Grön asfalt

Grön asfalt

Grön_asfalt_616

Asfaltera grönt!

I Sverige produceras ungefär sju muljoner ton varmasfalt årligen. Nu övergår ally fler företag och kommuner successivt till denna sk gröna asfalt, som kan läggas vid betydligt lägre tenperaturer och som därmed är mindre energikävandde – och dessutom fri från giftiga rökgaser.

Av Jens Busch, frilansjournalist    Foto: Roger Lundberg

NCC övergår nu alltmer till sin patenterade Green asphalt som vägbeläggning. I region norr, där asfalten utvecklades, står den nu för omkring 30 procent av bolagets asfalteringar. Den ”gröna” asfalten tillverkas och läggs vid betydligt lägre temperatur än konventionell varmasfalt och är därför mindre energikrävande och den avger inte lika mycket potentiellt hälsofarliga gaser.

– Det var främst av arbetsmiljöskäl som vi arbetade med att ta fram en asfalt som kunde tillverkas och läggas vid lägre temperaturer, berättar Nils Ulmgren, tidigare utvecklingschef vid NCC Roads.

Ett problem med så kallad kallasfalt, som vid läggning har en temperatur under 100 grader, är att fukten från stenmaterialet inte förångas utan blir kvar i asfalten. Det försämrar asfaltens egenskaper och förkortar livslängden. Lösningen för NCC blev att utveckla metoden med att skumma bindemedlet bitumen innan stenmaterialet blandas in.

Skumning innebär att vatten och luft blandas in i bitumen under högt tryck. Eftersom bitumenet vid skumningen har en temperatur på 175 grader förångas vattnet explosivt när trycket sänks, vilket gör att bitumenet expanderar omkring 20 gånger och bildar ett skum. Det innebär att viskositeten minskar, bitumenet blir alltså mer lättflytande, samma effekt som vid upphettning.

Lägre temperatur

– Det här gör att man i den efterföljande inblandningen av stenmaterial kan arbeta vid betydligt lägre temperatur, 120 grader i stället för normala 160 grader. Och vid läggningen håller asfalten omkring 100 grader mot 140–150 grader normalt, säger Roger Lundberg vid NCC i Umeå, där den ”gröna” asfalten utvecklats i samarbete med Nynäs .

Vid de lägre temperaturerna avger bitumenet inte lika mycket lättflyktiga ämnen, som aromatiska kolväten, vid tillverkning, transport och läggning, vilket är en stor fördel ur arbetsmiljösynpunkt. Den lägre temperaturen gör också att bitumenet oxideras mindre och därför får längre livslängd, enligt NCC:s mätningar.

Energiförbrukningen minskar

Dessutom minskar energiförbrukningen vid tillverkningen med 20–30 procent.

–Det medför i sin tur att utsläppen av koldioxid också minskar med 20–30 procent, medan kväveoxid, svaveldioxid och kolmonoxid minskar med 30–70 procent, säger Nils Ulmgren.

Det mesta av det vatten som tillsätts vid skumningen förångas direkt, kvar blir mikroskopiska vattendroppar i bitumenet. Vid läggningen återstår cirka 0,1 procent av det tillförda vattnet.

Löste problem

Skumning av bitumen är ingen ny metod, men tidigare har man haft problem med bearbetbarheten hos asfalten, vilket ledde till kvalitetsproblem.

Det NCC har gjort är att utveckla metoden.

–Vi använder precis samma bitumen och samma ballast som i konventionell asfalt men vi har förändrat produktionskedjan på flera sätt. Förutom själva skumningen tillför vi stenmaterialet på ett annat sätt, i en annan ordning. Vi har också ny typ av vidhäftningsmedel, en fettsyra, berättar Roger Lundberg.

Metoden med skumning medför också, enligt NCC, att större andel återvunnen asfalt kan blandas in i ny asfaltmassa.

Asfaltverk byggs om

NCC bygger nu om allt fler av sina asfaltverk och idag kan Green asphalt tillverkas vid ett 20-tal anläggningar i Norden. Asfalten har bland annat använts vid bygget av 24 kilometer E4-motorväg mellan Enånger och Hudiksvall som öppnades för trafik förra hösten. Och nyligen byggdes 28 kilometer ny väg mellan Mjölby och Motala med den nya asfalten.

Totalt produceras omkring 7 miljoner ton varmasfalt i landet.

NCC:s andel är cirka 35 procent, därav är 5–10 procent Green asphalt.