Hydrografi i nätverk – ett samarbete mellan Lantmäteriet och SMHI

Hydrografi i nätverk – ett samarbete mellan Lantmäteriet och SMHI

Hydrografi bildar basen för många andra geodata, inte minst för analyser av allt i landskapet som har kopplingar till vatten. Att kunna beskriva vattenflöden på ett sätt som medger analyser i GIS-programvaror ger möjlighet att förutse och hantera påverkan på miljön.

Lantmäteriet och SMHI har sedan 2010 samverkat i syfte att skapa ett hydrografiskt nätverk i enlighet med förordningen om geografisk miljöinformation (SFS 2010:1770). Målet är ett rikstäckande hydrografiskt nätverk i skala 1:10 000 och att tillhandahålla informationen enligt kraven i EU-direktivet Inspire och i den svenska standarden för ytvattensystem (SS 637008).

Arbetet har sedan starten bedrivits i form av ett antal samarbetsprojekt. De nya hydrografiprodukterna lanserades i januari 2016 och därefter har informationen byggts upp områdesvis med början i södra Sverige. Nu återstår att färdigställa områden i norra Sverige och i början av 2018 kommer hela Sverige vara täckt av det hydrografiska nätverket. Nya och ajourhållna områden läggs in i hydrografiprodukterna två gånger per år.

Varför behövs nätverksbildad hydrografi?

Behovet av bra hydrografiska data med en god geografisk beskrivningsnivå och sammanhållen struktur är stort inom flera verksamhetsområden. Genom att kombinera nätverksbildad hydrografi med ytterligare informationsmängder – till exempel tillrinningsområdens storlek, vattendragens flödesvolym vid olika tidpunkter, djup, bottenstruktur, nederbördsuppgifter – skapas möjligheter att göra analyser av många olika slag, till exempel vad händer vid ett skyfall i ett visst område, hur lång tid tar spridning nedströms om en tankbil välter och släpper ut kemikalier, vad händer uppströms vid ett eventuellt stopp
i ett vattenflöde vid en bestämd tidpunkt, kalkningsbehov av försurade sjöar, skogsbrukets och infrastrukturprojektens påverkan i landskapet.

Grunddata före och efter

Efter en inledande förstudie togs beslutet att bygga nätverksbildad hydrografi utifrån Lantmäteriets hydrografiska grunddata i skala 1:10 000. Data som behövdes fanns redan och dessa lagras med en hög noggrannhet och med god kvalitet tack vare topologiska regler inbyggda i de befintliga produktionssystemen.

Innan arbetet startade hängde alla sjöar och vattendrag ihop som ett enda objekt, se bild 1. Första steget i att bygga nätverket har varit att dela upp befintliga hydrografiytor i sjöar och vattendrag genom att skapa stängningslinjer, sjö- och vattendragsytor blir då separata objekt. Därefter har ingående och utgående vattendrag (linjer) knutits ihop till ett nätverk genom att skapa fiktiva stomlinjer i flödesriktningen. Varje objekt har id-satts med unika identiteter bestående av 32 hexadecimala tecken, se bild 2. Tillhörande ortnamn kopplas på från ortnamnsregistret.

I bearbetningen genereras två olika typer av nätverk: geometriskt och topologiskt.

Det geometriska nätverket förutsätter en sammanhängande geometri, det får alltså inte finnas några ”glapp” mellan sjöar och vattendrag eller mellan delar av vattendrag. Stomlinjer, fiktiva flödeslinjer genom ytor, samt vattendrag som representeras som linje blir länkarna i nätverket och noderna skapas
i förgreningspunkterna. Nätverket är visuellt lättöverskådligt.

I ett topologiskt nätverk är alla vattenförekomster (sjöar, vattendrag, våtmarker etcetera) en del av nätverket. Geometrier behövs inte utan det är objektens inbördes ordning som beskriver nätverket och allt lagras i tabellform. Detta gör det bland annat enklare att koppla på egna data. Det topologiska nätverket kan användas för att följa vattnets väg och de ämnen som transporteras av eller på vattnet.

Norska och så småningom även finska data ingår i nätverket, dock i mindre detaljeringsgrad än det svenska. Utländska data har hämtats från norska och finska nedladdningstjänster.

Hydrografi i nätverk – Produkterna

Avrinningsområden Hydrografi – datamängd; nedladdningstjänst enligt Inspire

Sveriges vattendrag är indelat i 118 huvudavrinningsom-
råden samt 13 kustområden. Områdena har tagits fram med hjälp av Nationella Höjdmodellen och Lantmäteriets hydrografiskikt i skala 1:10 000.

Ett huvudavrinningsområde ska mynna i havet och avvattna en yta på minst 200 kvadratkilometer. Ett kustområde avgränsar områden mellan huvudavrinningsområden som avrinner till havet inklusive öar i havet. Produkten tillhandahålls som öppna data av SMHI.

Hydrografi Visning Inspire; visningstjänst enligt Inspire

Informationen är anpassad för visning i skala 1:10 000. Innehållet är uppdelat i sex separata skikt; konstgjorda objekt (damm, brygga, pir med mera), hydrografiskt intressanta platser (forsar och vattenfall), hydrografiskt nätverk (geometriskt), våtmarker, strandlinjer, samt vattenförekomster (sjöar och vattendrag). Produkten tillhandahålls av Lantmäteriet och ingår i geodatasamverkan.

Hydrografi Nedladdning; nedladdningstjänst enligt svensk vattenstandard respektive Inspire

Produkten är geografiskt uppdelad i huvudavrinningsområden och kustområden och består av 4 teman som kan laddas ned separat. Den innehåller fysiskt vatten enligt svensk vattenstandard respektive Inspire, det vill säga sjöar och vattendrag samt tillhörande information med anknytning till dessa (till exempel forsar, dammar och vattenfall). Dessutom innehåller den ett geometriskt nätverk enligt Inspire och ett topologiskt nätverk enligt svensk vattenstandard. Leveransformatet är GML. Produkten tillhandahålls av Lantmäteriet och ingår i geodatasamverkan.

Hydrografitema i Svensk vattenstandard och Inspire har delvis olika innehåll och användningsområden. Förutom att nätverken beskrivs olika så innehåller vattenstandarden mer detaljerad information (fler objekt och attribut) och lämpar sig bra för användning på nationell och lokal nivå. Hydrografi enligt Inspire har mindre detaljerad information (färre objekt och attribut, med delvis annan indelning än vattenstandarden) men kommer finnas som harmoniserade data över hela Europa och kan användas vid analyser som omfattar flera länder.

 

Vill du veta mer

Mer information om produkterna, senaste status gällande planer och utfall med mera återfinns på projektets hemsida

http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan- med-andra/Hydrografi-i-natverk/

Frågor kan även skickas till hydro@lm.se

Lantmäteriet, 801 82 Gävle, Telefon 0771-63 63 63

E-post kundcenter@lm.se

SMHI, 601 76 Norrköping, Telefon 011-495 80 00

E-post smhi@smhi.se

Text: Karin Mossberg, projektledare Hydrografi i nätverk, Lantmäteriet