Den nödvändiga Västlänken

Den nödvändiga Västlänken

vastlanken

Västlänken nödvändig för ett växande Göteborg

Vad betyder Västlänken för stadsutvecklingen i Göteborg?  

Västlänken är en av nycklarna till en större och livskraftigare region i Västsverige men den är också en av nycklarna till ett större och mer hållbart Göteborg.

– Göteborg ska växa till en nära storstad och vara motorn i utvecklingen av Sveriges andra region.  Vi vill utveckla en tät, attraktiv och lockande stad där människor trivs. Det handlar bland annat om att skapa en stad där fler människor får plats att vistas i stadsrummet utan att störas och trängas ut av onödig trafik, säger Agneta Hammer, stadsbyggnadsdirektör i Göteborg.

Västlänken byggs inte för dagens Göteborg utan för framtidens. Fram till 2030 säger prognoserna att Göteborg ska växa med 150 000 invånare. Då måste det finnas en god kollektivtrafik och det ska vara enkelt att ta sig fram gående eller med cykel. Bilen ska inte bort utan användas när den behövs.

Västlänken ger förutsättningar för den stadsutveckling som ligger framför oss. Den frigör ytor som kan användas till bostäder, arbetsplatser och mötesplatser. Den skapar hög tillgänglighet till vår stadskärna som är viktig inte minst för attraktiva kontor och centrumhandel.

Västlänkens tre stationer kommer att avlasta det lokala trafiksystemet ovan mark som redan idag är högt belastat. Behovet av stationen vid Haga har debatterats men tre centrala stationer är strategiskt viktigt för en stad av Göteborgs storlek och Haga ligger bra med närhet till universitet, högskolor och forskningskluster. Dessutom ger denna station bra kopplingar till de nya utbyggnadsområdena vid Skeppsbron, Rosenlund och norra Masthugget. Stationen vid Korsvägen blir en tillgång för evenemangsstråket och Avenyn med sitt kulturutbud. Vid centralstationen byggs en helt ny stadsdel på ytor som frigörs.

Västlänkens koppling till kollektivtrafiken i Göteborg

I en växande stad och region blir det naturligtvis inte bara viktigt att kunna ta sig till och från olika orter i regionen utan det måste också finnas en väl fungerande lokal kollektivtrafik, inte minst i kärnan Göteborg. Tillsammans arbetar Göteborg, kringliggande kommuner och Västra Götalandsregionen med att ta fram en målbild för den lokala kollektivtrafiken fram till år 2035. Västlänken är här en del av helheten där även många nya alternativ för kollektivtrafik utreds. Målet är att möjliggöra ett fortsatt ökat resande med kollektivtrafiken. Allt i syfte att få en bättre miljö, fler jobb och bättre folkhälsa.

Hur sker arbetet med Västlänken?

Västlänken projekteras och byggs av Trafikverket men Göteborgs stad ansvarar för att ta fram detaljplaner för såväl själva järnvägstunneln som för stationerna och dess omgivningar. Hela arbetet kring Västlänken sker i ett gigantiskt samarbete där det gäller att avväga olika parters intressen, såväl allmänna som enskilda.

Samarbetet gäller inte bara mellan stat och kommun och inom trafikverket och inom staden utan också med medborgarna. Kommunikation är en av de viktigaste delarna i ett så här stort projekt. Det är viktigt att medborgarna upplever att de kan vara med i dialogen och att den information de behöver finns tillgänglig. Det gäller såväl förståelse för projektet som sådant som svar på frågeställningar och oro kring byggskedet. Vi arbetar mycket med att finnas ute i olika sammanhang och träffa göteborgarna. Intensiteten på information och kommunikation kommer att öka allt eftersom vi kommer närmare byggstart.

– Den största utmaningen med att bygga Västlänken är att vi befinner oss i en miljö där människor bor, jobbar och rör sig. Vardagslivet måste fungera under tiden vi bygger och det ställer stora krav på hur vi planerar och hanterar arbetet. Ju närmare vi kommer byggtiden desto viktigare blir det att folk vet vad vi gör, vad som är på gång och varför, säger Bo Larsson, projektchef för Västlänken på Trafikverket.

Projekt som Västlänken skapar förstås också stor oro för skada på kultur- och naturmiljövärden och här arbetar alla inblandade intensivt med att hitta mål och medel för att skapa minsta möjliga påverkan. Allt som görs granskas också av berörda myndigheter såväl i planeringsskedet som i byggskedet.

Vad är Västlänken?

Västlänken är 8 km järnväg varav 6 km går i tunnel under centrala Göteborg. Det kommer att finnas tre stationer inne i Göteborg; en på Centralstationen, en vid Haga och en vid Korsvägen.

Västlänken är det största projektet i Västsvenska paketet som är en samfinansieringsmodell för infrastruktursatsningar i Västsverige.  Det övergripande målet med alla satsningarna i paketet är att Göteborg och Västsverige ska vara en attraktiv, hållbart växanderegion nu och i framtiden. Västlänken är ”fundamentet för att Göteborgsregionen ska växa till 1,75 miljoner invånare 2030 och omfatta även Borås och Trollhättan. Västlänken ska ge fler personer tillgång till en större arbetsmarknad.

Att öka tågresandet är också en medveten satsning.  Målet är att fram till år 2035 ska antalet personresor med tåg trefaldigas. Ökat tågresande gynnar övergången till ett miljövänligare resande som är fullständigt nödvändigt ur flera aspekter. Men för att möta ökad tågtrafik måste Göteborgs centralstation förändras. Dagens säckstation klarar knappt dagens trafik och kommer ännu mindre att klara av morgondagens. Västlänken kommer att fördubbla kapaciteten.

Varför just Västlänken och varför just där?

Västlänken har utretts i mer än 20 år och gemensamt har hela regionen kommit fram till att detta är det bästa alternativet och det mest prioriterade infrastrukturprojektet både utifrån stadens och ur regionens perspektiv.

Västlänkens sträckning har också utretts under många år och dåvarande Banverket förordade den nu valda sträckningen 2007 och förslaget fick stort stöd från remissinstanserna. Det valda alternativet var det enda som bedömdes uppnå den målbild som finns för kapacitet, stadsutveckling och regionförstoring. Möjligheter till god stadsutveckling var en av de viktiga faktorerna. De flesta av de alternativ som nu presenteras från engagerade och intresserade medborgare bygger på principer till lösningar som redan har studerats men har visat sig inte uppfylla många av de mål som satts.  Sträckningen har också tekniska fördelar bland annat genom att tunneln till allra största delen kommer att gå i berg och inte i den omtalade göteborgsleran. Av de cirka sex kilometerna är det endast drygt två som går i lera och detta huvudsakligen i områden som är ganska obebodda, exempelvis vid Gullbergsvass.

Faktaruta:

Västlänken: 8 km järnväg varav 6 km i tunnel under Göteborgs city
Kostnad: 20 miljarder kronor i 2009 års prisnivå
Byggstart: 2018
Trafikstart: 2026

Text: Karin Holmström, projektchef Västlänken i Göteborgs Stad