”Din kommun kan utvecklas utan att växa!”

”Din kommun kan utvecklas utan att växa!”

ritning-WWWAnders Johansson, prodekan för KTH Arkitekturskolan, driver också arkitektkontoret Testbedstudio, som har arbetat med små och krympande kommuner i över ett decennium. Hans åsikt är klar:

–  Utveckling är ett mycket bättre begrepp än tillväxt. En majoritet av Sveriges kommuner krymper, men man kan utvecklas utan att växa, säger Anders Johansson.

Även om Sveriges befolkning ökar totalt så är situationen i större delen av Sverige den motsatta. Grafiken intill talar sitt tydliga språk, med stråk och öar av tillväxt här och där i ett stort hav av befolkningsminskning: 1996-2011 minskade befolkningen i 59 procent av Sveriges kommuner, 81 procent av landytan. Och trenden startade långt innan 1996.

–  Det måste få vara okej att inte växa. Tillväxt är ingenting som snabbt går att ordna i de flesta av Sveriges kommuner, inte ens på medellång sikt, säger Anders Johansson.

Testbedstudio och Anders Johansson har hittat mycket inspiration i sitt arbete med krympande kommuner i Tyskland. Östra Tyskland, före detta DDR, har ända sedan Berlinmuren föll 1989 genomgått en enorm strukturomvandling samtidigt med en massiv utflyttning av befolkningen från öst till väst.

–   Tyskland är den viktigaste förebilden internationellt i arbetet med krympande städer. Dels så kan man säga att de har haft våra problem gånger hundra och dels så har Tyskland också insett den nationella betydelsen av de här frågorna och satsat, säger Anders Johansson.

IBA-utställningar (Internationale Bauaustellung) hålls med jämna mellanrum i Tyskland. IBA är också en stor stadsomvandlingsprocess som används för att koordinera mängder av småprojekt och skapa förståelse för en helhet.

–   I östra Tyskland används IBA-processen för att hantera problematiken med att krympa. I grunden är det vanlig stadsplanering, men man systematiserar, tematiserar och marknadsför utåt för att få en mycket större effekt, säger Anders Johansson, som exemplifierar med Eisleben, Martin Luthers födelsestad, som minskade från drygt 35 000 invånare 1989 till knappt 26 000 invånare 2009:

–  Det var en massiv utflyttning med medeltida hus i centrum som förföll. Man tog ett drastiskt beslut om att riva ett antal av dessa hus, som var från 1500-talet. Istället anlades parker eller till och med parkeringsplatser. Beslutet var nödvändigt eftersom alla övergivna hus i olika stadier av förfall orsakade psykisk ohälsa och hopplöshet, säger Anders Johansson.

Ungdomar fick också anlägga en självförvaltad park, vilket gav liv och rörelse. Samtidigt renoverades Luthers födelsehus och ett antal andra strategiska punkter.

–   Större och mindre orter får anpassa sig till sina förutsättningar. Det som är intressant är att det går att göra stor skillnad med mycket små medel, säger Anders Johansson.

Han tar upp Torsbys centrum som Testbedstudio arbetade med för några år sedan, som ett exempel. Värmländska Torsby är en kommun på cirka 12 000 invånare med en minskande befolkning. Utmaningarna för små, krympande kommuner i Sverige kan grovt delas in i två: attraktiviteten hos stadskärnan och miljonprogramsområden med tomma lägenheter. I Torsby fanns ett behov av mer urbanitet i stadskärnan utifrån ett stadsutvecklingsbehov. Däremot fanns inget kommersiellt behov.

–  Vi tog fram 28 punkter, varav en del kunde åtgärdas med små medel omgående, som att bygga en jättetrappa i trä, anlägga en uteplats eller renovera kommunhusets fasad. Det är viktigt att starta på en gång med saker som syns. Det ska synas att något är på gång. Det handlar mycket om tilltron till sin ort – att få vara stolt. En håglöshet kan breda ut sig när befolkningen viker, säger Anders Johansson.

Han lyfter fram vikten av att se fördelarna i den befintliga situationen.

–    Det finns två tydliga negativa saker med krympande miljöer: arbetslöshet och många tomma lokaler och ytor. Intressant nog är det exakt samma saker som skapar en förutsättningar för de nya initiativen. Då har man både tid och plats att utveckla nya saker. Det gäller att se tillgångarna man faktiskt har och att ha en tillåtande attityd, säger Anders Johansson.

Fakta/ Stadsutveckling utan tillväxt – så gör du!

Smart planering i fem steg inspirerade av den tyska modellen.

Tillbakabyggnad – Rückbau

Ett mycket stort bostadsöverskott hanteras genom andra metoder än enbart rivning. När rivningar måste till så skapas stora revor i stadsväven. Rivningar behöver balanseras upp med restaurering och kompletteringsbebyggelse. Processens mål är en stadsmiljö som inger hopp.

Den perforerade staden – Die perforierte Stadt

När större eller mindre områden överges och rivs, så kan det uppstå stora luckor med obehandlade ytor, vilket bryter kontinuiteten i stadsrummet och kan leda till mer social segregation. Att behandla en sådan yta och omvandla den till exempelvis ett parkstråk, skapar en helt annan livskvalitet.

 Den smala staden – Die schlanke Stadt

Tron på ständig tillväxt kan leda till en mental blockering för politiker och planerare i en motsatt tillväxtsituation. ”Den smala staden”-begreppet innefattar istället idén om att utveckling sker i faser med olika medföljande krav, stadskrympning ses som ett möjligt led i en stads utveckling. Steg ett är att acceptera situationen. Steg två är att utvärdera de kvaliteter som situationen för med sig. Steg tre är att utnyttja dem till sin fördel. Ett exempel är att det ofta finns stora och billiga lokaler till förfogande.

 Mellanutnyttjande – Zwischennützung

I ett läge med krympande befolkning och krympande ekonomi kan byggnader stå tomma och övergivna länge och förfalla innan de upprustas. Mellanutnyttjande handlar om att hitta ett tillfälligt användningsområde för en plats innan den används permanent för något annat. Framför allt har det en visuell betydelse, istället för ett negativt förfall signaleras utveckling. Det kan vara så enkelt som att anlägga en parkeringsplats eller att låta ungdomar driva en ideell förening i ett hus i väntan på rivning.

Integrerad stadsutveckling är ett sätt att skapa en gemensam bild av allt som planeras och utförs. Det är ett sätt att tydliggöra hur mycket olika delprojekt och åtgärder bidrar till arbetet att nå ett och samma mål: stadsutveckling.

Text: Stefan Ljung