Stadsbyggnad nr 2/2022 ute nu! Numret innehåller massor av nyttig och inspirerande läsning!

Stadsbyggnad nr 2/2022 ute nu! Numret innehåller massor av nyttig och inspirerande läsning!

Temat för nummer 2 är Stadsmiljö och du kan läsa om varför städer behöver stora parker.

Richard Murray, redaktör för boken Why Cities Need Large Parks skriver: Tack vare att parken är stor kan den tillgodose många, olika intressen – nota bene om den är utformad för att tillmötesgå vitt skilda intressen: tennisspel, fågelskådning, ridning, landskapsmåleri, drakflygning, museibesök, guidade natur- och kulturvandringar med mera, med mera. Det är klart att många små parker kan åstadkomma detsamma, var och en specialiserad på någon aktivitet. Men mötet mellan landskapsmålaren och tennisspelaren kommer då inte att ske. Det är den stora parkens stora sociala funktion, att skapa möten mellan personer med olika intressen, mellan samhällsklasser, etniciteter, åldrar och olika delar av staden.

Läs också om hur förtätning försvårar klimatanpassning.

  • Med klimatförändringarna följer allt häftigare regn. Därför är det viktigt att i stadsplaneringen ta fram riskanalyser och förslag på åtgärder, säger Lars Nyberg, professor i risk- och miljöstudier vid Karlstads universitet.

Han beskriver att skyfallen redan orsakar stora störningar i våra städer och att de sammanlagda skadorna är kostsamma.

  • Riskanalyser hamnar lätt i en hylla någonstans, men klimatförändringarna kräver helt nya lösningar – samt en större riskmedvetenhet och riskberedskap. Åtgärderna är ofta dyra, och prioriteras därför inte särskilt högt i det moderna stadsbygget.

I en tät bebyggelse finns det mindre grönområden och mer av hårdgjorda ytor, asfalt, betong och sten, som absorberar mer värme. Byggnader och trafik, men även människor ökar på uppvärmningen.

  • Stadsplaneringen bör ta fram åtgärder som bromsar stora vattenflöden. En del problem kan åtgärdas i planeringen med befintliga och en del nygamla tekniska lösningar, enligt Lars Nyberg.

Missa inte heller att läsa om att just dagvattenfrågan tar allt större plats.

Att dagvattenfrågan tar allt större plats i planprocessen är knappast någon nyhet och fullt förståeligt när konsekvenserna av ett förändrat klimat nu blir alltmer tydliga. Att reda ut vad rådande lagstiftning säger, hur ansvaret mellan olika aktörer ska fördelas och vad som egentligen bör regleras i detaljplanen tar helt enkelt tid och kan trötta ut även de mest garvade planhandläggare. En känsla av frustration kan lätt smyga sig in när kraven är höga samtidigt som de tillgängliga redskapen ibland kan kännas otillräckliga.

Kommunen ska vid planläggning och andra PBL-ärenden visa att miljökvalitetsnormerna följs och att möjligheterna för recipienten att nå en bättre statusklass inte äventyras. Kommunen måste också säkra upp plats för de anläggningar som kommunen enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV) ansvarar för samt eventuella skyddsåtgärder för att undvika översvämning och påverkan på närliggande bebyggelse.

Detta och mycket mer får du i nr 2/2022 av Stadsbyggnad. Hoppas att du får en nyttig och inspirerande lässtund!