NYKÖPING – En god representant för den svenska småstaden

NYKÖPING – En god representant för den svenska småstaden

Nyköping växer. Kommunens ekonomi är stabil. Trots lågkonjunkturen ökar både antalet turister och nyinflyttade. Därmed växer även behovet av attraktiv utemiljö. Det har lett till en rad nya stadsbyggnadsprojekt som syftar till att förstärka Nyköpings profil mot havet.

12. Bild

På Brännholmen har det skapats en stadsdel enligt ungefär sama principer som ett fiskeläge. Kvarter i olika storlekar och med gator och gränder i varierande mått.

9. Bild

Nya hus i kvarteret Pråmen vid strandpromenaden på Brännholmen ger karaktär åt hela stadsdelen.

Staden erbjuder idag en mängd nybyggda och strandnära bostäder. En vandring längs Nyköpingsån, som snirklar sig genom stadens centrum till det nygestaltade hamnområdet vid Östersjön, är ett bra sätt att lära känna denna svenska småstad.  Ån kantas av vackra historiska byggnader, däribland den medeltida borgen Nyköpingshus och ett före detta bryggeri.
Nyköpings attraktionskraft som bostadsort har också tilltagit sedan öppningen av flygplatsen Skavsta.
– Nyköping varken står eller faller med Ryanair, men Skavsta är en mycket viktig del av utvecklingen av Nyköping,  betonar Eva Andersson, ordförande i Nyköpings bygg- och tekniknämnd, ledamot i kommunfullmäktige, planberedningen och hållbarhetsrådet. Men var och en som har med näringsliv att göra vet att man ska ha fler ben att stå på. Och det har Nyköping.
Det ser onekligen bra ut inför 2010. Under de goda åren före bankkrisen fördubblades kommunens skatteintäkter. En stabil ekonomi gör det möjligt att fortsätta med planerade investeringar trots lågkonjunkturen.
Kommunens budget är på totalt 2,3 miljarder kronor och den största delen av budgeten går till skola och omsorg. VA- och renhållningsavgifterna blir enligt Eva Andersson oförändrade under året. Samtidigt planeras och förverkligas flera stadsbyggnadsprojekt, både bostäder och övrig infrastruktur.
– Vi planerar en stor expansion av Arnö söder om Stadsfjärden och det är tänkt att området ska svälja stora delar av den förväntade befolkningsökningen i området. Inom de närmaste 20 – 30 åren kommer antalet invånare på Arnö att uppgå till 15- 20 000, konstaterar Eva Andersson.

10. Bild

Bostäder för dem som vill betrakta soluppgången över Östersjön vid frukosten.

Nya bostadsprojekt
Nya bostadsprojekt planeras vid Sjösaviken, ett nytt bostadsområde med småbåtshamn vid Karlslund, Arnö och ca 2000 centrala bostäder vid Dammgruvan, allt enligt kommunens fördjupade översiktsplan plan
Även hamnen ska få en ordentlig ansiktslyftning. Den har i årtionden dominerats av Lantmännens stora spannmålssilo, som ska byggas om till bostadshus omgivet av ett attraktivt bostadsområde, direkt vid västra hamnpromenaden.
Lantmännen har för avsikt att bevara de nio västligaste silotornen och inreda dessa för bostäder. Övriga delar av anläggningen rivs.
– Det finns inga större problem när det gäller båttrafiken till och från Stadsfjärden. Däremot måste vi muddra farlederna dit ytterligare. Göta Kanalbåtar och Saga Lejon besöker hamnen. Därtill kommer de så kallade räkbåtarna.
-Vi ser framtiden an med tillförsikt. Vi planerar långsiktigt, vilket är oerhört viktigt under dessa tider, men det ser bra ut för vår kommun inför 2010, säger Eva Andersson och får medhåll av Nyköpings planchef, Henrik Haugness.
Haugness betonar att många av de stora kommunala framtidsprojekten än så länge bara finns på papper, men det mesta kommer att förverkligas
– Vi ansvarar också för vår del av Ostlänken, den nya järnvägsförbindelsen som ska förkorta restiderna mellan Nyköping och Stockholm.
Huvudbanan ska dras via flygplatsen Skavsta med en separat bibana till Nyköpings centrum. Järnvägsutredningen är klar enligt Haugness och under vintern kommer Banverket att lämna in ett förslag på sträckning till regeringen för tillåtlighetsprövning.
– Dessutom satsar vi tillsammans med Jernhusen och Banverket på ett nytt resecentrum vid järnvägsstationen. Busstationen, som ligger alldeles för långt borta från järnvägsstationen ska så småningom förflyttas dit,
säger Haugness.
Vid det nya området på Arnö kommer det också ligga en småbåtshamn.
– Vi har arbetat i nära samarbete med Länsstyrelsen och det har inte varit några problem ifråga om strandskydd eller liknande, konstaterar planchefen.
– Det går dock inte att bada i Stadfjärden. Nyköpings- och Kilaån för med sig för mycket kväve och fosfor från jordbruket. Därför ska vi bygga en badanläggning på land vid gästhamnen. Bassängbadet ska vara färdigt nästa sommar.
– Stadens centrala delar behöver förtätas i behov av tätning inte minst på grund av det planerade resecentret. Vi bygger snart en ny tillfartsväg till Skavsta. Därmed förbättras tillgängligheten till terminalerna, betonar Henrik Haugness.
En förklaring till att man klarat krisen så bra är att kommunen inte präglats av en eller två stora arbetsgivare, utan rymmer en mängd småföretag.

Bygger vid vatten
Pontona vid Brandholmen, öster om Nyköpings centrum, är ett nyligen färdigt byggt område med både villor och flervåningshus i marin stil, precis vid vattnet. Husen, som byggdes av NCC, ritades av Arken Arkitekter i Stockholm.
– Bebyggelsen liknar en traditionell småstad eller fiskeläge. Stadsdelen består av kvarter i olika storlekar och med mellanliggande gator och gränder i trevliga och varierande mått, berättar arkitekt Torbjörn Einarsson från Arken Arkitekter, som utarbetat flera planskisser åt Nyköpings kommun. Einarsson förespråkar den här typen av väl beprövad ”stadsväv”, med utrymme för fler torg och parker. Husen har placerats längs kvarterets periferi i ett konsekvent måttförhållande till gatans olika sektioner. Detta skapar tydliga, för småstaden karaktäristiska, gaturum.
– Gaturummet markeras av hus, plank eller häckar och liknande för att tydliggöra gränsen mellan det offentliga och det privata, säger Einarsson.
Byggnaderna i kvarteret Pråmen vid strandpromenaden ligger väl synliga och ger stadsdelen dess karaktär. Här finns också en småbåtshamn. Väster om den byggs för närvarande 24 nya lägenheter för nystartade bostadsrättsföreningen Galeasen.
Utsikten från dessa lägenheter är minst sagt hisnande. En hamn för fritidsbåtar framför huset och en farled, som boende kan njuta av från frukostbordet.

7 Kjell F

Arkitekterna Kjell Forshed och Ulf Zettersten (t.h.) med kontor på Kungsholmen I Stockholm, är djupt involverade i arbetet för gestaltning av nya vattennära bostäder på norra Arnö. På väggen ritningen för Karlslundsprojektet

Försäljning har inletts
Mittemot Brandholmen på den stora halvön Arnö, på södra sidan av Stadsfjärden,ligger alltså Nyköpings nya expansionsområde.
Arkitekterna Ulf Zettersten och Kjell Forshed, med kontor på Kungsholmen I Stockholm, är djupt involverade i arbetet med gestaltningen av nya vattennära bostäder på norra Arnö.
– Vid Karlslund i en terräng som lutar lätt mot stranden planeras attraktiva bostäder och en arkitektoniskt intressant ringformad gästhamn, förklarar Ulf Zettersten, som själv härstammar från Nyköping.  Enligt Zettersten pågår redan försäljning av villor i Rosenhill-området på Arnö och det har genomförts även omfattande skogsavverkning öster om området som kommer att bebyggas med villor och småhus.
Långt ute på Stadsfjärden har det byggts en lång pir, som fungerar som en effektiv vågbrytare och vandringsled på vattnet. På piren arrangeras även fisketävlingar.
Den som råkar befinna sig på denna imponerande brygga under en häftig höststorm får ett garanterat realistiskt intryck av naturens och havets krafter. Därför är det också logiskt att Nyköping bedriver nära samarbete med grannstaden Oxelösund i syfte att få igång en satsning på vindkraft längs Östersjökusten, både på land och till sjöss.
Foto: Markku Björkman