Lek för demokrati

Lek för demokrati

Stationsområdet är en ny stadsdel som växer fram i Ängelholm. Här omvandlas gammal industrimark och ödetomter till en grön stadsdel och ett ideal för hållbar utveckling i kommunen. Det planeras för cirka 2500–2700 nya bostäder alldeles intill både järnvägsstation, centrum och stora rekreativa områden som skog och strand. Hjärtat i området kommer att bli det nya stadshuset, som planeras att ligga alldeles intill järnvägsstationen.

Verkligt hållbar utveckling bygger på att alla har möjlighet att påverka utformningen av vår gemensamma miljö. Barn och unga utgör en femtedel av Sveriges befolkning. Deras livsvillkor påverkas av hur den bebyggda miljön planeras, utformas och förvaltas, men deras möjlighet att påverka utformningen av samhället är oftast små. Sedan 2020 är barnkonventionen svensk lag. Den framhåller barns rätt att betraktas som själv- ständiga individer och att de ska ges möjlighet att få säga sin mening och få sina behov tillgodosedda i samhällsutvecklingen.

Vad händer om vi bjuder in barn och unga i Ängelholm till en konstnärlig process om demokrati, arkitektur, stad, konst och lek? Kan en sådan process överföras till planerarens mera formella värld, till tävlingsprogram, utformningskoncept och konstnärlig utsmyckning? Kan barns delaktighet ge ny kunskap till planerare och självkänsla till barnen, samtidigt som nya kontaktytor skapas i lokalsamhället? Det Formasfinansierade projektet Lek för demokrati vill söka svar på om konstnärliga processer kan bidra till att hitta metoder för att involvera barnen i större utsträckning i planeringen av vår gemensamma miljö.

Projektet löper under fyra år. Den inledande, praktiska delen har drivits av Konstfrämjandet Skåne som under 2021 bjöd in till workshops och fullskalebygge tillsammans med 130 barn från fem klasser i årskurs 5, från två olika skolor i Ängelholm: Rebbelbergaskolan och Ängelholms Montessoriskola.

Tillsammans med Lina Dahlström och medarbetare från Sydväst Arkitektur & Landskap och konstnär Kalle Brolin genomförde eleverna totalt fyra olika workshopar som handlade om demokrati, arkitektur, konst, stad och lek. Barnen jobbade klassvis och gjorde ritningar, målade eller byggde modeller i olika skalor. I processerna gavs många tillfällen för samtal och reflektion. Ofta behövde barnen hitta sätt att samarbeta och fatta gemensamma beslut. Arbetet tillsammans med barnen genomfördes inom ramen för skolans verksamhet och blev till en del av undervisningen. Det gav alla barn oavsett bakgrund möjlighet att delta, och det gav också möjlighet för skolan att väva in kunskapen från projektet i annan undervisning.

UTFORSKADE DEMOKRATIBEGREPPET

Kalle Brolin utformade en workshop som utforskade demokrati- begreppet från ett konstnärligt perspektiv. Barnen fick i grupper om fyra gemensamt komma fram till korta meningar som skulle handla om något de gillar och vill ska finnas i Ängelholm, eller tvärtom något de ogillar och inte vill ska finnas. Därefter målade varje barn ett plywoodplakat med ett ord så att grupperna tillsammans bildade meningar med krav och önskemål. Det mesta handlade om sådant som rör barnens vardag: skolgården, skolmaten och fritidsaktiviteter, men de tog också upp frågor om krig, våld, trafik och naturförstöring. Den 10 september genomfördes en demonstration genom Ängelholms centrum. Från Stortorget tågade alla elever med sina skyltar genom staden till Stationsområdet där kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg mötte upp för att svara på barnens frågor och krav. För att barnen skulle kunna möta Robin Holmberg på ”samma nivå”, hade de tillverkat lådor att stå på. Alla lådor var olika men anpassade så att barnet skulle kunna möta kommunens mäktigaste man i ögonhöjd.

De två sista veckorna kokades barnens tankar om ett nytt stadshus samman i ett gemensamt bygge i stor skala på platsen för det framtida stadshuset. Till sin hjälp hade de snickare och konstnärer som stöttade och hjälpte barnen i det de ville göra. Material och kunskap från alla workshops togs med in i bygg- processen, både bildligt och bokstavligt. Skyltarna och lådorna som barnen använde vid demonstrationen, återanvändes i bygget. Skyltarna omvandlades till fasad på en 12 meter lång och 5 meter hög stomme som utgjorde stadshusprototypen. De kompletterades med nya paneler där barnen målade olika fasadmaterial till det nya stadshuset: mestadels tegel, betong, glas och trä men även guld, marmor och rymdstenar. Med inspiration från tidigare modell- och lådbyggen hade prototyp-fasaden två entréer: en större och en mindre. Och lådorna, ja de blev till allt möjligt annat som man kan tänkas vilja ha i och kring ett stadshus: möbler, bilar, jättegodisklubbor, övervakningskameror, vattenfall och bassänger.

Återanvändningen var ett självklart val. Barnens förmåga att tänka fritt kring återbruket av materialet visar på att även om vi måste tänka hållbart och göra vad vi kan för att inte slösa med våra resurser, så behöver det inte sätta gränser för vår fantasi!

PRESENTERADES FÖR ALLMÄNHETEN

Fredagen den 24 september hölls en invigning för att fira att arbetet var färdigt och presentera barnens stadshus för allmänheten. Kommundirektören Kristina Magnusson klippte bandet tillsammans med en elev från varje klass, alla inblandade tackades för sina insatser och barnen fick medaljer. Dagen efter invigningen var det Öppet hus dit alla var välkomna. Barnen hade möjlighet att visa och berätta om bygget för familj, vänner och andra nyfikna Ängelholmsbor, och representanter från utvecklingsprojektet för Stationsområdet fanns på plats för att svara på frågor. Det blev ett väldigt bra tillfälle att möta Ängelholmsborna. Föräldrarna till en flicka som deltagit berättade för mig att hon vanligtvis inte brukade prata om skolarbetet hemma, men att hon varit väldigt engagerad och velat berätta om Lek för demokrati. Det var hennes födelsedag samma dag som vi hade Öppet hus, och hennes önskan för dagen var att ta med sig familjen för att visa upp bygget.

I Lek för demokrati går arbetet nu vidare med att utvärdera resultaten från samarbetet med barnen. Genom att arrangera seminarier kring ämnen som hur designprocesser kan lösa komplexa samhällsbyggnadsfrågor och hur demokratiprocesser kan bli en del av skolans och kommunens arbete vill projektet öka kunskapen om hur vi kan samarbeta med barn och unga. En frågeställning vi bär med oss är hur barnens idéer kan påverka och influera en planerad arkitekttävling för stadshuset.

Efter den intensiva byggfasen med barnen står det klart att barn är mycket engagerade i både sin stad och samhället i stort. Under workshoparna och i bygget av stadshuset i full skala var det barnen som satt inne med svaren och de vuxna som ställde frågorna. Resultatet av varje delmoment blev ett konstverk och en installation, förutom den inspiration som gavs för tankar på hur ett nytt stadshus kan utformas. Nu är det upp till både projektet och kommunen att lotsa barnens idéer vidare in i planeringsprocessen. Och barnen vill gärna se en fortsättning. Eller som en av pojkarna sa efter invigningen: ”Jaha, ska vi sätta i gång och jobba med Ängelholm nu?!”

Text: Pernilla Theselius, stadsarkitekt Ängelholms kommun & Lena Jungmark, landskapsarkitekt och nationell koordinator för barn och ungas utemiljö, Tankesmedjan Movium vid SLU

Fakta:

Lek för demokrati finansieras av Formas. Medverkar gör Lunds Universitet, Form/Design Center, Konstfrämjandet Skåne, SLU Tankesmedjan Movium och Ängelholms kommun. Projektet löper under fyra år och innehåller flera delmoment. Under 2021 genomfördes huvuddelen av det fysiska arbetet på plats. Under 2022 kommer rundabordssamtal och seminarium att genomföras och 2023 planeras en utställning på Form/Design center om projektet och barns medverkan i samhällsbyggnadsprocessen.

Projektgrupp Lek för demokrati:

Per-Johan Dahl, Lunds Universitet

Lena Jungmark, SLU Tankesmedjan Movium

Johanna Sjögren Duthy, Form/Design Center

Cecilia Sterner, Konstfrämjandet Skåne

Pernilla Theselius, Ängelholms kommun

Konstnärlig ledare: Cecilia Sterner, Konstfrämjandet Skåne

Projektledare: Karin Olu Lindgård, Konstfrämjandet Skåne

Processledare: Kalle Brolin, konstnär

Lina Dahlström, Frida Axelsson, Lina Byberg, Ola Nielsen och Tobias Starck, arkitekter och landskapsarkitekter från Sydväst Arkitektur & Landskap