Lönsam fjärrvärme

Lönsam fjärrvärme

HUVUDPERSEKTIV

Ny teknik gör fjärrvärme lönsamt i passivhus

Västerås kommun ställer hårdare energikrav än Boverket när nya hus byggs. Normalt lönar det sig inte att dra fjärrvärme till sådana lågenergihus. Men genom att med ny teknik anlägga lokala fjärrvärmenät till låga kostnader och med mycket låga energiförluster har kommunala Mälarenergi kommit runt problemet.

Text och foto: Jens Busch, frilansjournalist

I Västerås planeras åtta nya småhusområden med fjärrvärmeanslutna lågenergi- och passivhus. Områdena består av husgrupper med allt mellan 10 och 150 småhus, parhus och radhus. I varje område placeras en undercentral där fjärrvärmevattnet växlas ner till högst 60 grader innan det leds ut i ett lokalt nät som matar husen i området.

Två av områdena är nu klara och där pågår inflyttningen. I det ena området klassas husen som passivhus. Att dra fjärrvärme till lågenergi- och passivhus har tidigare inte varit lönsamt eftersom energiförbrukningen är så låg i förhållande till investeringskostnaden. Det vanliga är att el får stå för den energitillförsel som ändå behövs för tappvarmvatten och viss uppvärmning.

– För att det ska löna sig med fjärrvärme till lågenergihus måste man få ner och investeringskostnaden för de lokala rörnäten. Man måste också minska värmeförlusterna i näten, säger Kjell Andersson, som lett utvecklingen av det nya konceptet, som kallas Västeråsmodellen, på Mälarenergi.

Enkel installation

Båda dessa förutsättningar uppfylls genom att fjärrvärmen matas ut till de nya husen i plaströr (pex) som läggs i en låda av cellplast. Jämfört med den gängse metoden med stålrör slipper man svetsningen av rören, plaströren kopplas enkelt ihop med presskopplingar.

– Det gör att den entreprenör som lägger vatten och avlopp samtidigt kan lägga fjärrvärmerören i samma schakt, säger Kjell Andersson.

De enklare schaktnings- och kopplingsarbetena är främsta orsaken till att investeringskostnaden för de lokala näten kunnat sänkas med en tredjedel, jämfört med att lägga stålrör.

Cellplastlådan runt pex-rören isolerar också betydligt bättre än den normala polyuretanisoleringen runt stålrör, förlusterna minskar från cirka 20 watt per meter till under 10 watt per meter. I gamla kulvertsystem som lades på 1960-talet kan förlusterna uppgå till 50 watt per meter.

Ersätter el

Den tredje förutsättningen för att det ska bli försvarbart att dra fjärrvärme till lågenergihus är att fjärrvärmen ersätter den el som normalt används för att värma tappvarmvatten och för rumsvärme under kalla perioder. I alla hus installeras därför en värmeväxlare där fjärrvärmen värmer tappvarmvattnet.

Flertalet hus får ett mekaniskt från och tilluftsystem med värmeåtervinning (FTX) där tilluften vid behov värms i ett fjärrvärmedrivet värmebatteri. I området med passivhus får husen vattenburen värme.

– Men uppvärmningen kommer bara att stå för omkring en tiondel av fjärrvärmeförbrukningen i husen, resten går till tappvarmvatten, säger Kjell Andersson.

Högre elproduktion

För husägarna innebär det en besparing att ersätta el med fjärrvärme, eftersom fjärrvärmepriset bara är omkring en tredjedel av elpriset. Men även för Mälarenergi är det fördelaktigt när fjärrvärme ersätter el:

– När leveranserna av fjärrvärme ökar kan vi producera mer el i kraftvärmeverket. För varje kilowattimme el som ersätts med fjärrvärme får vi ut 1,6 kilowattimmar el som kan användas till annat, säger Kjell Andersson.

Skärpta energikrav

För några år sedan skärpte Västerås kraven på energiförbrukning i nya hus. För hus med fjärrvärme i kombination med FTX-ventilation gäller 75 kilowattimmar per kvadratmeter och år, att jämföra med Boverkets nya norm på 90.

– I de nya områdena är vi nere på 50–60, säger Kjell Andersson.

I kommunen har man också skärpt kraven på vad som får kallas lågenergi- och passivhus, gränsen går vid 60 respektive 45 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

I de nya lågenergihusen kommer sju–åtta megawattimmar el att ersättas av fjärrvärme per år. För passivhusen är siffran om kring sex megawattimmar.

Värmer vitvaror

Mälarenergi har också deltagit i ett samarbete för att ta fram diskmaskiner, tvättmaskiner och torktumlare, som värms med fjärrvärme i stället för el. Och ett av de småhusområden som är under byggnad ska få de nya maskinerna. Då kan varje hushåll årligen ersätta ytterligare mellan en halv och en megawattimme el med fjärrvärme.

Faktaruta:

De två småhusområden där inflyttning nu pågår är:

Bergsgrottan

Passivhus, tio parhus och tio radhus med stommar och fasader av trä. Energiförbrukning högst 45 kWh/m2 och år. Fjärrvärme för tappvarmvatten och tillskottsvärme.

Byggherre: Mimer.

Bjärbo

Lågenergihus, 27 bostäder i parhus och småhus på 5 rum och kök. Energiförbrukning högst 60 kWh/m2 och år. Fjärrvärme för tappvarmvatten och tillskottsvärme.

Byggherre: NCC.

Fjärrvärme driver diskmaskiner

Om ett år är det inflyttning i 160 nybyggda hyreslägenheter vid Öster Mälarstrand i Västerås. Det blir lågenergihus med fjärrvärme – fjärrvärme som blir värmekälla även för vitvarorna.

Fyra hus byggs nu vid Mälarens strand i Västerås. De 160 lägenheterna kommer att utrustas med diskmaskiner, tvättmaskiner och torktumlare med fjärrvärme som värmekälla, i stället för el.

Fjärrvärmen fördelas ut till lägenheterna från en undercentral i kvarteret, med samma typ av lågtemperatursystem med låga förluster som i flera nya småhusområden i staden.

I trapphusen installeras en värmeväxlare för varje lägenhet. Den försörjer lägenheten med tappvarmvatten, tillskottsvärme i tilluften, värme till handdukstorkar och värme till hushållsmaskinerna.

Inte dyrare

–Tack vare att vi slipper dra varmvattenledningar med cirkulation upp genom husen blir det inte dyrare att bygga på detta sätt, trots att varje lägenhet får en egen värmeväxlare, säger Thomas Rehn, projektledare på kommunala byggbolaget Mimer.

För hyresgästerna blir fördelen att man får lägre energikostnader, fjärvärmen kostar omkring en tredjedel av elen, per kilowattimme.

–Besparingen för vitvarorna kommer att röra sig om en hundralapp i månaden, beroende på hur mycket maskinerna används, säger Thomas Rehn.

Individuell mätning

Hyresgästerna kan också påverka sina kostnader genom att den totala energiförbrukningen mäts och debiteras individuellt för varje lägenhet. Kostnaden för uppvärmning beräknas bli omkring 700 och 1 800 kronor per år, beroende på lägenhetsstorlek och hyresgästernas beteende.

De fjärrvärmedrivna vitvarorna tillverkas av Asko Appliances i Vara, som deltagit i ett projekt tillsammans med ett antal kommunala energibolag, högskolor och byggbolag för att utveckla tekniken.

Faktaruta:

Det kommunala bostadsbolaget Mimer bygger fyra lågenergihus i kvarteret Råseglet i Västerås.

Det blir 160 hyreslägenheter i 6–8 våningar höga hus. Lägenheterna blir på 1 till 4 rum och kök, på 35–100 kvadratmeter.

Fjärrvärme utnyttjas för värme, tappvarmvatten och vitvaror.

Första inflyttning är planerad till januari 2013.