Årets Kommunaltekniska projekt 2011

Årets Kommunaltekniska projekt 2011

Umeå1Umeå2

Motiverade invånare lever grönt

Be Green Umeå har av Kommunaltekniska föreningen utnämnts  till ”2011 års kommunaltekniska projekt”  Projektet tilldelades även priset ”Årets marknadsförare 2011” av Marknadsföreningen i Umeå .

Av Emma Ödling

Be Green Umeå heter Umeåregionens kontor som driver projektet Green citizens of Europe – innovative tools and methods for interactive and co-creative citizens.

Projektet består av ett stort antal aktiviteter spridda i tiden över fyra år. Bland annat ska projektet hitta nya lösningar för samåkning. Något som ska motivera och underlätta framför allt för de invånare som saknar alternativ till bilen för sina dagliga resor. Projektet ska även testa ett hyrcykelsystem vid strategiska transportnoder som ger nya möjligheter att resa hållbart för de som pendlar till Umeå med kollektivtrafik.

Projektet skapar möjligheter att utveckla mobilitet och tillgänglighet, så  att regionens  invånare kan resa hållbart mellan arbete och bostad,

men även förutsättningar för att bygga upp attraktiva boendemiljöer    med effektiv energi- och resurshushållning .

Tillsammans med det kommunala bostadsbolaget Bostaden utvecklas metoder att redovisa de boendes individuella energianvändning i samband med mätning av t.ex. el och vatten i 500 lägenheter. Vi ska också bli bättre på att informera medborgarna om effekterna av deras återvinningsinsatser.  Nya lösningar ska motivera ett gott beteende hos hyresgäster när det gäller avfallshantering. Det är en stor utmaning att ändra invånarnas beteende när det gäller färdmedelsval, energi och avfall. Målet är att det ska vara lätt och roligt att leva hållbart.

Morot istället för pekpinnar

Genom roliga och humoristiska kampanjer ska projektet väcka nya tankar i stället för att skuldbelägga människor. Konkreta aktiviteter ska visa på alternativ för målgruppen. Det handlar om att låta människor prova på något nytt under en period.  Aktiviteterna bygger ofta på en tävling, ibland mellan arbetsplatser och ibland mellan enskilda medborgare, för att hålla motivationen uppe.

Även om vi använder oss av kampanjer som kan uppfattas som oseriösa är målet alltid mycket allvarligt. Allt är en del av en strategi som har fungerat väldigt bra för oss.

Bakgrunden är luften

Bakgrunden till Be Green Umeå är att vägtrafiken i Umeå tätort orsakar oönskade luftföroreningar. Föroreningarna överstiger de tillåtna gränsvärdena för kvävedioxid i Sverige och anses farliga för invånarnas hälsa. Umeå kommun har i samarbete med flera nationella myndigheter och organisationer tagit fram ett åtgärdsprogram för att minska vägtrafiken och utsläppen. En del i åtgärdsprogrammet är ombyggnationer av de två Europavägarna (E4 och E12) som idag går rakt igenom staden. Istället byggs nu en ringled runt staden. En annan del i åtgärdsprogrammet är att öppna ett kontor som jobbar med beteendeförändring och marknadsföring av hållbart resande, idag projektkontoret Be green Umeå.

Genom miljöprogrammet ”LIFE+” har EU-kommissionen beviljat pengar till projektet ”Green Citizens of Europe”. Ett projekt som bedrivs från 1 oktober 2010 till 31 mars 2015. Umeå kommun får tillsammans med flera lokala, regionala, nationella och internationella partners totalt 2,6 miljoner euro. Pengar som bland annat ska användas för att visa hur man kan tolka och omsätta miljöpolicys till konkret handling som motiverar och hjälper medborgare att ändra beteende.

Sprider goda exempel

Ett av delmålen i projektet handlar om att sprida goda exempel och arbetssätt  så att fler kan få användning av det som projektet utformar. För att göra det enkelt för andra att se vad som sker i projektet har hemsidan www.greencit.se skapats. Där kan vem som helst följa de olika aktiviteterna steg för steg och ta del av allt material som tas fram. Dessutom sprids kunskapen vidare vid två konferenser för att regioner i Europa ska kunna utbyta erfarenheter. Den första hölls i Åbo, Finland, våren 2011 och den andra kommer att hållas i Umeå i samband med nordiska ministerrådets konferens under hösten 2013.

Emma Ödling är projektledare för Be Green Umeå