Strängnäs bygger nytt resecentrum

Strängnäs bygger nytt resecentrum

karta_-strangnas-klarSträngnäs stads nya resecentrum kommer att vara klart om ett drygt år och hela dubbelspåret är klart till sommaren 2018, som ger ökad turtäthet och punktlighet på Svealandsbanan. Projektet är efterlängtat och har stor betydelse för kommunen, inte bara för tågpendlarna utan för hela kommunens tillväxt och attraktivitet!

Utvecklingsstrategin i översiktsplanen beskriver hur kommunen kan växa från dagens 34 000 invånare till cirka 44 000 invånare år 2040. Strategin för utvecklingen av den fysiska miljön utgår ifrån kommunens flerkärniga struktur, där 50 procent av tillväxten planeras ske i Strängnäs stad, 30 procent i Läggesta–Mariefred-Åkers styckebruk, 10 procent i Stallarholmen samt 10 procent på övriga landsbygden. Den bärande tanken i denna strategi är att tillväxten ska koncentreras inom 5 kilometer från kommunens två tågstationer. Detta speglar kommunens syn på järnvägens betydelse för både ett hållbart transportsystem och en ökad attraktivitet.

Stadsutveckling

Vårt nya resecentrum blir inte bara en effektiv trafikknutpunkt utan även ett nytt landmärke i staden som bidrar till stadsutvecklingen med fokus på ökad täthet i stationsnära lägen. Av kommunens pågående detaljplanearbete för nya bostäder ligger just nu merparten inom gångavstånd från vårt nya resecentrum. Vi gör även om en nyligen antagen detaljplan i direkt anslutning till resecentrum, för att öka tätheten och bygga flerbostadshus. Vi prioriterar också utbyggnaden av gång- och cykelnätet för att öka tillgängligheten till resecentrum.

Att koncentrera ny bebyggelse och även verksamheter i anslutning till nya resecentrum främjar i flera avseenden en hållbar utveckling, inte minst på grund av de goda möjligheterna till kollektivt resande. För god tillgänglighet behöver den nya bebyggelsen placeras inom en radie av tre kilometer från stationslägena. I satsningen på att i första hand bygga nära resecentrum är ett övergripande mål att forma variationsrika och täta stadsmiljöer med en blandning av bostäder, parker, verksamheter och service.

Kommunen ägde den gamla stationen och kommer även att stå som ägare för vårt nya resecentrum med omkringliggande ytor. Trafikverket kommer att äga och förvalta spåren och mittplattformen. En viktig utgångspunkt för arbetet med nytt resecentrum och dubbelspår var att staten genom Trafikverket skulle ersätta den befintliga stationen. I samband med detta ansåg kommunen att det fanns ett behov att erbjuda en högre standard för tågresenärer till och från Strängnäs, som till exempel större ytor i stationsbyggnaden för ett ökande antal resenärer och möjligheter att nå resecentrum från olika håll. Kommunen kom därför överens med Trafikverket om att betala ett fast belopp för att det nya resecentrat skulle få en högre standard än dagens station. Ett genomförandeavtal mellan Strängnäs kommun och Trafikverket togs fram för att reglera uppförande och finansiering av anläggningarna. Trafikverket finansierade ersättning av befintlig anläggning, det vill säga perrong, stationsbyggnad, gator, anslutande gator samt andra ytor och anläggningar som behövs för utbyggnad av det nya spåret. Kommunen önskade en högre standard och omfattning av resecentrats funktioner, vilket innebar en större byggnad, fler förbindelser till mittplattform, nytt underjordiskt parkeringsgarage, nya busshållplatser och fler cykelparkeringar.

Enligt avtalet ska kommunen ersätta Trafikverket med 68 miljoner kronor (kostnadsläge maj 2012) för den utökade omfattningen och standarden. Kommunen har godkänt rambeskrivningar och ska delta vid slut- och garantibesiktning samt ha insyn i och möjlighet att påverka de arbeten som berör de anläggningar vilka kommunen ska äga.

Trafikverket har upphandlat NCC som byggentreprenör på en totalentreprenad, vilket innebär att NCC tar hela ansvaret från projektering till byggande. Under projekteringen och byggtiden har därmed kommunen haft begränsade möjligheter att påverka projektet och det var därför mycket viktigt att förfrågningsunderlaget inför upphandlingen var väl genomarbetat. Av det skälet la kommunen ner mycket tid på att få sina önskemål inarbetade i själva förfrågningsunderlaget. Nu under projektets gång har dock NCC själva föreslagit förändringar och i detta läge har alla tre parterna gemensamt kommit överens om hur vi går vidare i projektet. Den största förändringen var att NCC föreslog en annan typ av fasad på resecentrum, vilket till slut resulterade i en modern och energisnål glasfasad.

Dialogprocessen

En bra dialog är ofta en framgångsfaktor för ett lyckat projekt. I detta projekt har det lagts mycket tid och engagemang på att få en bra dialog med alla berörda intressenter. Detta har också gett flera positiva resultat i projektet. Ett exempel på detta är att detaljplanen inte blev överklagad, trots att ett nytt järnvägsspår och nytt resecentrum är en stor förändring i en befintlig stadsbebyggelse. Ett viktigt skäl till det positiva resultatet är att kommunen under hela processen har haft en nära och löpande dialog med berörda fastighetsägare. Inte minst med de fastighetsägare som tvingades hitta en ny bostad för att deras hus skulle rivas. Där medverkade kommunen aktivt till att hitta andra bostadslösningar. Kommunen bildade också en referensgrupp med boende i närområdet som regelbundet bjöds in till informationsmöten. Utöver dessa insatser från kommunen så har Trafikverket bjudit in till samrådsmöten som en del i framtagandet av järnvägsplanen. Trafikverket och kommunen har under hela processen haft ett bra samarbete och ordnade bland annat en charrette tillsammans med Strängnäsbor som samlades under en helg för att diskutera och komma med förslag och synpunkter angående stationsområdet. Utvalda representanter från olika intressegrupper fick möjlighet att under ganska fria former diskutera bland annat stationsbyggnad, bil- och cykelparkering, busshållplatser och gångtrafik. Denna charrette fick en stor påverkan på placeringen av stationen, då en av arbetsgruppen föreslog i princip det läge som nu byggs.

Nu under byggtiden fortsätter arbetet med en bra dialog med kommuninvånarna. Trafikverket skickar ut ett infoblad till alla hushåll i kommunen var tredje månad, vilket harhaft en stor betydelse för kännedomen och inställningen till projektet. Detta bekräftas i en nyligen gjord attitydundersökning för projektet, som även visar att Strängnäsborna är mycket positiva till projektet och att de förstår projektets betydelse för kommunens attraktivitet och tillväxt. Förutom infobladet så genomförs två gånger per år ett öppet hus, där alla är välkomna att träffa de som jobbar i projektet och fåsvar på sina frågor.

Nytt resecentrum

Vårt nya resecentrum blir en byggnad över spåren med två våningar med en entré på vardera våningsplan. Byggnaden blir ett nytt landmärke i staden och blir en modern byggnad med vacker glasfasad med rödaktig färgnyans som knyter an till Strängnäs tradition av röda tegelbyggnader. Vårt nya resecentrum får en hög standard och god komfort med utökad service (kiosk, café och annan resandeservice) och en fin utblick över staden och domkyrkan.

Byggnadens placering ger en ökad tillgänglighet genom att barriäreffekt av järnvägsspåren minskar samtidigt som den tar upp höjdskillnaden vid Långberget. Resecentrum kommer att ligga längs en av stadens huvudentréer vilket gör att det blir naturligt och enkelt att nå resecentrum för alla trafikslag.

Utanför norra entrén blir det en mindre torgbildning som ger ett öppet och trevligt intryck av resecentrum, med plant- eringar och sittplatser. Där ligger också bussgatan med gott om busshållplatser för att klara en framtida ökning av busstrafiken. Bussgatan får inte trafikeras av privatbilar vilket bidrar till en tryggare och säkrare trafikmiljö samt en god framkomlighet för bussarna. Det är också gott om cykelparkering i anslutning till båda entréerna. Utanför entréerna blir det markvärme för att få det fritt från snö och halka, vilket ger en god tillgänglighet året om.

Parkeringsbehovet beräknas öka i takt med att järnvägstrafiken byggs ut. I dag finns cirka 300 parkeringsplatser i anslutning till stationen. Delar av dessa parkeringsplatser ska i framtiden kunna bebyggas med bostäder och verksamheter. För att möjliggöra denna exploatering på befintliga parkeringar så ingår i projektet att bygga ett underjordiskt garage för 130 bilplatser och 50 stycken cykelparkeringar. Stationsbyggnaden nås direkt från underliggande parkering med trappa och hiss. Frågan om pendlarparkeringarna ska bli avgiftsbelagda eller inte har diskuterats. Politiken har gett förvaltningen i uppdrag att utreda frågan.

På byggnadens samt på busshållplatsernas tak blir det solceller, som ska täcka resecentrums energiförbrukning. I parkeringsgaraget kommer det även att bli 24 stycken ladd- stolpar för elbilar. Solcellerna och laddstolparna bidrar till att stärka projektets miljöprofil.

Tågresandet under byggtiden

Under hela byggtiden så fortsätter tågtrafiken som vanligt
med undantag för några tågstoppsveckor per år, då det blir ersättningsbussar. Det blir naturligtvis mycket störningar för resenärerna eftersom stora delar av området är avspärrat som arbetsområde. Ett stort antal parkeringsplatser har tagits i anspråk för att få plats med busstrafiken. Gående och cyklister får ta stora omvägar för att ta sig till stationen. Trots detta är inställningen hos pendlarna positiv till projektet och de har visat ett stort tålamod under den stökiga byggperioden. Eller som Trafikverkets projektledare uttryckte sig ”Strängnäsborna – de är fantastiska!”

Text: Patrik Wirsenius, projektsamordnare, stads- och trafikplanerare, Strängnäs kommun.