Megapark ska läka samman Borås

Megapark ska läka samman Borås

I Borås pågår ett gigantiskt parkprojekt – parallellt med Viskan ska en 5 kilometer lång linjär park anläggas. Som jämförelse kan nämnas att Central Park i New York är 4 kilometer lång. Syftet är att få en stad som är bättre sammanvävd genom att överbrygga ett antal mentala och fysiska barriärer. Stadsarkitekt Richard Mattson tog fram visionsidén för 6 år sedan och beskriver här parkprojektet i en artikel för Stadsbyggnad.

Som stadsarkitekt utvecklade jag idén om parken med intentionen att skapa ett verktyg som kunde synliggöra de komplexa och abstrakta frågor som stadsbyggnadprocessen ofta innehåller. 

Ett visionsverktyg som på ett enkelt sätt kan inspirera oss att samla både interna och externa delar av samhällsbyggnadsprocessen så att vi gemensamt kan sträva efter att skapa en effektiv, strategisk och hållbar planering. 

Redan tidigt kunde vi se att detta sätt att planera stad uppskattades av Boråsarna. Staden har genom att synliggöra planeringsprocessen via visionskisserna gjort processen tillgänglig och förståeligt för allmänheten.  Det möjliggjorde bland annat att fler på ett enkelt sätt kunde vara med och utforma sin stad genom parken. 

Vi kan glädjas åt att delar av parken redan är anlagd i form av en ”pop-up”-park på Hallbergsbron, Det kändes viktigt att visa att projektet är här och nu, då visionen är att parken i sin helhet ska vara klar om cirka 30 år. 

Från början designades Hallbergsbron för biltrafik i enlighet med dåtidens planeringsideal. Men genom arbetet med parken kunde vi nu istället omvandla den delen av staden till en oas av grönska. 

Via mina visionsskisser över parken inspirerade vi fastighetsägare att donera träd till bron, dessutom donerade vår lokala Sparbanksstiftelse tio miljoner kronor för att påbörja en landskapsarkitekttävling och anläggandet av Viskanspark genom vår befintliga stadspark. Tävlingsarbetet leddes från stadens sida av Stadsträdgårdsmästare Anton Spets och över 30 bidrag kom in. Ett tidigt exempel på hur parken blev ett gemensamt verktyg för gränsöverskridande förvaltningsarbete.   

2021 hölls en namntävling och superparken fick då namnet Viskans Park. Parken är i sin helhet över 5 kilometer lång, vi arbetar nu med att rita upp strukturskisser runt om parken som är skisser över större stycken av staden – ganska likt de gamla stadsplanerna för typ 100 år sedan som ofta koncentrerade sig på att få till mellanrummet först så som huvudstråken, parker, torg och mötesplatser med mera. 

Parken är ”ryggraden” i planeringen och är tänkt att åtföljas av strukturskisserna som skall visa den gemensamma framtida viljan för områden på stadsdelsnivå och klä den gröna ”ryggraden” med en kropp av levande stad. 

Vår politik har redan beslutat den första strukturskissen och ytterligare en är i sitt slutskede. Våra kommunala bolag och ett flertal förvaltningar som är involverade i samhällsplaneringen möts nu på regelbunden basis där den gemensamma viljan ”skissas” fram i strukturskisserna, resultatet blir inte en absolut sanning utan snarare ett effektivt sätt att skapa en gemensam vision om vad man vill uppnå i det aktuella området. 

Strukturskissen blir då ett verktyg som visar på vilka ”knäckfrågor” som bör behandlas för att den efterföljande detaljplaneringen skall löpa på så friktionsfritt som möjligt. Ett sätt att skapa samsyn mellan olika nämnder som underlättar när till exempel detaljplaner sedan går på remiss.

Viskans Park ihop med sina omkringliggande strukturskisser skall snarare ses som en grön huvudgata i en framtida hållbar stadsväv, där möten mellan människor sker i mänskligare skala men framförallt hastighet.

I strukturskiss för västra centrum studeras området runt Borås järnvägsstation och dess omland. Samt hur en framtida stadsväv skall hänga samman så bra som möjligt och rakt genom detta löper Viskans park tvärs över spårområdet mellan Centrum och Norrby. 

Norrby är en arbetarstadsdel sedan över 100 år i Borås och längtan att binda den samman med övriga staden har varit lång då stadsdelen omringas av järnväg och starkt trafikerade vägar, här kommer skissarbetet med parken som katalysator
till sin rätt då nya kopplingar över en framtida station ritas
upp och när Göteborg och Borås får ny järnvägskoppling har staden på så sätt stor del av sin tänkta omkringliggande stad planerad. Sträckan Göteborg Borås är idag redan det tredje största pendlingsstråket i Sverige.

Att genomföra ett stadsomvandlingsprojekt i denna skala är verkligen ett tillsammansprojekt och jag är därför glad och tacksam över Johan Ekeblom och Anna Hedendal som är processledare och nu ansvarar för förverkligandet av Viskans Park.

På initiativ av Samhällsbyggnadschef Jonas Ward fick planarkitekterna Paulina Bredberg och Felix Lorentzon i uppdrag att ta fram Stadsbyggnadsprogrammet: Staden vid Parken som nu är nominerat till Sveriges Arkitekters planpris 2023. Stadsbyggnadsprogrammet togs fram av en brett formerad tjänstepersongrupp. En grund för nomineringen är bland annat hur Viskans park lyfter den idéburna stadsutvecklingen.

Text: Richard Mattsson, arkitekt SAR/MSA stadsarkitekt Samhällsbyggnadsförvaltningen Borås Stad

Byggprojekt i Viskans park 

 Det krävs mycket arbete för att parken ska bli verklighet och arbetet med parken är uppdelat i flera delprojekt. En del del projekt är fysiska, andra är administrativa. De administrativa har ett kortare tidsspann än de fysiska delprojekten och behöver färdigställas tidigt för att underlätta för de kommande fysiska projekten.

När byggs det?

Ordningen för när vi kommer bygga parkens olika delar baseras på Borås utbyggnadsstrategi. Eftersom parken kommer vara helt färdig om några årtionden vet vi i dagsläget inte alla detaljer kring alla kommande projekt. Däremot är många av de projekt som ligger i närtid identifierade.

Aktuella projekt i Viskans park

De fysiska delprojekten sträcker sig över lång tid och varierar i omfattning. Vissa av de fysiska projekten är redan igång och det är viktigt att de tar hänsyn till, och möjliggör, Viskans park.

Dessutom finns det många kommande projekt som utgår från Borås Stads utbyggnadsstrategi. Men det finns också mindre om- eller nybyggnadsprojekt som måste ske för att parken som helhet ska bli verklighet.

Utöver alla dessa projekt finns det projekt som vi inte vet om ännu. Alla delprojekt och platser kommer behövas länkas samman, vilket sker successivt på både kommunens och privata aktörers initiativ. Sammanlänkningen skapar helheten – Viskans park.

Blåklinten 1 och Astern 2, 3, 5, 6, 7 och dialogen blev på så vis mångt mer uttömmande än vad som vanligtvis brukar bli resultatet.

Hallbergsbron, Hallbergs plats och Hallbergsgatan

Området ligger mitt i centrum, med stenbelagda ytor och tät bebyggelse. Hallbergsbron är konstruerad på ett sätt som möjliggör plantering av stora träd och bron blir, precis som Hallbergsgatan och Hallbergs plats, viktiga element i parkens sträckning via Stadsparken, genom centrum vidare mot Viskaholm och Norrby.

Under slutet av 2021 anordnade Borås Stad tillsammans med Sveriges Arkitekter en tävling i gestaltning av området. Vinnaren blev bidraget Viskning av Nyréns arkitektkontor.

Den nya utfomningen av området kring Hallbergsplatsenär planerat att byggas sommaren 2023.

Viskaholm

Planarbetet för Viskaholm 2 är igång. Parken ska sträcka sig genom kvarteret och bron som sträcker sig från kvarteret över järnvägen ska möjliggöras i detaljplanen.

Knalletorget (Morfeus)

I detaljplanen för Morfeus görs Knalletorget om. Torget planeras att ha en tydligare koppling mot Hallbergsgatan och parken, med tydliga gröna inslag.