Växjö bygger modern trästad

Växjö bygger modern trästad

Växjös trästad är inte gammal – den byggs nu

Limnologen 2_616Växjö kommun såg trä som ett intressant byggnadsmaterial redan i början av 1990-talet då man byggde äldreboende och skola med träkonstruktion.

Träbyggnadstänket tog riktig fart när det efter mer än 100 år åter blev tillåtet att använda träkonstruktion i högre byggnader. Södra tog 1994 initiativ till att bygga höga trähus på Wälludden. Femvånings bostadshus blev de första höga huset byggt helt av trä.

Samverkan med Södra, Universitetet och trä- och byggindustrin var etablerat fortsatte när Vidéum under början av 2000-talet byggde trähus inom Linnéuniversitetes Campus, M-huset, idrottshall.

Välle Broar, blev ett begrepp för träbyggande när kommunen 2005 antog

”Mer Trä i Byggandet” en strategi för Växjös träsatsning i linje med den nationella strategin som antogs 2004.

Strategin följdes upp med ett planprogram som påbörjades 2004 och antogs 2006. Programmet beskriver hur området Välle Broar ska utvecklas till en attraktiv stadsbebyggelse nära kopplad till centrum och natur.

Den röda tråden är att, i samverkan med akademi och näringsliv, utveckla och sprida kunskap om träbyggande.

Detaljplaner upprättas och markanvisningsavtal tecknas med intresserade byggare/förvaltare. I avtalen regleras de villkor som är kopplade till utvecklingen av träbyggandet.

Skapandet av Välle Broar fortgår och hittills har ca 200 bostäder producerats och ytterligare 200 är uppstartade. Långt framskridna planer finns för 100 bostäder och detaljplanering pågår för ytterligare ca 400 bostäder.

Limnologen är ett bra exempel på trähusbyggande, bestående av fyra åttavåningshus uppförda 2009 med totalt 164 bostadsrätter.

Inom Välle Broar finns även Portvaktens två passivhus, 64 hyreslägenheter, samt flera träbyggnader  inom Linnéuniversitetets Campus.

Södra Climat Arena är en mycket intressant träkonstruktion som rymmer fyra tennisbanor, uppförd av Södra och färdigställd 2012.

Hittills vunna erfarenheter har övertygat Växjö kommun om att trä är framtidens byggnadsmaterial och helt i linje med epitetet ”Växjö Europas Grönaste Stad”.

Politiskt råder fullständig enighet om att satsa på träbyggandet och att göra det i nära samverkan med näringsliv och akademi.

Givetvis hörs ibland synpunkter på att träbyggande är dyrare än konventionellt byggande med betong och stål. Detta kan väl ha sin riktighet tills träbyggandet funnit sina former och industrin utvecklats. På sikt kommer det inte att vara dyrare.

Idag ser vi trä som ett möjligt alternativ till betong. Man kan fråga sig om betong är ett lika självklart val i framtiden, med hänsyn till energi- och klimatfrågor?

Ambitionen höjs nu från att bygga med trä inom ”Välle Broar – Den Moderna Trästaden” till att i allt större utsträckning använda trä i all bebyggelse inom Växjö. En ny uppdaterad trästrategi är på väg att utarbetas för att tydliggöra och stärka Växjös ledande roll inom träbyggande.

Växjös trästad är inte gammal – den byggs nu.
Peter Rydell, projektledare Välle Broar