Klimatstrategi ska hantera skyfall och skogsbränder

Klimatstrategi ska hantera skyfall och skogsbränder

ny-brandman-cmykExtrema skyfall och översvämningar både i landsbygd och i tät bebyggelse ledde till att Sundsvalls kommun för snart tio år sedan tog fram en klimatstrategi.

För Mats Bergmark som under snart två decennier parerat effekterna av klimatförändringar är det nu ett helt annat hot som är ett av de mest allvarliga.

– Våra scenarier pekar mot att markerna tidvis kan bli mycket torra och då kan brandrisken komma att öka markant, säger han.

År 2000 var stora delar av landet drabbat av kraftiga regn. De översvämningar som följde var de värsta på över hundra år i mellersta Norrland. I Sundsvall svämmade älven Ljungan över alla sina bräddar och stora områden väster om staden lades under vatten. Bara ett år senare kom extrema skyfall som dagvattensystemen i Sundsvall inte hade en chans att ta undan. Vägar och byggnader spolades bort, källare fylldes med vatten och kommunikationer slutade fungera.

BRED SAMSYN

Då arbetade Mats Bergmark som produktionschef för det kommunala bolaget för vatten och avlopp. Helt naturligt fick han en position under dessa händelser som var både kämpig och lärorik. När staten skulle ta fram en klimatstrategi för hela landet i Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) ansvarade han för arbetsgruppen som utredde vattenresurser. Och när Sundsvalls kommun under åren 2008–2011 tog fram en strategi för klimatanpassning blev han projektledare.

– Jag fick med alla kommunala bolag och förvaltningar vilket var en förutsättning för att skapa bred samsyn. Minnena av de svåra översvämningarna hjälpte säkert till, ingen ville stå utanför det viktiga arbetet, säger Mats Bergmark.

Det mesta av det som står skrivet i rapporten Klimatanpassa Sundsvall hänger samman med stadsplanering. Inte minst hanteringen av dagvatten.

– Att ta hand om dagvatten är bland det svåraste vi har att lösa. Jag brukar prata om regndroppen som landar uppe på Södra berget och ska ta sig ner genom staden mot havet. På den vägen har en lång rad olika fastighets- och markägare, ledningsägare och väghållare ansvar för att den inte rinner åt ett håll där den ger oss problem. Det är en utmaning att hitta samordning längs vattnets väg, säger Mats Bergmark.

Med hjälp av laserscanning från flygplan har Sundsvalls kommun gjort en karta som visar höjdskillnader på centimeter- nivå och sammanfört den med relevanta ritningar över vatten, avlopp och stadsbyggnadsrelaterade detaljer. Kartan gör det möjligt att simulera vad som sker när skyfall slår till.

– Det vi vet är att det som kallats 100-årsregn och 10-årsregn, extrema skyfall med dessa intervaller, kommer tätare och tätare. Ett vanligt stadsnät är i regel dimensionerat för att klara ett 10-årsregn, men en lång rad saker påverkar och ju tätare regnen kommer desto större blir påfrestningarna på systemen, säger Mats Bergmark.

STÄRKT BEREDSKAP

Klimatstrategin som bland annat omfattar ämnen som dagvatten, ras och skred, fastigheter, vägar, vattenförsörjning, förorenad mark samt övervakningssystem och krisberedskap har gett Sundsvall ökad samsyn och stärkt beredskapen.

Jan Hellman som är planeringsingenjör på Sundsvalls kommuns stadsbyggnadskontor säger att klimatfrågorna nu finns med i samband med stadsplanering, bygglov och upprustning av infrastrukturen på ett helt annat sätt än tidigare. Ett exempel är att kommunen identifierat “flaskhalsar” där mycket vatten har svårt att passera och därför samlas upp med risk för översvämning. Dessa flaskhalsar åtgärdas nu löpande i samband med andra ombyggnader.

En annan åtgärd som är ny är att bäckar som fått sin avrinning under jord ska upp till ytan igen.

– Naturen har gång på gång visat oss vem som är bäst på att avleda vatten, därför försöker vi, där det är möjligt, att efterlikna naturen. Det är inte alls förvånande att urbana områden påverkas mest av det vi bedömer vara effekten av pågående klimatförändringar, säger Jan Hellman.

Sundsvall må vara omgivet av Bottenhavet och älvarna Ljungan och Indalsälven, men när det gäller framtida hot orsakat av klimatförändringar så är det ändå inte bara över- svämningar som är det dominerande hotet. Mats Bergmark känner i stället störst oro för svårsläckta skogsbränder.

– Alla prognoser visar att vårarna kommer allt tidigare, vilket gör att tiden för upptorkning i naturen innan sommaren blir längre, med allt lägre markvattenhalter som följd på för- sommaren. Det innebär i sin tur att det kan bli extremt torrt om en sommar fortsätter att vara varm och torr. Sammanfaller det med ett brandfarligt väder med låg luftfuktighet och vind så kan mycket allvarliga och farliga situationer uppstå. Brandkatastrofen i Västmanland 2014 är ett typexempel på vad vi kan ha att vänta, säger Mats Bergmark.

Han förespråkar att tätortsnära skog bör förvaltas även ur brandrisksynpunkt. Mindre med ris och död ved på marken och större inslag av lövträd i stället för gran ökar chansen att hindra brandspridning till bebyggelse.

Sundsvall har kommit förhållandevis långt inom klimatanpassning och i våras hölls en kris- och beredskapskonferens i staden, där bland andra inrikesminister Anders Ygeman talade. Mats Bergmarks dröm just nu är att kunna anordna ytterligare en sådan konferens. Hans önskan är då att kunna bjuda över brandbekämpare från Kanada, ett land som drabbats hårt av skogsbränder.

Text och foto: Anders Lövgren, frilansjournalist