Skeppsbron – Göteborgs nya mötesplats

Skeppsbron – Göteborgs nya mötesplats

120221_MERKURPARKEN

När Götatunneln togs i bruk år 2006 och de stora trafikströmmarna
leddes ner under marken innebar det att en barriär försvann i centrala Göteborg.
Äntligen har det blivit möjligt att återförena staden med vattnet.

Av Kenth Lärk, journalist Medialaget

Skeppsbron ska bli göteborgarnas mötesplats vid älven. Stadsdelen ligger vid Göta Älv, centralt belägen mellan Stora Hamnkanalen och Rosenlundskanalen.

-Innanför Vallgraven och med ett fantastiskt attraktivt läge, konstaterar Birgitta Lööf, planchef på stadsbyggnadskontoret.

Arkeologi vattenläge och kommande klimatförändringar är några av de utmaningar som måste hanteras i arbetet med att utveckla Skeppsbron.

Befästningar

Stora delar av centrala Göteborg och Skeppsbron omfattas av riksintresse för kulturmiljövården. I samband med stadens grundande för snart 400 år sedan påbörjades projekteringen av försvaret och Göteborg blev en av Europas starkast befästa städer.

Befästningarna har sedan byggts ut i flera etapper och i skilda byggnadstekniker. Rester av raserade murar och bastioner finns under mark i både bostadskvarter och gatumark.

Murarnas läge och skick har under de senaste åren undersökts vid fem tillfällen.

– Det är viktigt att ha bevakning av de arkeologiska frågorna hela tiden under projektets gång. Vi har haft många kontakter med länsstyrelsen kring detta. Utgångspunkten är att bevara så mycket som möjligt säger Martin Blixt, projektledare på Älvstranden Utveckling AB.

Det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling AB har av Göteborgs stad fått uppdraget att leda och driva arbetet med utvecklingen av bland annat den södra älvstranden. Arbetet bedrivs i samarbete med stadens förvaltningar.

När det gäller de arkeologiska lämningarna har två alternativ utretts. Det ena bygger i huvudsak på att hus och anläggningar byggs över murarna vilket är komplicerat och dyrt.

Det andra alternativet innebär att murar rivs inom ett kvarter och bevaras inom ett annat. Ett utrymme reserveras dessutom i en av de nya byggnaderna för ett ”showroom” där muren kan upplevas både inifrån och utifrån byggnaden.

Vattennivåer

Kombinationen av höjda vattennivåer och extremt väder kan lägga centrala Göteborg under vatten. Det är en hotbild som man måste ta hänsyn till på Skeppsbron.

– Det är en utmaning att säkra området mot höga vattenstånd. Befintliga byggnader ligger på en avsevärt lägre nivå än vad som krävs för att området ska vara säkert, förklarar Martin Blixt.

Göteborgs stad har i flera år arbetat för att säkerställa staden mot översvämningar. Redan år 2003 antogs en fördjupad översiktsplan för vatten där det slogs fast att nybyggnationer ska klara en höjning av vattennivån med 2,8 meter. Åtgärder måste också vidtas så att Skeppsbrons befintliga byggnader uppfyller kraven.

– Göteborg ligger långt framme när det gäller hur man ska hantera frågorna kring framtidens höjda vattennivåer, säger Birgitta Lööf.

På grund av omfattande utfyllnader som gjorts har det dessutom skett, och sker fortfarande, sättningar i leran. De mest extrema exemplen gäller två av Skeppsbrons äldsta byggnader, Merkurhuset och Kinesiska Muren, som uppfördes år 1897 respektive 1915.

Efter diskussioner har det bestämts att båda byggnaderna ska bevaras eftersom de har ett stort kulturhistoriskt värde. Merkurhuset har satt sig cirka 1,5 meter sedan det uppfördes och Kinesiska Muren har genom åren fått stora och ojämna sättningar som medfört att huset lutar kraftigt.

Parkeringar

Genom utfyllnader kommer stora delar av Skeppsbrokajen att flyttas ut 15-40 meter. På så sätt skapas större utrymmen och flexibla ytor för aktiviteter, lek och rekreation längs kajen.

Under kajen kommer en parkeringsanläggning i två våningar att byggas. Här blir det plats för 800-900 bilar. Meningen att nya Skeppsbron ska vara färdigbyggt år 2018.

Detaljplanen för Skeppsbron har nyligen varit utställd. Detaljplanen har föregåtts av ett omfattande idé- och utvecklingsarbete där göteborgarna fått möjlighet att komma med synpunkter.

Kritiken under samrådet har framför allt gällt hushöjder. På triangeltomten (nära den korsande spårvagnen) kan det bli upp till nio våningar. I tre gamla kvarter föreslås fem nya kvarter med hus upp till åtta våningar. Andra synpunkter som framförs om Skeppsbron handlar om att spårvagnen i Stora Badhusgatan inte får bli en ny barriär. Dessutom betonas vikten av att vindskydda området och säkerställa grönytorna.

Parallella uppdrag

Innan detaljplanearbetet startade beslöts att genomföra parallella arkitektuppdrag, med syfte att närmare studera hur Skeppsbron, det vill säga området mellan Stenpiren och

Rosenlundskanalen, kan ges en planstruktur som håller för tidens tand och som kan utgöra stomme för visionen.

Stadsbyggnadskontoret och Älvstranden Utveckling bjöd i maj 2007 in följande fyra lag att upprätta förslag till Skeppsbrons framtida utformning:

Erséus Arkitekter AB/Malmström & Edström Arkitektkontor AB, Göteborg

HMXW arkitekter AB, Stockholm

Henning Larsen Architects, Köpenhamn

Schmidt Hammer Lassen/Liljewall Arkitekter, Aarhus och Göteborg

De fyra förslagen som lämnades in utvärderades av en utvärderingsgrupp med representanter från Stadsbyggnadskontoret, Älvstranden Utveckling AB, Fastighetskontoret, Trafikkontoret, Park- och Naturförvaltningen, Göteborg Energi och Skanska Fastigheter. Avsikten var inte att välja ett av förslagen utan använda de idéer som presenterades som ett underlag i det fortsatta arbetet med detaljplan.

Förebild

I det kvalitetsprogram som tagits fram inför stadsdelens omvandling sägs bland annat att Skeppsbron ska vara en förebild inom hållbar stadsutveckling. Det gäller såväl social som ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Användningen av energi ska minska och förnybar energi ska användas, med fokus på en miljöanpassad och energieffektiv tillförsel.

Skeppsbron ska präglas av mångfald, med en blandning av bostäder, arbetsplatser, service och handel, parker, lekplatser och andra offentligt tillgängliga mötesplatser.

Den ekonomiska hållbarheten bygger mycket på i vilken mån den planerade stadsmiljön är gynnsam för etableringar av butiker och verksamheter, som är nödvändiga för att en levande stadsdel ska skapas.

Kvalitetsprogrammet för Skeppsbron har tagits fram på ett lite annorlunda sätt än det vanliga.

Istället för att ange hur kvarter, byggnader och parker ska gestaltas, beskriver man vilka kvaliteter som ska uppnås. Till exempel att stadsdelens pulsåder, Stora Badhusgatan, ska upplevas varierad, mänsklig och trygg.

-Därmed låser man sig inte vid en lösning. säger Fredrik Söderberg som är planarkitekt på Stadsbyggnadskontoret. Vårt sätt att arbeta med kvalitetsprogrammet innebär större frihet för byggherrar och arkitekter.

Visionen

”Hit är det enkelt att ta sig från såväl Järntorget, Kungsgatan, Nordstan som Brunnsparken. Längs kajstråket är det mycket folk i rörelse och alla känner sig välkomna och trygga. Människor rör sig till och från sina bostäder på Skeppsbron, promenerar och flanerar, slår sig ner på något café eller någon restaurang. Eller bara njuter av vattnet, hamnlivet och den storslagna utsikten.

Vid Stenpiren, den nya knutpunkten, byter trafikanterna snabbt mellan färja, buss och spårvagn. Innanför kajstråket finner cyklisten den genaste vägen mellan väster och city. Stora Badhusgatan är ett trevligt promenadstråk med butiker och verksamheter där berget och kvarteret skyddar när vinden friskar i.

Från älven får Göteborgs city ett nytt attraktivt ansikte mot vattnet med de nya byggnaderna på Skeppsbron, och det nygamla Rosenlundsverket som bildar fond till det välbesökta badet intill. Här är det fullt med badare som kan ta ett varmt dopp utomhus året runt.

Skeppsbron är en av de mest spännande och trivsamma mötesplatserna i stan och göteborgarna berättar stolt om hur Skeppsbron har utvecklats till en förebild för hur vi bygger stad, för hållbar stadsutveckling.”

hamn_120222