver också idag en containerterminal i Frihamnen, som kommer att flyttas och utvecklas på en utbyggd hamn i Nynäshamn, Norvikudden. Slutligen driver också hamnen oljehamnen på Loudden, som kommer att flyttas för att lämna plats åt bostäder. I dagläget är det inte bestämt var den nya oljehamnen ska placeras.

Viktiga i utvecklingsarbetet är också landskapsarkitekterna, som kallats till detta väldiga miljöprojekt i ett ovanligt tidigt stadium.I en artikel i tidskriften Arkitekten beskrivs den nya generationens arkitekters syn på natur i staden; lite stökigare och vildare. Verktyget grönytefaktor har tagits upp igen, där även faktorer som sociala värden och platser räknas som miljövärden.

Barbro Larson