Nr 6 2019

Klimatförändringarna och målet om fossilfrihet är en av vår tids stora utmaningar på såväl global som lokal nivå. Sverige har satt målet att utsläppen av växthusgaser ska nå netto-noll senast år 2045. För att nå dit behöver minskningstakten i genomsnitt över perioden vara mellan fem...

Klimatkris, teknikutveckling och en ökande mängd förnybar energiproduktion driver på energiomställningen i samhället. Det senaste decenniet har både samhället och elsystemet förändrats dramatiskt. Dagens elnät kan på vissa ställen inte hantera nya och förändrade elbehov. På vissa platser är kapacitetstaket nått. Bristande kapacitet kan begränsa nya...

Det som brukar betecknas som “hålor” – det vill säga våra småorter – är för närvarande de mest klimatsmarta samhällena. Nya” gröna” stadsdelar i storstäderna verkar däremot inte bidra till att minska utsläppen. – Det råder en hel del mytbildning om stad och land inom klimatpolitiken,...