Nr 3 2018

Hos ledande kommunpolitiker är social hållbarhet numer ett tungt politiskt argument.  Från att ha funnits med i planarbetets skrivningar, men inte getts någon särskild betydelse, har en kusligt stark verklighetskoppling gett begreppet ny politisk tyngd. Segregerade bostadsområden med hög kriminalitet ställer krav på politisk handling...

I Plan- och bygglagen står det skrivet att bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Bra skrivet, eller hur? Det står också...

För hundra år sedan hade Sverige ett av Europas sämsta bostadsförhållanden. Tack vare en långsiktig politisk ambition att skapa goda livsmiljöer för alla byggdes ett system av kommunala bostadsbolag, subventioner, lagar och regler. Dessa stöttade framväxten av en bostadsförsörjning vilken rönt internationellt anseende för sin...