Hamnstaden gör Ystad till 5-minutersstaden

Hamnstaden gör Ystad till 5-minutersstaden

Hamnstaden är Ystads största stadsbyggnadsprojekt i modern tid. Den nya stadsdelen kopplar staden närmare vattnet och kan inrymma 1500 nya bostäder, kontor, företag, mobilitetshus, offentlig service, restauranger, butiker och kreativa verksamheter samt ger ett tillskott av 3 000 – 4 000 nya Ystadsbor. Läget är fantastiskt med nära avstånd till tågstationen, havet och stadskärnan.

 

Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Staden har 31 700 invånare, varav 20 000 bor inom den centrala tätorten. Befolkningen ökar. Staden har en av Sveriges bäst bevarade medeltida stadskärnor och är av riksintresse. Stadens form är sammanhållen med nära avstånd till stadens olika funktioner och service. I Ystad finns inga externa köpcentrum. Ystad har en mycket stark identitet i stadskärnan och unika förutsättningar i stadsbyggnads-strukturen som gör att stadsutvecklingen har potential att bli både hållbar och klimatvänlig.

DEN HÅLLBARA 5-MINUTERSSTADEN
Stadsplaneringskonceptet 15 minuters-staden myntades av innovationsprofessorn Carlos Moreno. Konceptet innebär att skapa möjligheter för stadens medborgare att klara av vardagslivets behov inom 15 minuters gång- och cykelavstånd. Ystad har möjlighet att utvecklas till den nära och hållbara staden där huvuddelen av stadens viktiga funktioner finns inom en radie på 5 minuter. Det finns flera intressanta hållbarhetsdimensioner i 15 minuters stads-konceptet som kan utvecklas lokalt efter olika städers förutsättningar och behov. Här kan nämnas en satsning på stadsgrönska och trädplantering, flerfunktionstjänster och flexibel lokalanvändning över dygnet.
Den självförsörjande stadsdelen som planeringsideal är inget nytt. Sverige var ett föregångsland på 1950-talet med den så kallade ABC-staden; arbete, bostad och centrum där Vällingby
är ett av de mest kända exemplen.

PLANERNA BÖRJAR TA FORM
Redan i slutet på 1990-talet lyftes tankar på att utveckla hamnen i Ystad från industrimark till boendemiljö. Arbetet med att genomföra visionen satte fart 2016, i och med att Ystads kommunfullmäktige antog översiktsplanen för Staden Ystad 2030. I planen tydliggörs möjligheten och ambitionen att förflytta hamnen söderut och öppna upp för en blandad stadsbebyggelse i hamnens inre delar. Ystad hamn är av stor betydelse för hela Sverige och ett viktigt nav i stadens näringsliv. I planeringen har det därför varit viktigt att visa på samexistensen mellan Hamnstadens genomförande och Ystad hamns fortsatta utveckling.
Hösten 2019 godkände kommunfullmäktige planprogrammet för hamnstaden som underlag till fortsatt planering. I planprogrammet redovisas en blandstad där bostäder är prioriterade. Arbetet med detaljplanen för den första etappen har inletts. En viktig fråga i detaljplaneringsprocessen kommer att bli att visa på hur området kan skyddas för höjda havsnivåer och hur den nya stadsdelen möter vattnet.
Dialoger med ett 30-tal byggaktörer har genomförts. Det finns ett stort intresse från byggaktörer att utveckla Hamnstaden tillsammans med kommunen, allt ifrån de största bygg- och utvecklingsföretagen till mindre lokala entreprenörer. Viktiga värdeord i genomförandet av Hamnstaden är: stadsmässigt, småskaligt, varierat och skyddat.

KULTUREN SOM DRIVKRAFT
Kulturen blir en viktig del i stadsutvecklingsprocessen genom att skapa ett intresse för platsen samt att visa på möjligheter till medborgarengagemang. Inom Hamnstadens första etapp finns en unik silobyggnad som har ett byggnads- och industrihistoriskt värde. Just nu jobbar vi för att silon ska kunna användas som kulturscen för olika tillfälliga evenemang som konserter, teater, dans och möten.

YSTAD 2.0
Målet med Hamnstaden är att utveckla en ny hållbar stadsdel i Ystad som är en naturlig del av stadens stadskärna. Stadsdelen kommer att stärka Ystad som regional kärna i sydöstra Skåne, där alla förutsättningar finns för att leva och verka klimatsmart. Den nya stadsdelen inspireras av det gamla Ystad i skala och stadsbyggnadsstruktur, men i en modern kontext med samtida hus och innovativ arkitektur. Vi vill skapa hållbara ramverk för ett gott stadsliv.

Text: Patrik Faming, projektledare Hamnstaden

Bildtext: Visionsbild, så här kan Hamnstaden se ut efter genomförande. Illustration: Nyréns arkitektkontor.