Nytt sätt att mäta trafikalstring

Nytt sätt att mäta trafikalstring

trafikalstring_616

Hur många bilar blir det,,,?

Nytt sätt att mäta trafikalstring

Planerare som ska räkna på trafikalstring vid nyexploatering eller förändringar i befintlig miljö har en svår uppgift. Hur mycket biltrafik kommer att genereras? Hur är det med de andra trafikslagen? Hur kan man som planerare påverka trafikmängder och färdmedel? Med Trafikverkets verktyg för trafikalstring blir skattning av alstrad trafik en enkel och naturlig del i planeringen – även i tidiga skeden.

Av Elin Sandberg och Emeli Adell   Foto: Barbro Larson

Trafikalstringsverktyget är ett webbaserat, kostnadsfritt verktyg som erbjuder ett enkelt och dynamiskt sätt att skatta antalet resor som aktiviteterna i ett område ger upphov till. Skattningarna bygger på den senaste kunskapen om trafikalstring och inkluderar, förutom bil, resor med cykel- gång- och kollektivtrafik, vilket ger dig ett bra underlag vid planering och utformning även för dessa grupper. Dessutom tar verktyget hänsyn till i vilken typ av kommun och var i kommunen det aktuella området ligger. Verktyget är testat och utvärderat på verkliga projekt av trafikplanerare, trafikingenjörer, planarkitekter och trafikanalytiker i kommunal, statlig och konsultverksamhet med mycket goda resultat. Osäkerheten i skattningarna illustreras tydligt och användaren får hjälp att förstå verktygets begränsningar, så som risk för överskattning av antalet resor i områden med mycket funktionsblandning.

Traditionellt har skattningar av trafikalstring fokuserat på biltrafik och allt som oftast har skattningarna blivit olika beroende på vem som räknar, vilka formler, forskningsresultat och erfarenheter som används och vilka som glöms bort. Gång-, cykel- och kollektivtrafik har sällan inkluderats. Eftersom verktygets skattningar baseras på den senaste kunskapen om trafikalstring, som dessutom enkelt kan uppdateras, får alla tillgång till samma kunskap och osäkerheten beroende på vem som gör beräkningarna minskar.

För dem som vill finjustera färdmedelsfördelningarna ytterligare erbjuder verktyget en möjlighet att komplettera med information om kollektivtrafik, parkeringsförhållanden, gång- och cykelvägnätet, eventuella Mobility Management-åtgärder mm. Verktyget omsätter då forskning som visar vilka färdmedelsförändring man kan förvänta sig genom konsekventa satsningar på olika färdmedel, inklusive Mobility Management.

Förhoppningen är att Trafikalstringsverktyget ska bidra till att skillnaden mellan olika trafikalstringsprognoser blir mindre och att kunskapen om hur man med planering påverkar trafikalstringen blir större. Med ökad förståelse av hur lokalisering och olika typer av verksamheter påverkar kan planeringen, även i ett tidigt skede, styras på ett effektivt och medvetet sätt. I verktyget framgår effekter av exploatering på olika ställen i kommunen på ett tydligt sätt, likaså hur olika typer av markanvändning och boendetäthet påverkar antalet resor och färdmedelsfördelningen. Med verktyget blir det enkelt och naturligt att inkludera trafikalstring som en del i planeringen.

Sammanfattningsvis – verktyget ger alla tillgång till den senaste kunskapen om trafikalstring, minskar arbetsbördan för planerare, ökar kunskapen om hur och vilken trafik uppkommer och möjliggör frågor som ”vad händer om…?” på ett helt nytt sätt än förr. Gå in och testa och se om du håller med! Du hittar Trafikalstringsverktyget på https://applikation.trafikverket.se/trafikalstring/ .

Elin Sandberg Trafikverket

Emeli Adell, projektledare, Trivector