Tidningar 2021

I licentiatavhandlingen  “Samnyttjad mark och urbana allmänningar: en fallstudie av skyfallsanpassning i Malmö och Köpenhamn” lyfter lantmätaren Per Larsson fram potentialen i att samnyttja mark utifrån ett resursbaserat perspektiv. Bakgrunden till forskningen utgörs av de samhällsutmaningar som består i den tilltagande konkurrensen om mark som......

När Peter Eriksson i programmet Min sanning på SvT beskrev det land vi lever i som ”smålögnernas land” gjorde han det som inte alls är ovanligt hos makthavare. De säger som det är – när de avgått och om någon frågar. Peter Eriksson pratade utifrån......

Lekplatser är en viktig pusselbit i stadsmiljön – extra aktuellt efter att barnkonventionen blev lag i Sverige förra året. Eskilstuna, Linköping och Växjö är tre kommuner som har höga ambitioner i sitt arbete med lekplatser. Eskilstuna kommun förvaltar knappt 100 allmänna lekplatser. Placering, utformning och......