Stockholm

Stockholm

Na L 358

Stockholm

Avkrok blir miljöföredöme

Stockholms expansion österut begränsas av Östersjön. Därför har staden hittills främst vuxit i övriga tre väderstreck, där det funnits mark att bebygga. Men nu skapas en helt ny stadsdel för omkring 35 000 nya invånare – som en medelstor svensk stad – just i den östra utkanten av huvudstaden.

Av Jens Busch, frilansjornalist

Det är något av en avkrok som nu omvandlas till en ny stad i staden: Den stora oljehamnen Loudden, Stockholms frihamn, Värtahamnen – där Finlands- och Baltikumfärjorna lägger till – och gasverksområdet längst i norr. Här finns oljecisterner, magasin och den fyrfiliga Lidingövägen. De enda bostäderna ligger i den gamla arbetarstadsdelen Hjorthagen, inklämd mellan hamnområdet och Fortums stora kraftvärmeverk.

Allt detta – förutom Hjorthagen – ska alltså förvandlas och bli Norra Djurgårdsstaden. Det blir 10 000 till 15 000 nya bostäder och 30 000 nya arbetsplatser.

Och politikerna har stora visioner: Det 236 hektar stora området ska bli ett föredöme ur miljö- och energisynpunkt är det tänkt. Det ska bli passivhus och plushus, solceller på taken, energieffektiva transporter och slutna kretslopp för vatten, avlopp och energi.

När allt är färdigbyggt år 2030 ska stadsdelen vara fossilbränslefri, med koldioxidutsläpp under 1,5 ton per person och år. Det kan jämföras med dagens cirka 3,4 ton i genomsnitt i Stockholm.

Omfattande saneringar

Redan för ett år sedan sattes spaden i marken för de första bostadskvarteren på den gamla gasverkstomten i den nordligaste delen av området, som gränsar till Nationalstadsparken. Då hade omfattande saneringar av marken gjorts för att få bort föroreningarna efter stadsgasframställningen. I första etappen blir det fyra kvarter med sammanlagt 682 lägenheter och två förskolor nordväst om de bevarade gamla tegelgasklockorna från förra sekelskiftet, ritade av Ferdinand Boberg

När bygget planerads hade den nya stadsdelen ännu inte utsetts till så kallat miljöprofilområde av Stockholms stad. Därför gäller inte samma krav på låg energiförbrukning i de första husen som för kommande etapper. Men byggbolagen i denna första etapp försöker ändå klara målen för de efterföljande etapperna. Då kommer 55 kilowattimmar per kvadratmeter och år att gälla, att jämföra med Boverkets nyligen skärpta krav på 90 kWh för klimatzon 3. I senare byggetapper är det tänkt att energikraven successivt ska skärpas.

Kryssningshamn

Det norra området är uppdelat i tio etapper, som när allt är klart ska inrymma 6 300 lägenheter och 50 000 kvadratmeter lokalyta.

Området söder därom, Värtahamnen, byggs ut med en pir ut i Lilla Värtan för Finlandsfärjor och kryssningsfartyg. Runt hamnen byggs i huvudsak kontorslokaler, bland annat planerar SEB-banken att flytta flera enheter dit, vilket innebär en yta på omkring 100 000 kvadratmeter. Byggstarten där beräknas till 2013.

Söder om Värtahamnen, i området som kallas Södra Värtahamnen, blir det också huvudsakligen kontors-, handels- och servicelokaler – 20 000 nya arbetsplatser planeras, med byggstart tidigast 2013.

Längst söderut i Norra Djurgårdsstaden finns idag en containerhamn och oljehamnen Loudden. Stockholms politiker har fattat beslut om att oljeverksamheten ska bort från hamnen, och att containerverksamheten ska flyttas till Nynäshamn. När det kan ske är oklart, men tanken är att det ska bli 5 000 bostäder och 10 000 arbetsplatser i området.

Trots hårda energikrav och planerna på passivhus och till och med plushus (som kan leverera energi) kommer stadsdelen att anslutas till fjärrvärmeverket i området. Fortum räknar bland annat med att det kommer att behövas komfortkyla, som kan drivas med fjärrvärme i lokala aggregat. Likaså kan fjärrvärme användas för att driva vitvaror, som tvätt- och torkmaskiner och kyl-frys, i stället för el.

Nya trafiklösnngar

Den nya stadsdelen kräver stora investeringar i nya trafiklösningar. Det är inte bara de nya invånarna och alla som ska arbeta där som behöver transportmöjligheter. De måste samsas med trafiken till och från färjeterminalerna och med en snabbt ökande befolkning i Lidingö kommun, vars enda fastlandförbindelse går genom området.

För att lösa transportfrågan ska bland annat en ny spårvagnslinje förbinda området med innerstaden. Tanken är också att cykel- och gångvägar ska anläggas på ett sätt som uppmuntrar och underlättar dessa transportsätt i stadsdelen. Ett av kraven på byggbolagen är att det ska finnas minst 2,2 cykelplatser per lägenhet. Även pendelbåtstrafiken ska enligt planerna utökas.

Biltrafiken ska begränsas, bland annat får det bara byggas en boendeparkeringsplats per två lägenheter, i garage under husen. Det är mindre än vad som nu byggs i exempelvis Hammarby Sjöstad. Förutom utbyggd kollektivtrafik och gång- och cykelvägar planeras även bilpooler i Norra Djurgårdsstaden. Att det blir realtivt många studentbostäder och äldrebostäder i stadsdelen medför också att behovet av bilar begränsas.

Norra länken

Samtidigt som Norra Djurgårdsstaden nu börjat uppföras byggs Norra länken. Trafikleden ska med tunnlar förbinda Lidingövägen och Värtaområdet med de norra infarterna till Stockholm och med Essingeleden som är den stora förbifarten väster om innerstaden. Störrre delen av Norra länken ska vara klar i slutet av 2015 och just nu byggs den omfattande trafikplatsen Hjorthagsmotet som blir länkens östra ändpunkt. Trafikplatsen ligger i ansluning till Värtahamnnen. där alltså en ny stor kajanläggning ska byggas ut i Lilla Värtan, för att frigöra mark på land.

Norra länken blir 13 kilometer lång, varav nio kilometer i tunnlar. Tunnlarna byggs utan mötande trafik med två tunnelrör, med förbindelse- och utrymningsgångar emellan.

Sammanlagt blir det nio kilometer bergtunnlar och två kilometer betongtunnlar. Det sista delarna av Norra Länken ska öppnas 2017.

Stockholm

Wasteland turned into enviroinmental model

Sweden’s largest city district is to be developed in central Stockholm over the coming years. It stretches from Hjorthagen in the north, through the port area, to Loudden in the south. This urban development contains plans for 10,000 new residences and 30,000 new workspaces and can be compared with other European urban development projects, such as those in Copenhagen, Oslo and Hamburg. Planning work started in the early 2000s and the new city district is fully developed around 2025..

The area incorporates three districts; Hjorthagen in the north , the ports in the centre, and Loudden in the south.

These areas will be developed to offer a wide variety of jobs, housing, transportation, education, public and commercial services, cultural events and entertainment.

Stockholm Royal Seaport is one of Stockholm’s three urban development areas with a specific environmental profile.

Starting in 2010, Stockholm Royal Seaport will grow with about 500 residences each year. The accommodations will consist of rented flats as well as housing for tenant-ownership. When Stockholm Royal Seaport is fully developed around 2025 it will have a total of 10,000 new flats. The first residents move in 2012 in the northern district of Hjorthagen. Developing an environmentally sustainable city district with a genuine city environment puts extra demands on technological innovations, building work using energy efficient materials, as well as finding new ways of handling energy as a whole.

Stockholm Royal Seaport benefits from the environmental experiences drawn from the Hammarby sjöstad city district. This area of Stockholm includes well-developed public transport links and advanced waste management and recycling options, implying a lifestyle change focusing on sustainability.While being a live city district, Stockholm Royal Seaport still offers unique nature qualities. In fact, many living room windows will offer grand views towards the Royal National Urban Park and the Husarviken inlet. Stockholm Royal Seaport is just as closely positioned to nature and open water values as it is to the city centre. Ten minutes on a bicycle takes you all the way to the Central Station.

Infrastructural planning includes new and improved roads for pedestrians and cyclists; bio-fuelled buses and rail bound public transportation such as a new and modern city tram. People will be able to travel, live, work and come together where and when they want.

There are several ongoing contracts in Stockholm Royal Seaport: A tunnel for the power line across Hjorthagen has been completed and the power lines will be removed in 2010. Locating the power line to a tunnel releases ground space that can be used to develop the area with housing, schools and service.

The old gas works area is undergoing an extensive ground cleaning that started November 2008. The gas works area contains cultural historical values with Swedish architect Ferdinand Boberg’s brick gasholders from late 19th century as an important landmark. The gasholders are to be preserved and are earmarked for cultural entertainment.

Developing an environmentally sustainable city district with a genuine city environment puts extra demands on technological innovations, building work using energy efficient materials, as well as finding new ways of handling energy as a whole.

Stockholm Royal Seaport benefits from the environmental experiences drawn from the Hammarby sjöstad city district. This area of Stockholm includes well-developed public transport links and advanced waste management and recycling options, implying a lifestyle change focusing on sustainability.While being a live city district, Stockholm Royal Seaport still offers unique nature qualities. In fact, many living room windows will offer grand views towards the Royal National Urban Park and the Husarviken inlet. Stockholm Royal Seaport is just as closely positioned to nature and open water values as it is to the city centre. Ten minutes on a bicycle takes you all the way to the Central Station.

Infrastructural planning includes new and improved roads for pedestrians and cyclists; bio-fuelled buses and rail bound public transportation such as a new and modern city tram. People will be able to travel, live, work and come together where and when they want.

There are several ongoing contracts in Stockholm Royal Seaport: A tunnel for the power line across Hjorthagen has been completed and the power lines will be removed in 2010. Locating the power line to a tunnel releases ground space that can be used to develop the area with housing, schools and service.

The old gas works area is undergoing an extensive ground cleaning that started November 2008. The gas works area contains cultural historical values with Swedish architect Ferdinand Boberg’s brick gasholders from late 19th century as an important landmark. The gasholders are to be preserved and are earmarked for cultural entertainment.