Sege Park – att dela är framtiden

Sege Park – att dela är framtiden

I en redan uppvuxen parkmiljö i östra Malmö växer nu Malmös nya klimatsmarta stadsdel fram. Här utvecklas helt nya metoder för hållbar stadsutveckling. Idéer om delning genomsyrar hela arbetet – både innan, under och efter själva byggprocessen. Byggnationen pågår och området förväntas stå klart år 2025.

Malmö har jobbat systematiskt och långsiktigt med miljöfrågor under många år och det är något som ger resultat. I år är Malmö nämligen i topp på tidningen Aktuell Hållbarhets lista över Sveriges miljöbästa kommuner.

– Vi är stolta och glada. Resultatet är ett betyg på att alla i Malmö – såväl organisationen Malmö stad som näringslivet, civilsamhället, akademin och inte minst Malmöborna – tar ett gemensamt ansvar för hållbarhetsfrågorna, säger Rebecka Persson, miljödirektör i Malmö stad.

I Malmö har vi en lång tradition av arbete med hållbar stadsutveckling med början i Ekostaden Augustenborg och Bo01 i Västra Hamnen. Stadsutvecklingsarbetet har fortsatt i staden, bland annat i Hyllie med smarta energisystem, passivhus och klimatkontrakt och i den nya stadsdelen Sege Park som ska vara ett Living Lab för olika hållbarhetslösningar, bland annat delningsekonomi, odling och klimatsmarta byggtekniker. Hyllie och Sege Park är två områden som ligger i framkant vad gäller innovation, hållbarhet och miljötänkande.

Med Malmö stads nya miljöprogram ökar nu takten för Malmös omställning och ribban för stadens klimat- och miljöarbete höjs. Rebecka Persson förklarar:

– Takten i klimatomställningen måste öka och det nya miljöprogrammet ger Malmö stad goda förutsättningar att vara en förebild och prioritera det som ger störst effekt, bland annat genom tydliga mål för minskad klimatpåverkan.

Hållbarhet, samägande, delning och odling är nyckelord när drygt 1 100 nya bostäder byggs i Sege Park. Området ska vara ett skyltfönster för hållbar stadsutveckling. Här arbetar och testar Malmö stad tillsammans med byggaktörer och system- ägare nya mobilitetslösningar, delningstjänster, klimatsmarta innovationer samt genomför satsningar som främjar inkludering och trygghet.

Från sjukhus till framtidens hållbara bostäder

Området där Sege Park växte fram i mitten av 1930-talet hette tidigare Malmö Östra sjukhus. När sjukhuset invigdes 1935 var det ett av de mest moderna exemplen på vård av psykiskt sjuka. Alla människor – inte bara sjuka – ansågs må bra av ljus, luft och grönska. Därför anlades stora grönytor för rekreation och odling för patienterna.

Idéerna från 1930-talet går igen i dagens bostadsbyggande för att skapa hållbara och attraktiva boendemiljöer. Genom nybyggnation och ombyggnation av byggnader med högt kulturhistoriskt värde skapas framtidens boende. Parken med de snart 100 år gamla träden bevaras och utvecklas, dessutom ska gemensamma odlingsytor finnas nära bostadshusen.

– År 2025 bor det 2 000 människor här som har tillgång till en helt fantastisk uppvuxen park och många smarta lösningar för att leva ett så hållbart liv som möjligt. Min förhoppning är att områdets nya lösningar kommer att uppskattas och värdesättas av de som flyttar hit, säger Pernilla Andersson, projektledare på Malmö stads fastighets- och gatukontor.

Malmö liksom andra städer står inför globala utmaningar som växande befolkning, klimatförändringar och ojämlikhet. Sege Park ska vara ett föregångsområde för hållbarhet vad gäller socialt, ekologiskt och ekonomiskt stadsbyggande. Därför samverkar alla inblandade aktörer för att skapa ett lokalt system av nytänkande kring bostäder, tjänster och infrastruktur. Kan delningsekonomi bidra till att minska klimatpåverkan för boende och samtidigt minska klyftorna och skapa en stad med goda livsvillkor för alla?

Tillgång framför ägande i Sege Park

Delningsekonomi innebär att människor delar på varor och tjänster – så att man kan äga minde men samtidigt få tillgång till mer.

För att utveckla ett resurseffektivt och klimat- och miljöanpassat område i Sege Park samverkar Malmö stad med tolv byggaktörer samt systemägare för vatten, avlopp, avfall och energi. Här utvecklas helt nya metoder för hållbar stadsutveckling. Idéer om delning genomsyrar hela arbetet – både innan, under och efter själva byggprocessen. De inblandade aktörerna delar på både vinsterna och riskerna med att utveckla området. I stället för att konkurrera slår byggaktörerna sina kloka huvuden ihop och tar tillvara varandras erfarenheter för att skapa framtidens hållbara bostadsområde. De har till exempel gått samman med en extern aktör som ska utveckla och tillhandhålla delningstjänster. I det arbetet kommer boende få en viktig roll.

I Sege Park går byggaktörerna så långt att de flyttar ut funktioner ur det egna bostadsbeståndet och skapar så kallade delningshubbar för områdets alla boende. Hubbarna ska fungera som samlingspunkter i området för delningstjänster med olika teman.

– Att lyfta ut funktioner ur bostaden och dela dem är ett sätt att minska kostnader för de boende. Och när människor delar uppstår kontakt och en känsla av gemenskap och trygghet kan infinna sig, säger Juliet Leonette, projektledare på Malmö stads miljöförvaltning.

Det blir till exempel en pryl- och tjänstehubb där man kan låna verktyg och andra saker som också kan vara en plats med flexibla lokaler för till exempel öppna kontor, kalas och övernattning. En annan hubb är grannskapshubben som har som mål att bli hela Sege Parks vardagsrum och samlingsplats, här skulle det kunna finnas en biosalong, gym eller verkstad.

Genom att utforma våra stadsdelar på ett annat sätt skulle vi kunna minska behovet av resor. I Sege Park samordnar aktörerna ett helhetskoncept för framtidens hållbara resande, där mobilitetshubben i parkeringshuset som Parkering Malmö utvecklar är central.

Parkeringshuset i Sege Park kommer vara Sveriges största parkeringshus i trä. Det kommer rymma nästan all parkering i området. Med sina många innovativa och hållbara lösningar är det ett parkeringshus utöver det vanliga, en spjutspets inom klimat och innovation.

I mobilitetshubben kommer boende kunna hyra bil, cykel och lådcykel. Det planeras också för möjligheter för leveranser till privatpersoner, dagsparkering för samåkning och cykelparkering för fler olika typer av fordon. Laddplatser där elbilar kan laddas med förnybar energi blir möjligt tack vare solceller på taket och fastighetsbatterier som kan lagra energi till kvällar och nätter.

Man kan alltså säga att delning och hållbarhet byggs in i Sege Parks DNA redan från början. Resultatet blir ett bostads-
område i framkant där det ska vara lätt att bo och leva hållbart.

Text: Theresia Mathiasson, kommunikatör, miljöförvaltningen Malmö stad Maja Goffe, kommunikatör, fastighets- och gatukontoret Malmö stad

Relaterade länkar:

Mer om Sege Park här: Malmo.se/segepark

Malmö stads miljöprogram: malmo.se/miljoprogram2030

Malmö stads miljö- och klimatarbete: malmo.se/miljo