”Det är detaljerna som gör det!”

”Det är detaljerna som gör det!”

Föreningen utser årligen en person till Årets Stadsbyggare. I år har Svedalas stadsarkitekt Karin Gullberg utsetts.

– Jag är väldigt glad för utmärkelsen. Det känns så positivt att jag som verksam i en mindre kommun får den. I en mindre kommun behöver vi arbeta på ett annat sätt, det är viktigt att inse att det går att komma långt med små medel – det enkla är ofta det slående, men det kan vara svårt att komma fram till det enkla, att skala av och komma in till kärnan. Det kräver, enligt mitt sätt att se på det, att både vara envis, tänka själv, inte släppa pennan, men samtidigt kunna ha roligt tillsammans, lyssna av och bjuda in till dialog, säger Karin Gullberg.

Hon lyfter fram vikten av det platsspecifika och detaljerade i sitt arbetssätt.

– Jag är mycket för att man bjuder in och lyssnar, eftersom det är så viktigt att kunna tolka platsens själ innan man gör förändringar och att ha respekt för de som bott länge på en plats och har del av dess historia. Det gäller också att känna av en plats med olika sinnen för att få en bra bild. Vid en omvandling är god gestaltning A och O, det småskaliga och detaljrika är betydelsefullt – det är detaljerna som gör det, en del av det gamla behöver bevaras för att behålla platsens essens. Det är en stor och komplex uppgift att arbeta med det offentliga rummet, vilket kräver lyhördhet, men samtidigt mod att våga lita på sin magkänsla, säger hon.

Karin Gullberg inledde sin yrkesbana med att utbilda sig till landskapsarkitekt, först två år i Ultuna i Uppsala och sedan tre år i Alnarp utanför Malmö.

DETALJER OCH HELHET

Hon fördjupade sig i både översiktsplanering och detaljprojektering, kombinationen är något hon vill lyfta upp.

– Jag brinner för detaljerna, det är det som gör skillnaden, men har man inte rätt struktur och skala från början så gör detaljerna inte den där skillnaden. Jag var intresserad av helheten redan då, säger Karin Gullberg.

Hon fortsatte som amanuens på Alnarp och började också arbeta privat med bland annat bostadsgårdar hos Tommy Nordström i Malmö.

– På den tiden ritade vi med blyerts och bläck. Jag har fått lära mig från grunden med många praktiska lärdomar som till exempel att blyerts finns i olika hårdhet som passar för olika syften. Jag har aldrig släppt pennan – det är i arbetet med den som jag känner formen och skalan. Det gäller att söka sig fram, få ihop det så att det känns harmoniskt, jag måste jobba mig fram tills form och innehåll får den självklara enkelheten som känns rätt.

Sedan började Karin Gullberg arbeta i Malmö stad. Hon var där i 10 år och fick genom åren tillfälle att prova på många olika saker – hon arbetade med park och projektering och sedan exploatering även i projektform, hon tog fram kvalitetsprogram och deltog i detaljplanearbete, arbetade med allt från strategiska program och Grönplan till planteringsplaner och att rita fontänerna på Södervärn.

När Karin Gullberg tog sig an tjänsten som stadsarkitekt i Svedala kommun hade hon förutom åren i Malmö också flera år som anställd översiktplanarkitekt i Vellinge kommun och flera år som regional arkitekt med ansvar för gestaltning av vägmiljöer på dåvarande Vägverket med sig i bagaget plus att hon arbetat på Grontmij AB några år som enhetschef. Och erfarenheterna har hon nyttjat väl i Svedala kommun där hon har arbetat med projekt i både centralorten Svedala och i de lite större tätorterna Bara och Klågerup.

I Klågerup, med cirka 2000 invånare, har hon tagit Klågerups-initiativet från start till mål – ett utvecklingsprojekt som har förnyat och lyft tätortens stadsmiljö.

– Det är lätt att mindre orter blir lite övergivna om man inte tar hand om stadsutvecklingen även där. Här hade vi fyra miljoner från politiken till vårt förfogande. Dessutom arbetade vi nära tillsammans från första dialogmötet med allmänheten via idéskisser till byggnation och skötsel eftersom Svedala kommun behållit gatu- och parkdriften i egen regi, säger
Karin Gullberg.

Klågerup är en mindre ort med affär, skola, busshållplats, idrottsföreningar och i dess närområde finns lantbruk, ekologisk köttproduktion, café och osttillverkning och området befinner sig i en mindre grön våg – många yngre människor flyttar dit från Malmö och lådcyklar och elcyklar har blivit en allt vanligare syn.

LYSSNA OCH SAMTALA

Förutom Karin Gullberg ingick gatu- och parkchefen, kommunens lokalutvecklare, bygglovsarkitekten och turist- och näringslivssamordnare i projektgruppen. De samlade in markägare och boende för att ta reda på vad de tycker är bra respektive dåligt.

– Jag är inte en sådan som stormar in och ändrar, jag försöker lyssna. Jag är mycket för de små sammanhangen, att man tar reda på vad som finns i form av värden så att man inte bygger bort det, säger Karin Gullberg.

Under dialogmötena i Klågerup fick medborgarna beskriva olika värden, anledningen till att de bor just där, men även vad de såg som utmaningar att förbättra.

– Ortens själ eller identitet skapas ju av de som bor på en plats, olika orter har väldigt olika känsla – folk kan beskriva sig som stadsmänniska eller lantis, beroende på vilka sammanhang de trivs i. Som arkitekt har man ansvar för att samtala, men också komma med idéer och pröva nya saker, men man måste veta vad man tar avstamp i, säger Karin Gullberg.

Hon har också ett eget koncept för hur en stadsmiljö kan formas och utvecklas.

– Rundor är ett begrepp jag gillar, man går ju gärna en runda ensam eller tillsammans, morgonrundan, caférundan, hundrundan och så vidare. Hur skapar man rundorna så att
de är tilltalande? Jo, det ska finnas olika rundor att välja på allt efter humör, sällskap och väder. De ska vara av olika längd och innehålla möten av olika offentliga stadsrum och gröna rum, då väver man också ihop ett samhälle, det blir ett väldigt skönt och spännande samhälle att leva i, säger hon.

I projektet har till exempel busshållplatsen och busstorget byggts om, belysningen fräschats upp, trottoarer byggts, befintliga grönområden utvecklats, en stadspark har skapats, ett konstverk har flyttats och signalerar nu entrén in till Klågerup, en multibana har byggts vid skolgården samt sammanhängande rundor och säkra gång- och cykelvägar har skapats till idrotten och inom byn, grönstråket utmed ån har utvecklats tillsammans med att lösa den tekniska fördröjning av dagvatten i dammar och vävts ihop till en grön och blå struktur samt cykelstråket för pendling mot Malmö förbättrats genom ny beläggning och belysning.

För att nå långt med små medel är samarbete avgörande.

– Ingen inom stadsbyggandet är ensam, man är alltid i ett sammanhang, vi kan inspirera varandra – det är det som gör att man arbetar bra ihop, säger Karin Gullberg.

Hon lyfter gärna fram några personer, som har betytt extra mycket under hennes arkitektgärning.

– Min älskade familj såklart och min pappa Tord som skulle ha fyllt 100 samma dag som jag får ta emot priset. Han var både ingenjör och konstnär och hade säkert varit jätteglad. Rolf Bellander var min chef i Malmö stad, han lärde mig att ingen människa är oersättlig! Jag arbetade också under Gunnar Ericsson, stadsträdgårdsmästare i Malmö, han lyfte betydelsen av sammanhangen och utemiljöerna i staden, vilket gav oss medarbetare möjlighet att jobba bra med dessa frågor, man fick självförtroende, säger hon.

Hon avslutar med att poängtera vikten av arbetsglädje.

– Det finns inget roligare jobb! Jag tycker att det är jätteroligt! Jag tror på att om man har roligt så blir det bra!

Text: Stefan Wemmel Ljung, redaktör Stadsbyggnad

Juryns motivering lyder:

I sin roll som stadsarkitekt i Svedala kommun har Karin Gullberg på ett påtagligt och annorlunda sätt drivit och genomfört en lyckad stadsutveckling vad avser nybyggnadsområden och kommunala projekt. Hon har också medverkat till att förädla den befintliga stadsmiljön vad avser park- och grönområden, centrala torg och mötesplatser. Detta har skett bland annat genom en omfattande dialog med kommuninvånarna där Karin Gullbergs breda anslag och öppna sätt varit
en viktig framgångsfaktor.

Genom sin speciella känsla för gestaltning har hon också skapat attraktiva utformningar av fritidsområden, samlingspunkter och offentlig utsmyckning.

För hennes insats och engagemang har styrelsen för Föreningen Sveriges Stadsbyggare därför utsett Karin Gullberg till Årets Stadsbyggare 2020.

Svedala kommun:

Svedala kommun ingår i Stormalmö och angränsar till bland annat Malmö och Lunds kommuner.

Förutom centralorten Svedala finns ytterligare två lite större tätorter i kommunen – Bara och Klågerup. Bara är kommunens största utvecklingsprojekt och tätorten har under det senaste decenniet fått ett riktigt centrum, vilket tidigare saknades helt. Klågerup har genom Klågerupsinitiativet förnyats under Karin Gullbergs ledning.

Antalet kommuninvånare ökar varje år och under första halvåret 2019 hade Svedala kommun den största relativa folk-
ökningen i hela Sverige. Då ökade folkmängden med 346 personer, motsvarande 1,6 procent. 31 juli 2020 bodde 22 580 personer i kommunen.