Artiklar

I Borås pågår ett gigantiskt parkprojekt – parallellt med Viskan ska en 5 kilometer lång linjär park anläggas. Som jämförelse kan nämnas att Central Park i New York är 4 kilometer lång. Syftet är att få en stad som är bättre sammanvävd genom att överbrygga...

Efter många års förberedelser har Göteborgs Stad nu genomfört en omorganisation av de nämnder som ansvarar för stadsutvecklingen.  De verksamheter som tidigare fanns inom stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, trafikkontoret, park- och naturförvaltningen samt lokalförvaltningen ingår alla i den nya organisationen. Uppbyggnaden av de nya nämnderna har utgått från en...

Med flexmark menas mark som används flexibelt för ändamål som kan förändras eller flyttas i takt med att vattnet tar plats. I ett forskningsprojekt om planerad reträtt som en möjlig klimatanpassningsstrategi i Sverige (CAMEL) fann vi en indikation på att frekvensen av återkommande översvämningar påverkar...