Bergslagens kommunalteknik – samverkan med 10 år på nacken

Bergslagens kommunalteknik – samverkan med 10 år på nacken

bergslagen-WWWUtsuddade kommungränser och en effektiv organisation som gynnar alla medborgare. Det är några av de positiva effekter som blev, när Bergslagens kommunalteknik ser tillbaka på sina första tio år. Men också en hel del svårigheter som måste lösas inför nästa tioårsperiod

Tio år har gått sedan fyra kommuner i norra Örebro län bestämde sig för att bilda ett kommunalförbund inom det kommunaltekniska området. Förbundet är fortfarande unikt avseende bredden av verksamheter.

De fyra kommunerna ­– Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesberg och Nora – har tillsammans 46 000 invånare. I och med bildandet av Bergslagens kommunalteknik överlät kommunerna verksamheterna avfall, vatten- och avlopp, gata, park, idrott samt lokalvård till förbundet. Förbundet omsätter cirka 300 miljoner och har 165 medarbetare samt entreprenörer.

Kompetens viktig

Främsta skälet att bilda en samverkansorganisation var kompetensfrågan, både vad gäller möjligheten till att rekrytera teknisk personal, men också för att kunna hålla tillräckligt god kvalitet med tanke på utökade lagkrav inom respektive verksamhetsgren. Ekonomiska samordningsvinster förväntades också och driftbidragen inom de skattefinansierade verksamheterna låstes i fem år.

Tänka nytt vid rekrytering

Vi är fortfarande efter 10 år intressanta för omvärlden såväl nationellt som internationellt. Andra mindre kommuner har säkerligen samma problem som kommunerna i norra Örebro län hade innan Bergslagens Kommunalteknik bildades.

Svårigheten att rekrytera teknisk personal har ökat ytterligare under de gångna åren och förbundet har inte alltid lätt att rekrytera inom delar av de kommunaltekniska grenarna. Här gäller det att tänka nytt, bland annat genom att fånga studerande under studietiden och att kunna erbjuda attraktiva praktikplatser. På detta sätt har vi lyckats anställa unga duktiga medarbetare som borgar för att verksamheten kommer att hålla en god nivå även framtiden.

Sviktande befolkningstal en utmaning

Förmågan att samverka kräver, som vilken relation som helst, ett givande och tagande vilket i sin tur bäddar för utveckling och kreativitet. BKT har som ambition att alla verksamheter i någon eller några avseenden ska ligga i framkant av utvecklingen. Goda exempel finns det gott om, men samtidigt har de ekonomiska förutsättningarna inom de skattefinansierade delarna av verksamheten försämrats under åren som gått.

Befolkningsunderlaget för de fyra kommunerna minskar samtidigt som anläggningarna i form av parker, belysning och så vidare finns kvar. Delvis har detta kompenserats med de samordningsvinster som kontinuerligt genomförts, men skötselnivåer och omfattning av det som sköts har årligen diskuterats inför nästkommande års budget. Vi måste självklart bidra till att anpassa oss till kommunernas förutsättningar.

Ingen beställarorganisation

Formen kommunalförbund är inte alltid så välbekant, vilket emellanåt resulterar i att kommunerna ibland agerar som om att vi är utförare och de därmed beställare. Detta krockar självklart med förbundets uppfattning om hur verksamheten ska drivas då kommunalförbund definieras som en specialkommun avseende de frågor som kommunerna har överlåtit till förbundet.

Ett kommunalförbund är en egen juridisk person och kan inte lämna pris på tjänster i konkurrens. Förbundsformen är väl accepterad inom räddningstjänstens område och vi strävar efter att få agera utifrån den i kommunallagen detaljerade beskrivningen av hur ett kommunalförbund ska styras. Emellertid så bygger samverkan på att vi är lyhörda inför kommunens ambitioner och prioriteringar. En god kommunikation och förståelse brukar lösa det mesta.

För små för att alltid vara intressanta

En stor del av BKT:s verksamheter är utlagt på entreprenad, vilket inte på något sätt gör oss unika inom det kommunaltekniska området. Detta gör oss dock mindre flexibla vad det gäller reduceringar i verksamheten. Några av våra upphandlingar har dessutom inte fungerat så bra vad gäller konkurrensen vilket delvis kan bero på att vi fortfarande har för små volymer för att vara tillräckligt intressanta för att räkna på.

Att det finns entreprenörer som är villiga att räkna på våra arbeten är en förutsättning för att vi ska lyckas. Vissa delar lämpar sig i egen regi och andra bättre på entreprenad. Vi kan inte bemanna för alla toppar vid till exempel snöröjning och LOU (Lagen om offentlig upphandling) ses emellanåt som ett byråkratiskt hinder även om syftet är vällovligt och förståeligt.

Ska vara den självklara partnern

Vår vision är att verka för ett utökat samarbete mellan kommunerna och vara den naturliga huvudmannen och samarbetspartnern, som med hög kompetens och effektivitet utför tekniska uppdrag inom vårt geografiska område med fokus på medborgarnytta och god miljö.

Vi arbetar aktivt vidare med utveckling och med ständiga förbättringar som drivkraft med en formbar organisation och som en del av samhällsbyggandet. Vi driver gemensamma frågor i projektarbetsformen tillsammans med vår systerorganisation Bergslagens miljö och byggförvaltning, till exempel så är en gemensam vattenförsörjningsplan för hela vårt verksamhetsområde under utarbetande.

Medborgardialogen är också ett område som ytterligare behöver utvecklas. Listan kan göras lång och jag vill förmedla glädjen av att arbeta i en mycket kreativ organisation, då jag för andra gången i egenskap av förbundschef har fått förtroendet att leda förbundet.

Eva Jonsson
Bergslagens kommunalteknik