Mölndal bygger innerstad

Mölndal bygger innerstad

Molndal

I Mölndal pågår just nu många spännande projekt. Ett är av dem är att utveckla en ny innerstad. Ett komplext pussel som haft en krokig resa men den första detaljplanen har nyligen vunnit laga kraft och snart hoppas vi kunna sätta spaden i marken.

Det var sommaren 2011 som Steen & Ström, ett fastighetsbolag som utvecklar och driver köpcentrum som till exempel Emporia i Malmö, lämnade beskedet; de drar sig ur centrumprojektet i Mölndal. Efter flera år av planerande och med ambitionen att bygga ett regionalt centrum för handel i en galleria om 60 000 kvadratmeter samt 600 lägenheter meddelade Steen & Ström att de inte tänkte fullfölja ett av västra Sveriges största centrumutvecklingsprojekt.

Följden blev att Mölndals stad tog tillbaka hela projektet och tänkte nytt. Dels fullföljde staden köpen av de fastigheter som skulle få göra plats för helt ny bebyggelse, främst en galleria-del. Dels ville staden, i ett omtag, se över hela centrum, eller innerstaden som vi nu kallar det. Från att ha varit en enda detaljplan som omfattade två kvarter i anslutning till Mölndals Bro, blev det nu fem detaljplaner som kom att omfatta hela innerstaden. Då staden nu ägde de fastigheter som skulle genomgå stora förändringar, hade man tagit på sig ledartröjan på ett tydligare sätt än tidigare.

Genom en urvalsprocess tecknade staden den 7 mars 2012 ett samarbetsavtal med NCC om utveckling av ett av planområdena till att innehålla galleria och bostäder. Innehållet är dock mycket dämpat jämfört med tidigare. 60 000 kvadratmeter handel blev 30 000 kvadratmeter. 600 lägenheter blev cirka 100. Innerstaden skulle vara stort nog att serva mölndalsborna, inte ett regionalt centrum, ville politikerna.

Norra delen av centrum, som till största delen ägs av det kommunala bostadsbolaget Mölndalsbostäder men även av Forum Invest, är en egen detaljplan. Syftet är att dels utveckla boendet i innerstaden genom att riva bort ett hundratal omoderna och ineffektiva lägenheter och ersätta dem med nya. Nettotillskottet i denna del blir cirka 120 lägenheter. Dels att förstärka stadskänslan genom att förbättra möjligheterna att bedriva handel och annan aktivitet i bottenvåningarna. I en intervju av 500 besökare i Mölndals innerstad ställdes bland annat frågan om man hellre shoppar i en galleria eller i butiker som har sina entréer direkt mot gatan. Två tredjedelar svarade att de hellre gör sina ärenden i lokaler som har sina entréer mot gatan. Mer folk i rörelse på gator och torg i innerstaden bidrar till ökad trivsel och säkerhet. I vårt klimat kan det dock vara en fördel om man har möjlighet att komma under tak också. Nu får vi både och i Mölndals innerstad.

Båda dessa planer förväntas kunna byggstartas i början av 2015.

En helt ny idé som kommit upp under tiden staden tänkte om och nytt om sitt centrum, är att bebygga ”spårvagnsslingan”. Spårvagnen från Göteborg vänder i Mölndals innerstad i en slinga som idag är bara just en slinga. Läget är dock utmärkt för rätt verksamhet med närhet till kommunikationer, motorväg och dessutom ett mycket bra skyltläge. Staden äger marken här också och har tecknat ett samarbetsavtal med NCC om att uppföra ett kontorshus för cirka 1000 arbetsplatser, delvis beläget ovanpå slingan. Spårvagnsslingan ska inte flyttas. På så vis förädlas ett stycke mark som idag är ”värdelöst” ur ett stadsbyggnadsperspektiv, förutom att det går att vända spårvagnar på den förstås. Denna detaljplan vann laga kraft i slutet av april 2014. En byggstart förväntas kunna ske under sommaren 2014.

De båda andra detaljplanerna har ännu inte startats. De planeras innehålla främst bostäder så att det totala antalet nya lägenheter i innerstaden blir 600, men även lokaler för kontor och handel.

Det har dock hänt andra saker under tiden staden arbetat med sitt omtag i innerstaden. Papyrus gick i konkurs 2005 och staden köpte området som omfattar 24 hektar industrimark i innerstadens omdelbara närhet men med en järnväg och motorväg som barriär. För utveckling av området valde staden att göra det genom ett kommunalt bolag, Mölndals fastighets AB (MFAB). MFAB har sedan genom en urvalsprocess tecknat ett konsortieavtal med sex etablerade fastighetsutvecklingsbolag som tillsammans ska ansvara för hela områdets utveckling fram till byggstart. Först då får respektive bolag ”sitt” område för genomförande. Området planeras innehålla 2500 lägenheter och 100 000 kvadratmeter lokaler för främst verksamheter men även viss närservice. MFAB har idag tre anställda varav en är VD. Bolaget har ett samarbetsavtal med staden där bolaget, tillsammans med konsortiet, ansvarar för områdets innehåll medan staden ansvarar för planprocessen. Byggstart förväntas till 2017 och därefter en utbyggnad i etapper under cirka tio år.

Ytterligare ett snäpp längre bort ligger Mölndals Kvarnby. Kvarnbyn är en fantastisk tillgång som besöksmål med sin gamla välbevarade industrimiljö med tillhörande bostäder. Området är förvånansvärt okänt för oss som bor i Västsverige men nämns som besöksvärt i internationella guideböcker.

I september 2013 antog kommunfullmäktige Vision 2022. Visionen omfattar hela kommunen och alla verksamheter. Visionen handlar, kanske inte så förvånande, mycket om stadsbyggnadsfrågor. Det är ju stadsbyggnad i en kommun som har siktet tio, tjugo år framåt och som också talar om hur snabbt och var kommunen ska växa. De ”mjuka” förvaltningarna är ju de som oftast förknippas med kommunal verksamhet men är ju mer reaktiva än drivande i hur och var kommunen växer.

I Vision 2022 har utvecklingen av stadskärnan pekats ut som en viktig framgångsfaktor för att nå visionen. Stadskärnan har i Vision 2022 definierats som Innerstaden, Forsåker och Kvarnbyn, sammantaget. Det heter att vi ska utveckla en tät och sammanhållen stadskärna. Den ska vara modern men knyta an till historien och bidra till en stärkt identitet för hela staden.

Jag tycker för egen del att detta är en rolig utveckling av projektet, som dessutom känns hållbar:

  1. Blandning av verksamheter och bostäder.
  2. Tätheten.
  3. Kvartersstukturen.
  4. Blandningen av nytt och gammalt.

En stor utmaning blir att foga samman delarna så att stadskärnan upplevs sammanhållen, främst ur ett gång- och cykelperspektiv.

Vi har rört oss från ett centrumprojekt som i allt väsentligt var en shoppinggalleria av förortskaraktär till ett stadsbyggnadsprojekt som innehåller allt man kan förvänta sig av en stad som ska locka besökare, investerare och invånare. Återstår att förverkliga planerna och en start kan ske redan inom ett par månader. Följ gärna utvecklingen och vår fortsatta resa på molndal.se.

Björn Marklund
Stadbyggnadschef
Mölndals stad