Karlstad klimatrustar staden på vattnet

Karlstad klimatrustar staden på vattnet

Vatten som både möjlighet och hot. Vänern en råvattenresurs – och samtidigt översvämningshot, precis som Klarälven. Klimatanpassning är ett vardagsbegrepp i Karlstad – staden som är byggd på ett deltaområde av sediment från älven.

Klarälven gör en lång resa från norska fjällområden, genom Värmlands skogar och ut till Vänern. Under den resan samlar vattnet upp eroderat material som transporteras ned till myn- ningsområdet och deponeras i ett omfattande deltaområde. Det är på det deltat som Karlstad i dag breder ut sig.

Karlstads läge har varit och är en viktig förutsättning för stadens utveckling. Det vattennära läget är attraktivt för byggande och exploatering, men samtidigt innebär det stora utmaningar att både hantera akuta risker och att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle.

Vattnet kräver medvetenhet

De som lever och verkar i den här miljön måste hela tiden vara medvetna om de förutsättningar som närheten till vattnet skapar.

– Det krävs kunskap och medvetenhet om vattnets närvaro som vi i vår kommunala vardag alltid måste ha i åtanke, säger Per-Anders Bergman, förvaltningschef för teknik- och fastighets- förvaltningen i Karlstads kommun. Vi måste hela tiden ta hänsyn till vatten när vi bygger och sköter Karlstad. Ena stunden pratar vi om behovet av vatten för dricksvattenförsörjningen och i nästa kan det handla om hur vi minimerar risker med översvämning och dagvattenhantering i detaljplaneprocessen.

Stora delar av befolkningen i Karlstads och Hammarö kommuner är beroende av Vänern som råvaruresurs för dricksvattenproduktionen. Vatten pumpas från Vänern för att skapa ett konstgjort grundvatten som sedan leds vidare till nästan 100 000 personers vardag.

– Här arbetar vi aktivt med att identifiera de risker som kan uppstå till följd av klimatförändringar. Just nu är det mycket aktuellt att säkra både processer och infrastruktur i vattenproduktionen säger Eva-Lena Beiron, VA-chef i Karlstads kommun. Ett aktuellt exempel är att det i samband med
ett ovanligt lågt vattenstånd i Vänern har uppstått problem med råvattenintaget som vi måste åtgärda såväl akut som i ett längre perspektiv.

Skyfallsväg för dagvattnet

Klimatanpassning är numera ett begrepp som ingår i VA-vardagen.

– Vi arbetar kontinuerligt med att säkra vår VA-verksamhet både med nödvändiga investeringar och i den vardagliga driften, säger Per-Anders Bergman. En särskild utmaning just nu är att det byggs väldigt mycket i Karlstad. Det är i grunden positivt men vi måste se till att vi har en robust och hållbar infrastruktur som kan fungera även i extremt väder. Vi måste bygga så att vi klarar både skyfall och höga flöden i Klarälven eller högt vattenstånd i Vänern.

Det pågår eller har nyligen avslutats flera större projekt för att minska risker och konsekvenser av höga flöden eller stora nederbördsmängder. En gata i ett industriområde har byggts om till en så kallad skyfallsväg. Man har byggt om hela dagvattenhanteringen så att gatan används som ett slags bräddavlopp när det ordinarie dagvattensystemet inte räcker till vid extrema regn. Man var och tittade i Köpenhamn och lyssnade på deras erfarenheter från skyfall. Gatan och VA-lösningen var gammal och i dåligt skick så när man ändå var tvungen att göra något nytt passade man på att göra en framtidssäker lösning.

– Vår förhoppning är att ett eventuellt extremregn ska kunna avledas via Sågverksgatan och ett grönområde till Klarälven utan att fastigheter vid gatan översvämmas, säger Per Eriksson, utredningsingenjör på VA-enheten. För att gatan ska kunna avleda större regnmängder är den utformad som ett V med sin lägsta punkt i gatans mitt, till skillnad från en traditionell gata som har sin högsta punkt i mitten av gatan.

Översvämningsskydd

– Vi har i dag med oss klimatanpassningsfrågan vid nyexploatering, men inte i samma omfattning när det handlar om förnyelse av gator och VA i befintliga områden. Därför ville vi testa om det gick att hitta en bra lösning för att hantera extremregn i befintliga områden, säger Per Eriksson.

Nyligen invigdes ett översvämningsskydd mellan Vänern och Karlstads inre hamnområde. Där kan man stänga inloppet genom att lyfta en stål- och träkonstruktion på plats när vattennivån i Vänern närmar sig kritiska värden. Två stora pumpar hjälper då till att säkra nivåerna innanför barriären
så att de nya bostadsområden som växer upp i det gamla inre hamnområdet säkras för översvämningar.

I ett lite mindre projekt högre upp i Klarälven byggs en lösning där ett utlopp från ett mindre vattendrag till älven kan stängas av. När flödet i älven ökar så stiger vattenståndet i bäcken och skär av en gång- och cykelväg som utgör en viktig väg för skolbarnen i området. Man kommer nu enkelt att kunna stänga av mot älven och pumpa ut vattnet och säkerställa barnens skolväg.

Ett fjärde, större projekt pågår sedan hösten 2016. Det går ut på att längs Klarälven anlägga en barriär som ska skydda viktiga delar av Centralsjukhuset i Karlstad. Här slår man ner en spont utefter älvstranden, och på det anläggs en förhöjd gång- och cykelväg. Innanför barriären byggs flera dagvattenmagasin och pumpanläggningar. Detta gör att man även vid höga flöden i älven kan klara stora regnmängder i området. Projektet kommer att vara klart sommaren 2018.

Text: Michael Sundholm, Karlstads kommun Foto: Karlstads kommun