Krishantering för Skellefteås dricksvatten

Krishantering för Skellefteås dricksvatten

En ”dagbok” över kriskommunikation och tekniska åtgärder under perioden 18 april – 6 juli dokumenterar föroreningsproblematiken gällande Skellefteås dricksvatten. Här presenteras en förkortad version.

spolområden centralaSkellefteåDen 18 april kontaktar landstingets smittskyddsenhet (SME) Skellefteå kommuns bygg- och miljökontor (BMK) via telefon. Smittskyddsenheten meddelar att man efter provtagning inom sjukvården kunnat konstatera ett antal fall av Cryptosporidiuminfektion. Många personer (cirka fem/dygn under den föregående veckan) har sökt sjukvård för mag- och tarmsymptom. Symptomen (feber, ont i magen) stämmer inte helt överens med vinterkräksjukan. Denna spridning gör att smittskyddsenheten misstänker dricksvattnet som smittbärare.

Ett antal nyckelpersoner kallas till ett samordningsmöte för att ta fram riktlinjer för ett krisscenario. En krisledningsorganisation upprättas med representanter för kommunledningskontoret, tekniska kontoret, bygg- och miljökontoret, smittskyddsläkaren och Skellefteå lasarett.

Åtgärder för ett worst case scenario förbereds, bland annat detta:

  • Presstjänst för kontakter med media planeras.
  • Kontakter med kollegor på Östersunds kommun etableras.
  • Faktasida på webben om Cryptosporidium och hur man ska hantera dricksvattnet förbereds. En ”Frågor och svar”-sida utifrån erfarenheterna från Östersund läggs upp.
  • Länkning till ett webbformulär som Smittskyddsinstitutet tillhandahåller börjar förberedas. Via detta formulär hoppas man kunna fånga upp dem som inte har sökt sjukvård. Skulle det visa sig att smittan inte kommer från vattnet så kan problemet vara relaterat till livsmedel. Då kan det fortfarande vara aktuellt att använda webbformuläret.
  • Planering över hur de sociala medierna bäst kan användas. Förberedelse för hur kommunen med kort varsel kan sätta in annonser i tidningarna. Syftet med annonseringen är att upplysa om vattenhantering samt att berätta om webbenkäten. Interninformation förbereds.
  • Kundtjänst förbereder upplysningscentral och har höjd beredskap att hantera frågor via Facebook.

Skellefteå kommun Skellefteågår ut med rekommendationen att koka kranvattnet. Detta publiceras på kommunens hemsida och distribueras ut till nyhetsredaktionerna via Newsdesk.

Informationsenheten på kommunledningskontoret övertar informationsansvaret; ytterligare webbinformation och pressmeddelanden förbereds och kundtjänst förbereder sig på att besvara allmänhetens oroliga frågor.
Ett krisledningsrum upprättas på kommunledningskontoret. Krisledningens uppgift är att leda, samordna och dokumentera arbetet med krisen. Ett viktigt verktyg i krisledningens arbete är WIS (webbaserat krisinformationssystem) som används dels som intern dagbok och dels för att informera länsstyrelse, andra kommuner, myndigheter m fl. Alternativa scenarier om problemet inte beror på dricksvattnet diskuteras intensivt.

  • VAA-avdelningen (vatten, avfall och avlopp) på tekniska kontoret sonderar tekniska lösningar för att eliminera eventuella parasiter i vattenverket.
  • En del försiktighetsåtgärder vidtas – bland annat stängs baden i Eddahallen och Örjanshallen.
  • En vattencistern ordnas för lasarettets dricksvattenförsörjning
  • Vattentankar från VAKA-gruppens (Vattenkatastrofgruppen) nödvattenlager i Luleå börjar levereras till äldreboenden, större förskolor och prioriterade gruppboenden.

Tekniska kontoret påbörjar orsaksutredning med kontroll av ledningsnät samt drift av vattenverk. Ytterligare Cryptosporidumprover tas bl.a. på inkommande vatten till Tuvans reningsverk.

Webbinformationen kompletteras och rutinerna vässas. Webbenkäten har redan på eftermiddagen fått över 2000 svar. Eftersom påskhelgen närmar sig planeras jour och bemanning under de lediga dagarna.Svaren på webbenkäten fortsätter att strömma in. Denna kartläggning är ett viktigt instrument för både smittskyddet och VAA-avdelningen i arbetet med att försöka spåra smittan. Många verksamheter, däribland VAA-avdelningen, kundtjänst och informationsenheten ställde i ordning beredskaps- och tjänstgöringslistor inför långhelgen. En viktig uppgift blir att bevaka och kommentera de sociala medierna – dels kommunens egen Facebooksida, dels Norrans artikelkommentarer.

.Det konstateras att det handlar om Cryptosporidium Hominis, dvs. samma art av parasit som i Östersund.Budskapet till allmänheten blir nu att förbereda sig på en långvarig period med kokning. Ett annat budskap är att vattenkokningen ger effekt – antalet insjuknade börjar sjunka.

Epidemikurvan går kraftigt neråt och det bevisar att vattenkokningen ger effekt. Tusentals Skelleftebor tros ha haft Cryptosporidium sedan utbrottet. Lasarettet är fullbelagt.

Den tidigare akutfasen övergår i en arbetsfas. Dagliga avstämningsmöten fortsätter med Skellefteå kommun, Landstinget, Smittskyddsenheten m fl. Man överväger en avtrappning av presskonferenser och att pressmeddelanden inte behöver skickas ut under helgerna förutsatt att inget speciellt inträffar.

Bygg- och miljökontoret lämnar in en anmälan om misstänkt miljöbrott.

Kommunstyrelsen fattar det formella beslutet om att rekommendera tekniska nämnden att köpa in UV-anläggningar.

DSC_8823Vattenkokningen ger effekt – allt färre insjuknar.

Under hela denna vecka har ytterligare prover tagits, men ingen parasit har upptäckts. Experterna i den nationella VAKA-gruppen (Vattenkatastrofgruppen) berättade att det kan vara oerhört svårt att hitta Cryptosporidium. I Östersund fick de emellertid positiva provsvar i princip hela den aktuella perioden. På måndag 2 maj har 11 997 personer svarat på webbenkäten och 5 930 har uppgett att de haft magsjukesymptom sedan den första april. Det finns nu 95 bekräftade fall av Cryptosporidium i avföringsprover från sjuka patienter sedan den 15 april.

UV-anläggningar finns i Växjö och i Stockholm (Norrvatten). Nedmonteringen av dessa anläggningar för att flytta dem till Skellefteå startar .

Med anledning av vattensituationen träffas Skellefteå kommun, Destination Skellefteå och olika entreprenörer och diskuterar olika idéer som ska underlätta för besöksnäringen att ta emot besökare på ett bra sätt. Personliga besök hos företag, hjälp med information, skyltar och utbildning tas upp som förslag.


Måndag 9 maj stängs webbenkäten. Cryptosporidiumsmittan i Skellefteå konstateras vara Sveriges näst största. Inom ramen för bygg- och miljökontorets utredning för att hitta källan till utbrottet begär man in uppgifter från tekniska kontoret. BMK utreder också olika avloppsanläggningar och beställer en utredning från SMHI för att analysera strömningar i Skellefte älv.
Montering av UV-anläggningarna är igång. Tekniska kontoret planerar för en utökad framtida provtagning av mikroorganismer dels i vattenverket men också på avloppsreningsverket i Tuvan.Klorhalten sänks ett tag till på grund av provtagning av indikatorbakterier.
Klorhalten är normal igen – men kokningspåbudet kvarstår. Ledningsnätet mellan Abborrverket och reservoarerna på Solbacken är okej.

Fredag 27 maj
VAKA har inte längre jourberedskap. Kontaktpersoner finns som back-up. Arbetet med intrimning och optimering av Abborrverket pågår.

Aktiviteter och resultat med anledning av Cryptosporidiumepidemin i Skellefteå:

Riks- och regionnivå:

Ökat fokus på dricksvattnets betydelse i samhället.
Ökad medvetenhet om hot och risker vad gäller dricksvattenburna parasitutbrott.
Ökat intresse för Skellefteå kommuns hantering av Cryptosporidiumepidemin: Krisledning, media- och informationshantering, medborgare och kunder, näringsliv, turism, tekniska aktiviteter m.m..

Ökat fokus på VAKA-gruppens arbete (VAKA – Nationell vattenkatastrofgrupp).
Ökad medvetenhet om va-branschens möjligheter och vilja att hjälpa till över kommun- och regiongränser.

Kommunal nivå:

Kommunens krisberedskap prövas i skapt läge under lång tid.
Bra och förstående dialog med: – medborgare och kunder, näringsliv, turister – Västerbottens läns landsting, smittskyddsläkaren, SMI (smittskyddsinstitutet) media m.fl.
Samordnad renspolning av hela dricksvattennätet som hör till vattenverket Abborren.

Samordnad tömning och rengöring av alla reservoarer som hör till vattenverket Abborren och tillhörande distributionsområde.
Samordnat utredningsarbete som prioriterar kommande drift- och underhållsarbete i berörda ledningsnätsområden.
Funktionsgenomgång och anpassning av befintligt vattenverk, för att bereda möjlighet för ytterligare en skyddsbarriär, en UV-anläggning.
Funktionsgenomgång av närmare 250 brandposter och avstängningsventiler, inom vattenverket Abborrens distributionsområde.”

Sammanställt av Skellefteå kommuns informationsavdelning. En längre version finns på kommunens hemsida.