Hållbar mobilitet med hjälp av SUMP eller TRAST?

Hållbar mobilitet med hjälp av SUMP eller TRAST?

TRAST_grafer_RGB_150108Behöver du veta mer om planering av trafik och transporter för hållbar mobilitet i städer? Då finns planeringsstöd både på EU-nivå och nationell nivå. Vi reder ut hur de förhåller sig till varandra.

Andelen av befolkningen som bor i städer har ökat under lång tid och fortsätter att öka, både i EU och i Sverige. I städerna genereras därför också en allt större del av den ekonomiska tillväxten. Koncentrationen av människor och aktiviteter skapar dock även en del problem och vissa har att göra med behovet av transporter. Människor behöver resa mellan bostäder, arbeten, service och aktiviteter och företagen behöver få leveranser av varor och kunna leverera sina produkter. Idag har många städer problem med trängsel, buller och dålig luft. Det innebär också dålig framkomlighet och tillgänglighet vilket skapar hinder för en fortsatt utveckling och det gör också staden mindre attraktiv att bo och leva i.

För att komma tillrätta med dessa problem presenterade EU-kommissionen en handlingsplan för ökad rörlighet i städer 2009 och nyligen har ett planeringsstöd SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) tagits fram. Den första versionen av SUMP-guiden kom år 2011 och den andra 2013. I Sverige publicerades dock redan 2004 den första utgåvan av ett liknande planeringsstöd TRAST (Trafik för Attraktiv Stad). Andra utgåvan kom år 2007 och den tredje kommer att publiceras i år, 2015.

Inom EU pågår för närvarande mycket arbete med att sprida information om SUMP och med att på olika sätt stödja tillämpningen i städer i EU. I Sverige har på motsvarande sätt olika aktiviteter genomförts för att sprida information om TRAST och för att stödja tillämpningen. Eftersom TRAST- materialet har funnits betydligt längre än SUMP har många svenska kommuner idag kommit relativt lång med att tillämpa de principer och aktiviteter som TRAST förespråkar. Både kommuner som har kommit längre i detta arbete och kommuner som befinner sig i mera inledande skeden frågar sig idag dels vilket stöd de ska använda och dels vilka likheter och skillnader som finns mellan SUMP och TRAST.

ENDURANCE är ett EU-projekt som Sverige deltar i och som syftar till att bygga upp nätverk av städer i EU och till att stödja spridningen av information om och tillämpningen av SUMP. För att underlätta jämförelsen mellan SUMP och TRAST har VTI, som är den svenska partnern i ENDURANCE,
gjort en detaljerad jämförelse mellan de olika planeringsstöden.

Alla som arbetar med trafik- och transportplanering vet att hållbar mobilitet, eller rörlighet, i städer är en svår och komplex uppgift. Detta återspeglas också både i SUMP och TRAST. SUMP-guiden är indelad i fyra faser (förberedelser, målformulering, utveckling av plan, implementering av plan) som totalt omfattar elva steg med sammanlagt trettiotvå aktiviteter. TRAST har en annan struktur och utgörs bland annat av en handbok och en underlagsrapport med faktaunderlag. I jämförelse med SUMP innehåller TRAST mera fakta och underlag, men det tas även successivt fram mer underlag inom SUMP. Trots vissa skillnader är likheterna mellan SUMP och TRAST betydande och alla delar i SUMP återfinns också i TRAST.

Vad är det då som ingår i SUMP och TRAST?

Börja med en policy

Som underlag för det fortsatta arbetet behövs samsyn om vad som ska uppnås och om hur det ska uppnås. En fastställd policy eller strategi kan till exempel omfatta mål och visioner som ligger till grund för att identifiera åtgärder och för hur arbetet eller planeringen organiseras. Eftersom planering är långsiktig är det en fördel om det finns en bred politisk samsyn som också är förankrad bland tjänstemän om medborgare i kommunerna.

Fortsätt med en plan

En dokumenterad och fastställd plan för hållbar mobilitet ligger sedan till grund för arbetet för att uppnå målen och att närma sig visionerna. I TRAST benämns dessa planer Trafikstrategier, men de kan också utgöras av flera olika planer och strategier som fokuserar på olika delområden och även översiktsplanen kan ha en viktig roll.

Samordna planeringen

Vikten av samordning, eller integrering, mellan olika planeringssektorer, till exempel mellan trafikplaneringen och stadsplaneringen, poängteras i både SUMP och TRAST. Det innebär att alla typer av åtgärder som på något sätt har en effekt på transporterna i en stad, såsom lokalisering av bostäder, arbetsplatser och handel, måste analyseras och övervägas om de är i överensstämmelse med trafikpolicys och trafikplaner. För att lyckas med detta krävs förutom en bred förankring, som nämnts ovan, även rutiner och arbetsprocesser som stödjer denna samordning och integrering.

Allt detta är förstås betydligt mer komplicerat och komplext än det låter här. Att enas om policys och planer kan vara en utmaning, men den största utmaningen är troligen att lyckas omsätta mål och visioner i praktiska åtgärder som leder i riktning mot hållbar mobilitet.

Mer information om SUMP: http://www.eltis.org/mobility-plans

Mer information om TRAST: http://www.trafikverket.se/TRAST.

En mer detaljerad jämförelse mellan SUMP och TRAST och hur olika
delar återfinns i guider och handböcker hittar du i VTI Rapport 844:
http://www.vti.se/sv/publikationer/lista/ (Kerstin Robertson).

Läs mer om trafikplanering i pappersversionen Stadsbyggnad nr 3/2015.