Partneravtal bra vid komplicerade projekt

Partneravtal bra vid komplicerade projekt

Med Citytunneln följer ett stort behov av parkeringsplatser för bilar och cyklar och på Bagers plats i Malmö pågår just nu ett omfattande byggprojekt. Det tekniskt komplicerade projektet har fått beställarna gatukontoret och Parkering Malmö att välja partneringmodellen i samarbetet med byggentreprenören NCC. En modell som ställer höga krav på beställaren.
featurepartner

På en relativt begränsad yta intill kanalen och i anslutning till Centralstationen ska NCC bygga ett underjordiskt parkeringsgarage i två våningar med 400 bilplatser. Ovan jord ska de göra plats för cirka 1000 cykelparkeringar och bygga en ny gångbro över till Skeppsbron. Även kajkanterna måste renoveras och får en ny konstruktion som ska förankras 18 meter ner i kalkberget. Hela projektet syftar till att förbättra flödet kring Malmö C och ska vara färdigbyggt i december 2011.

Den svängda och effektbelysta gångbron ersätter en tidigare provisorisk träbro mellan Skeppsbron och Bagers plats. Den blir en bekväm genväg till cykelparkeringen med plats för 1000 cyklar och parkeringshusets 400 p-platser under jord.

Byggets schaktningsarbete kommer att bli betydande, in och utfart från området sker via en och samma väg, intill ligger tre fastigheter att ta hänsyn till.
-Geotekniskt finns flera riskmoment, bland annat med grundläggningen. Vi bedömde också att logistiken skulle bli något av en nyckelfråga i projektet. Det är några skäl till varför vi valde partnering som den bästa samverkansformen, säger Conny Ragnarp, projektledare på gatukontoret.
Ytterligare en fastighet, en q-märkt hamnmästarbostad från 1830-talet och en av Malmös få byggnader från den här tiden, skulle bevaras men flyttas under byggtiden. Den spektakulära flytten av det 620 ton tunga stenhuset är idag genomförd med gott resultat. Huset är flyttat 250 meter bort. Nästa år i augusti ska det tillbaka till ursprungsplatsen och placeras med samma skavanker och snedhet efter år av sättningar.
-Innan upphandlingen tog vi kontakt med ett par husflyttare som garanterade att de skulle kunna ta bort huset intakt. Det gjorde att vi tillsammans med P Malmö handlade upp projektet som en totalentreprenad med ett riktpris som utgångspunkt. På så sätt skapade vi rättigheten att teckna avtal om partnerskap även om det inte stod i rubriken.

Ej kalkylerbara risker
-Projektet började med ett ”kickoff-möte”, där var och en fick penetrera fördelar och nackdelar med sina projektroller, det vill säga beställare, entreprenörer och konsulter. Detta ledde till en deklaration med cirka femton punkter som beskrev vad projektet skulle präglas av. Den följs upp med några månaders mellanrum. Vi ställde också som krav från början att arkitekten och gestaltningsansvarig skulle vara med i projektet, säger Conny Ragnarp.
NCC lämnade ett riktpris på 185 miljoner kronor, varav P Malmö står för 105 miljoner och Malmö stad för 80 miljoner kronor. Skulle uppdraget bli billigare delas vinsten, blir det dyrare än beräknat delas kostnaden.
partneravtal2I dag pågår sekantpålningen (en metod, som till skillnad mot traditionell spontning, innebär att man minimerar störande buller och vibrationer) av stålrör för fullt. De ska sedan fyllas med betong och gjutas i berggrunden för att så småningom bli en del av parkeringsgaragets bärande ytterväggskonstruktion. Någon gång i juni påbörjas schaktningen. Ännu så länge flyter projektet utan nämnvärda störningsmoment.
-Det finns risker på Bagers plats men de ser vi först efter sommaren då grundläggningen ska vara klar. Exempelvis finns det mycket kiselhalt i kalkberget och hårdheten varierar på bara några meters avstånd. Sådant är inte kalkylerbart men NCC har stor vana, alldeles intill bygger de Citytunneln.
-Dyker det upp ändringar under byggets gång gör vi riktprisjusteringar och det sker nästan alltid i ett projekt. Även om man hittar lösningar som är mer kostnadseffektiva, är det viktigt att inte göra avkall på kvaliteten. Och en publik yta handlar alltid om kvalité. Malmö stad och gatukontoret kommer att stå för all drift på platsen, utom parkeringsgaraget som P Malmö ansvarar för och hamnmästarbostaden som är Stadsfastigheters ansvar. P Malmö är långsiktiga ägare och Malmö stad byter inte ägare, vilket väl borgar för att funktion och kvalité är viktigare än ett kortsiktigt investeringsintresse, säger Conny Ragnarp.
För gatukontoret är det första gången de är både beställare och projektpartner. Frågan är om detta är framtidens samarbetsform.

Tätare samarbete än vanligt
-Bra relationer är alltid bra, men man kan inte säga generellt att partnerskap är bästa valet i alla projekt. Ska man bygga en cykelbana eller ett traditionellt hus väljer man nog en helt vanlig entreprenad. Men är projektet eller området komplicerat, om det finns en tidsfaktor eller en bestämd summa pengar, är ett partneravtal bra och kanske nödvändigt. Man ska också vara medveten om att det ställer större krav på en erfaren beställare.
Men partnering handlar inte bara om ekonomi. Relationen innebär också ett tätare samarbete än vad som är brukligt i en vanlig entreprenad. Gatukontoret och P Malmö sitter allt oftare med i olika möten. En gång i månaden är det byggmöte, var fjortonde dag projektmöten och dessutom sitter representanter med i flera arbetsgrupper vilket ger fördelar menar Conny Ragnarp.
-Det är ett unikt projekt med många pusselbitar som ska på plats. Till exempel husflytten, trafikavstängningar, geoteknik, gestaltningsfrågor med bland annat belysning, träd och väderskydd för cyklarna. Genom att ha en öppen dialog under alla möten kan vi tillsammans lösa problem som uppkommer. Där ställer vi också funktionskrav och kommer fram till tekniska lösningar, inte minst utnyttjar vi varandras kompetens. Och genom att vara en engagerad beställare är vi övertygade om att vi får en bra produkt i slutändan, säger Conny Ragnarp.

Av: Christina Adlers, frilansjournalist