Simrishamn fråntogs rätt att ge bygglov

Simrishamn fråntogs rätt att ge bygglov

IMG_8805

Bakläxa på åtta års planarbete och fråntagna rätten att själva bevilja bygglov. Simrishamns kommun får nu smaka på Länsstyrelsen i Skånes tuffa tag.

Av Bitte Nord, frilansjournalist

Med ett nyligen fattat beslut om tillsyn av områdena Norrekås och Örnahusen vill Länsstyrelsen att Simrishamn visar större respekt för natur-kultur –och rekreationsvärdena längs en kuststräcka utmed Hanöbukten och sätter stopp för sina omfattande bebyggelseplaner.

Tillsynsbeslutet innebär att staten genom länsstyrelsen har sista ordet i fråga om bygglov och förhandsbesked. Beslutet kommer att gälla till dess att Simrishamn presenterar ett förslag till fördjupad översiktsplan som länsstyrelsen bedömer ger fullgott skydd för riksintressena naturmiljö, kulturmiljö och kustzon.

Länsstyrelsen i Skåne har ingripit så här resolut bara två gånger tidigare. 1996 mot Klippans kommun och 2008 mot Eslöv. I bägge fallen var motivet att kommunerna inte sörjt för möjligheten att bevara kulturhistoriskt intressanta byggnader. Vid de här tillfällena var det Plan-och bygglagens kapitel 12 paragraf 4 som gjorde ingripandena möjliga. Med den nya plan-och bygglagen ryms åtgärden i kapitel 11 paragraferna 10 och 12.

Den aktuella kuststräckan söder om Skillinge är mycket omtyckt, både av en besökande allmänhet och av människor som vill bosätta sig här. När Simrishamns byggnadsnämnd kände av ett större bebyggelsetryck i början av 2000-talet fattades beslut om att planlägga området genom s k program.

Programmet blev den första källan till konflikt med Länsstyrelsen i Skåne. Programformen var inte ett godkänt verktyg i det här sammanhanget, påpekade länsstyrelsen. Den föreslagna bebyggelseutveckligen fick också underkänt. Oförenlig med riksintressena genom sin omfattning och lokalisering, konstaterade länsstyrelsen.

Samsyn saknas

Och så där har det fortsatt. Med facit i hand kan konstateras att kommunen och länsstyrelsen saknat samsyn om var det kan byggas,  hur mycket och vilken sorts regelverk som krävs. Kommunens senaste ansats till reglering av bebyggelse genom områdesbestämmelser fick lika underkänt som formen program.

-Man kan inte bestämma det, som man vill bestämma, med hjälp av områdesbestämmelser, förklarar Karin Kallioniemi, planhandläggare på Länsstyrelsen Skåne.

Beslutet om tillsyn och överprövning fattades strax före jul 2011 och ännu har länsstyrelsen inte fått några bygglov att granska inom ramen för beslutet.

Faktaruta / Historik

  • 2003 Samråd om Program för Norrekås och Örnahusen med omnejd. Programmet föreslår ett antal områden för ny bebyggelse. Kommunen avser låta programmet ersätta gällande översiktsplan för området. Länsstyrelsen svarar att ökningen av bebyggda områden inte är möjlig med hänsyn till riksintressen och att planverktyget program inte är en giltig ersättning för  översiktsplan.
  • 2004 Samråd om fördjupad översiktsplan Norrekås och Örnahusen med omnejd. Förslaget är i sak detsamma som i programmet. Länsstyrelsen fortsatt kritisk till ny bebyggelse.
  • 2007 Utställning av fördjupad översiktsplan Norrekås och Örnahusen med omnejd. Kommunen har lagt till ytterligare områden där bebyggelse kan tillåtas. Länsstyrelsen pekar på risken för påtaglig skada på riksintressen, framför allt RI kustzon.
  • 2009 Utställning 2 av fördjupad översiktsplan Norrekås och Örnahusen med omnejd redovisar ett stort antal hus uppförda parallellt med planarbetet. samt beviljade förhandsbesked och bygglov som ännu inte utnyttjats. Med utgångspunkt i dessa nya hus och byggrätter föreslås ytterligare bebyggelseområden som inte varit aktuella tidigare under processen. Länsstyrelsens kritik mot en omfattande utbyggnad och frikostighet med förhandsbesked, utan stöd i en antagen FÖP, är kraftig.  Inga nya bebyggelseområden utan föregående detaljplanering, menar man.
  • 2010 maj Länsstyrelsen gör tillsynsbesök i Simrishamn. Kommunen uppmanas att stryka nytillkomna bebyggelseområden. Länsstyrelsen bedömer deras skada på riksintresset kustzon som påtaglig. Kommunen uppmanas neka bygglov och förhandsbesked med hänvisning till förarbetena till Miljöbalkens 4:e kap.
  • 2010 dec Länsstyrelsen får veta att kommunen avser att anta FÖP utan att göra de ändringar som Länsstyrelsen begärt. Länsstyrelsen befarar därför ytterligare bygglov och förhandsbesked med stöd av översiktsplanenoch utanför den statliga kontroll som en detaljplaneprocess innebär. Kommunen informeras om att konsekvensen av antagande av FÖP blir att Länsstyrelsen ingriper med beslut om överprövning för att säkerställa den statliga kontrollen i området.
  • 2011 april Kommunen har avbrutit översiktsplanearbetet och i stället börjat arbeta med områdesbestämmelser för att tillgodose sitt behov av juridiskt bindande bestämmelser. Länsstyrelsen påpekar, dels att områdesbestämmelser inte ger möjlighet att säkerställa områdets riksintressanta miljöer, dels att a l l ny bebyggelse i området riskerar att skada områdets värden.
  • 2011 sep Samråd om Områdesbestämmelser för Norrekås och Örnahusen medomnejd. Innehållet är detsamma som vid utställning 2 och bemöts av länsstyrelsen med samma invändningar som tidigare. Än en gång konstaterar Länsstyrelsen att områdesbestämmelser inte är rätt verktyg. Sådana kan inte freda områdenfrån ny bebyggelse, vilket föresvävat Simrishamns kommun. De kan heller inte användas – utan att ha stöd i en översiktsplan -för att föreslå nya bebyggelseområden.
  • 2011 dec Länsstyrelsen beslutar om Tillsyn över kommunala beslut om lov och förhandsbesked i Norrekås och Örnahusen med omnejd enligt PBL kap 11 paragraferna 12 och 10 ( ersätter 12:4 i gamla PBL). Beslutet innebär att byggnadsnämnden i Simrishamn ska skicka alla beslut om lov och förhandsbesked till Länsstyrelsen för granskning och eventuell överprövning.