Helhetssyn för ett bättre Helsingborg

Helhetssyn för ett bättre Helsingborg

helsingborg-nyHelsingborg är en av Sveriges snabbast växande städer. Det ger en spännande utveckling med många projekt men också utmaningar, prioriteringar och byggstök i centrum. Staden lägger pusslet för att få infrastrukturen att fungera.

Efter många års planering är nu flera större byggprojekt igång eller i startgroparna i Helsingborg. Samtidigt dras riktlinjerna upp för hur staden ska se ut 2035 och ett förslag till stadsplan är ute på samråd.

– Det händer mycket spännande i vår stadsmiljö just nu, säger Kristina Magnusson, stadsbyggnadsdirektör i Helsingborg. Vi diskuterar konkreta åtgärder och detaljer samtidigt som vi är visionärer och blickar framåt.

Flera större byggprojekt i centrala staden är igång, bland annat förbereder staden för en helt ny stadsdel på Oceanpiren i den tidigare industrihamnen och en bit därifrån satsar Region Skåne på om- och nybyggnad på sjukhusområdet. På bästa läge på den gamla Ångfärjetomten, precis vid vattenkanten, byggs bostäder, en kongress- och hotellanläggning och en ny park, som beräknas vara klara 2019–2020. Byggnationerna på Ångfärjetomten gör att staden tappar parkeringsyta i centrum, en utmaning som staden tacklar på flera olika sätt, bland annat genom satsningarna på Helsingborgsexpressen och Landborgskopplingen, två stora projekt som är välkomna och välbehövda men som samtidigt kommer att bidra till byggstöket.

– Samordningen är a och o för att det ska fungera och vi håller en öppen dialog med alla inblandade parter. Men – det kommer att bli störningar och bökigt i några år, det vill vi vara tydliga med, säger stadsbyggnadsförvaltningens projektchef Marie Holmqvist.

Kollektivtrafiken är en viktig pusselbit. Om färre väljer bilen blir det bättre luft och mindre trångt på gatorna. Det gäller såväl under byggtid som när projekten står klara.

Helsingborgsexpressen är en satsning på spårvägsliknande, kapacitetsstarka bussar på Helsingborgs mest frekventa stads- busslinje, 1:an, som står för 27 procent av det totala antalet resor i stadstrafiken. Staten står för hälften av investeringskostnaden i de så kallade stadsmiljöavtalen. Helsingborgs stad står för åtgärderna i infrastrukturen och bygger om gator och håll-
platser. Skånetrafiken står för inköp av fordon samt drift av trafiken.

– Helsingborgsexpressen kommer att ges hög prioritet längs hela sträckan. Det ska vara snabbt, bekvämt och enkelt att åka, säger Oscar Grönvall, trafikchef.

Förberedelsearbetena längs sträckan påbörjades i mitten av september och i juni 2019 ska hela sträckan vara redo. I framtiden kan denna första linje med Helsingborgsexpressen följas av fler. I samband med Sverigeförhandlingen diskuteras ytterligare två linjer med högklassig busstrafik.

Drottninggatan/Järnvägsgatan

Drottninggatan/Järnvägsgatan löper som en pulsåder genom centrala Helsingborg längs med Öresund. Här knyts alla trafik- slag samman på Helsingborgs stora resecentrum Knutpunkten, som tar emot cirka 40 000 resenärer och besökare per dygn. En ökande befolkning ställer ökade krav på infrastrukturen i centrum – vi är fler som ska samsas på samma yta. Därför satsar vi på att utveckla Drottninggatan/Järnvägsgatan med bättre och tydligare gång- och cykelstråk och med platser där människor vill vistas. Här kommer även Helsingborgsexpressen att köra och kollektivtrafiken prioriteras för att bli effektivare, bland annat genom att anlägga sidoförlagda busskörfält. För bilister som ska till centrum blir det enkelt att ta sig till centrum men lite trögare att ta sig ut. Tanken är att de fordon som använder gatan som genomfart ska välja en annan väg längre ut från centrala Helsingborg.

– Det är många intressen som ska vägas mot varandra och det har varit många och långa diskussioner i planeringsarbetet men vi tror att vi arbetat oss fram till det för helheten bästa förslaget, säger Oscar Grönvall.

Ombyggnaden startar under sen vår 2017 och ska vara klar i juni 2019 när Helsingborgsexpressen sätts i trafik.

Men bilarna då – hur ska centrum bli levande om bilisterna upplever att satsningarna på stadsliv, kollektivtrafik och cyklister gör att de får sämre tillgänglighet och färre parkeringsplatser?

Helsingborgs stad hoppas kunna lösa en del av problematiken genom en unik förbindelse genom Landborgen*. Den så kallade Landborgskopplingen är tänkt att hjälpa till att jämna ut Helsingborgs nivåskillnader och göra det enklare för gående och cyklister att ta sig ner och upp för Landborgen för att ta sig till målpunkter som Knutpunkten, Lasarettet, Olympiaområdet och till skolor.

– Vi har såklart fått många frågor om Landborgen och om att bygga ”i” den. Under den utredning som föregick kommunfullmäktiges investeringsbeslut utförde vi en rad fördjupade utredningar med bland annat arkeologiska, geotekniska och hydrogeologiska undersökningar. Alla undersökningar vi gjort har visat på
att det är fullt möjligt att genomföra projektet, säger Oscar Grönvall.

Landborgskopplingen ska också avlasta city från biltrafik då den är tänkt att inrymma ett centralt parkeringsgarage med plats för runt 600 bilar. Den ska även innehålla en väderskyddad cykelparkering för runt 600 cyklar samt erbjuda en trygg och tillgänglig hiss upp/ner för Landborgen.

– Det är spännande för vi har ju redan från början sett vilka möjligheter Landborgskopplingen ger för att göra Helsingborgs stadskärna mer tillgänglig och skapa bättre förutsättningar för ett levande city, säger Martin Hadmyr, stadsträdgårdsmästare.

Beslut om investering togs i juni och nu börjar stadsbyggnadsförvaltningen planera för genomförandet.

Plats för allt som behövs i en växande stad

Samtidigt med alla pågående projekt och planer tittar stadens tjänstepersoner framåt. När Helsingborg växer behöver vi skapa utrymme för fler människor, bostäder, arbetsplatser, mötesplatser, skolor, transporter, mer regn och grönt på samma yta. I Stadsplan 2017 ger vi ett första förslag på hur vi kan göra detta. Stadsplanen beskriver utvecklingen av Helsingborg fram till år 2035 och visar hur vi bäst kan använda ytan för att skapa livskvalitet för 175 000 helsingborgare i framtiden.

– I arbetet med stadsplanen har vi avdelnings- och förvaltningsövergripande tittat på och försökt ge svar på vad och var vi kan förtäta, samtidigt som vi gör vår stad mer attraktiv och hållbar. Vi har vänt och vridit på en mängd frågeställningar, säger Malin Rizell, chef för avdelningen för översiktsplanering.

Stadsplan 2017 är ett första tjänstemannaförslag till en översiktsplan för Helsingborgs centralort. Den var på samråd 23 juni–23 september och då hade helsingborgare och andra intresserade chansen att ta del av förslaget och tycka till. Stadsplanen är helt digital och innehåller sju olika temakapitel med tillhörande kartor för att underlätta läsningen. Den finns på helsingborg.se/stadsplan2017

Bättre luft i Helsingborg – nu och i framtiden

Mellan 2007 och 2015 arbetade Helsingborg med ett bindande

åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för kväve-
dioxid. En rad olika åtgärder genomfördes, i samarbete med Länsstyrelsen och andra aktörer, och i slutet av 2015 kom ett glädjande besked. Då hade staden skapat en så bra trafikmiljö att Helsingborg blev den första kommunen i landet som gått igenom ett åtgärdsprogram för luftkvalitet och inte behövde något nytt. Avgörande för att klara kraven på stadens luftkvalitet var minskningen av trafikflödena på stadens centrala gator, från 21 000–23 000 fordon per dygn till 16 000–18 000.

Några av de åtgärder som genomförts sedan 2007 är; trafikdämpande åtgärder, miljökrav i upphandling av transporttjänster och arbetsmaskiner, genomförande av ny cykelplan och Bussvisionen för Helsingborg och översyn av skyltning, styrning och kontroll av trafiken.

Helsingborg arbetar hårt för att den positiva utvecklingen när det gäller luftkvaliteten ska hålla i sig vilket ställer höga krav på stadens fortsatta arbete med trafikfrågorna. I den trafikplan som parallellt med stadsplanen varit ute på samråd föreslås hur vi kan bemöta ett ökat resande i en växande stad på ett hållbart sätt.

– Stadsplanen tar höjd för 40 000 nya invånare till 2035. I trafikplaneringen funderar vi mycket på vilka effekter det får på vårt resande och hur vi kan arbeta och prioritera för att få till ett bra och hållbart samspel mellan gående, cyklister, bilister och de som åker kollektivt, säger Oscar Grönvall.

Trafikplanen pekar ut behov och åtgärder för de olika trafikslagen och kommer att vara ett underlag för investeringsbudget. Även Trafikplanen var under remisstiden enbart digital och fanns då att läsa på helsingborg.se.

Text: Malin Angelhag, enhetschef Helsingborgs stad