Klimatanpassad samhällsplanering i Landskrona

Klimatanpassad samhällsplanering i Landskrona

20130805_archipelago

Kan Landskrona skyddas mot stigande havsnivåer med hjälp av en nyanlagd arkipelag?
Bilden är hämtad ur Vision 2063.

 

Klimatförändringarnas effekter kan redan idag skönjas. Vi kan vänta oss ett våtare och varmare klimat med stigande havsnivåer, intensivare regn och högre flöden. I planeringssammanhang är klimatförändringarnas effekter och samhällets anpassningsbehov nya frågor.

Just nu pågår ett omfattande strategiskt arbete i Landskrona stad genom dels framtagandet av en kommunövergripande översiktsplan och dels en fördjupad översiktsplan för centralorten. Med anledning av detta arbete väcktes frågan om att genomföra en kommunomfattande, översiktlig utredning av hur staden kan komma att påverkas av de prognosticerade klimatförändringarna.

DHI har på uppdrag av kommunen kartlagt vilka översvämningsrisker som finns idag samt hur en framtida klimatförändring påverkar dessa risker. Genom analyser och modellering togs ett kommunövergripande underlag fram som kartlade vilka områden som riskerar att påverkas av stigande hav, höga flöden, extrema regn och höga grundvattennivåer.

Översvämningsrisker i ett förändrat klimat

Landskrona kommun har en lång och attraktiv kust, inklusive ön Ven, som är utsatt för ett hårt exploateringstryck. Den pågående globala uppvärmningen gör att jordens medeltemperatur successivt stiger. En viktig konsekvens av den stigande temperaturen är en generell höjning av vattennivån i världshaven, framförallt orsakat av en expansion av havsvattnet till följd av den varmare vattentemperaturen och ett tillskott från smältande inlandsisar och andra glaciärer.

I syfte att utreda vilka havsnivåer kommunen bör förhålla sig till i översiktsplaneringen togs riktvärden för havsnivåhöjningen i Landskrona fram baserat på den senaste klimatforskningen avseende medelvattenytans höjning och uppmätta lokala havsnivåer. Utgående från riktvärdena analyserades vilka kustnära områden som riskerar att översvämmas idag och i framtiden. Utredningen visade att stora delar av centralorten riskerar att översvämmas i samband med ett framtida 100-årsvattenstånd.

Översvämningar i tätorter till följd av extrema regnhändelser är redan idag ett betydande problem, vilket inte minst visats av händelserna i Köpenhamn sommaren 2011. Det mesta pekar dessutom på en ökning av de extrema regnen i framtiden. Konsekvenserna av ett extremt regn över Landskrona tätort kartlades genom beräkningar av marköversvämningen i samband med dagens och framtida 100-årsregn med modellverktyget MIKE 21. Maximala vattendjup under översvämningsförloppet beräknades och flödesvägar identifierades och kvantifierades. Utifrån resultaten kunde riskområden identifieras både inom befintlig bebyggelse och i planerade exploateringsområden. Samtidigt kunde opåverkade områden lokaliseras vilka är mer lämpliga att exploatera ur översvämningssynvinkel.
Det finns huvudsakligen två vattendrag (Saxån och Braån) i Landskrona, där Saxån historiskt varit översvämningsdrabbad.

Förändringar i temperatur, nederbörd och avdunstning kommer att påverka variationen i vattendragens flöden under året och därmed de mest extrema flödena. Enligt analyserade klimatscenarier förväntas en ökning av 100-årsflödet fram till mitten på seklet för att sedan minska under andra halvan jämfört med dagens flöden. Vid Saxåns mynning i Öresund ligger Häljarp, den näst största tätorten i kommunen. Orten är således utsatt för både höga flöden och stigande hav. En översiktlig översvämningskartering för både Saxån och Braån genomfördes där den kombinerade effekten av framtida 100-årsflöde i ån och framtida medelvattenstånd i havet studerades.

 

Användning av resultaten

Sammantaget har utredningen gett kommunen ett övergripande underlag för vilka områden som kan påverkas av stigande havsnivåer, extrema regn och höga flöden. Utredningen visar också vilka områden som är opåverkade vilket är nog så viktigt för framtida prioriteringar.

Resultaten från studien har bearbetats och lagts in i den fördjupade översiktsplanen för centralorten samt i den kommunomfattande översiktsplanen, som båda är under utarbetande. I översiktsplanen redovisas kommuntäckande kartbilder som indikerar var fortsatta utredningar krävs och var klimatfrågan behöver beaktas vid detaljplanearbete och bygglovgivning med avseende på stigande havsnivåer och höga flöden. Det kan konstateras att inom Landskrona centralort kommer övergripande klimatåtgärder som skyddar hela staden att krävas.

I båda dokumenten presenteras förslag och resonemang kring åtgärder som kan bli aktuella i kommunen i framtiden. Kunskapen om vilka åtgärder som kan vara lämplig behöver breddas och Landskrona stad hoppas på en dialog med Trafikverket, Länsstyrelsen, grannkommuner m.fl. i det fortsatta översiktliga planarbetet när det gäller klimatfrågan.

 

Fortsatt arbete

Arbetet med klimatutredningen har generellt väckt frågan om klimatförändringar och fysisk planering både hos politiker och hos tjänstemän. Medvetandegraden har höjts vilket också innebär att nya frågeställningar uppstår.

Det kan konstateras att planer som översiktsplan och fördjupad översiktsplan inte helt och hållet kan ge svar på alla frågor. Fortsatt arbete krävs i form av utredningar både på kort och på lång sikt. På kortare sikt kan det handla om att studera dagvattennätets kapacitet i vissa stadsdelar med hög andel hårdgjord yta, säkra räddningsvägar vid extrema regn, studera våguppsköljning i låglänta områden vid hårt väder etc.

För det mer långsiktiga klimatarbetet behöver en klimatanpassningsplan utarbetas med en tidshorisont på uppemot 100 år. Den behöver tas fram genom en förvaltningsövergripande process och förankras politiskt. I detta dokument kan områden i kommunen som behöver skyddas mot stigande havsnivåer och översvämning pekas ut. Skyddsområdena kan utgöra bebyggelse, samhällsviktiga verksamheter, kommunikationsleder, förorenade områden, viktiga rekreationsområden etc. Lämpliga åtgärder kan föreslås, prioriteras och tidsättas. Kostnadsbedömningar och vem som är ansvarar för finansiering behöver också klaras ut mellan Landskrona stad, fastighetsägare, Trafikverket, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp m.fl.

Det är naturligt att beakta de ekonomiska värdena av t.ex. bebyggelse i en stad eller i en tätort, men det är även intressant att belysa de rekreativa värdenas ekonomiska betydelse för kommunen. Turism-och besöksnäring är en betydande inkomstkälla och att skydda stränderna i t.ex. Borstahusen och på Ven, småbåtshamnarna, strandpromenaden och olika ekosystem är angeläget.

På flera håll i världen är redan idag de klimatrelaterade scenarierna ett faktum (till exempel i Nederländerna). På dessa platser har man under många arbetat aktivt för att försöka minska effekterna av stigande havsnivåer etc. Även på närmare håll, i till exempel Helsingborg och Vellinge, har man också arbetat med åtgärdsprogram för klimatförändringarna. Det finns alltså en mängd goda exempel i vår omvärld som kan tjäna som inspiration när åtgärder ska tas fram. Landskrona stad har för avsikt att samverka både lokalt och globalt för att finna kreativa lösningar på framtidens klimatproblematik.

Text:Erik Mårtensson, DHI Sverige AB
Lisa Lindekranz, planarkitekt, Landskrona Stad
Mattias Schriever-Abeln, planarkitekt, Landskrona Stad

Figur 2 - hîga flîden

Beräknad översvämningsutbredning för dagens och framtida 100-årsflöde i Saxån vid Häljarp. Framtida flöde i kombination med framtida medelvattenstånd i havet.

Figur 1 - extrema regn

Sannolikheten är 63 % för att en händelse med 100 års återkomsttid ska inträffa under en 100-årsperiod

Fakta/DHI

DHI är en oberoende, internationell konsult- och forskningsorganisation. Vårt mål är att främja teknisk utveckling och kompetensutveckling inom områdena vatten, miljö och hälsa. DHI erbjuder ett brett utbud av konsulttjänster, programvaror och verktyg (MIKE by DHI), kemiska/biologiska laboratorier och fysiska testanläggningar såväl som fältmätningar och övervakningsprogram. DHI har mer än 1.000 anställda världen över och finns representerade på samtliga kontinenter. I Sverige finns DHI på 4 kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö och Växjö, http://www.dhi.se.