Brott mot strandskydd utbrett

Brott mot strandskydd utbrett

Överträdelser i strandskyddsområden är en obehagligt och överraskande utbredd företeelse.
– Med vana ”tillsynsögon” kan man var som helst iakttaga olagligheter, säger Kristina Höök Patriksson, Länsstyrelsen Västra Götaland som nyligen projektledde genomförandet av den största nationella strandskyddstillsynen någonsin.

Samtidigt som tillsynsprojektet rapporterar inte bara oroväckande många olagligheter utan dessutom stora brister i länsstyrelsernas tillsyn är strandskyddet satt under hård press av den anledningen att regeringen vill göra det lättare att bygga i dessa lägen.Allas tillgång till havs- och sjöstränder och bevarandet av vattenmiljöernas djur- och växtliv säkras genom lag sedan 1975. Att det brister i efterlevnaden av strandskyddet har varit känt. Insikten om problemets omfattning och utbredning är ny och kopplad till den nationella tillsynsinsatsen.Under 2018 arbetade alla länsstyrelser med förstärkt budget för miljötillsyn och hade resurser för mer omfattande tillsynsinsatser. Hälften av dem valde att delta i en nationell kampanj för strandskyddstillsyn arrangerad av Miljösamverkan Sverige, som är länsstyrelsernas samverkansorganisation i miljöbalksfrågor. Fältstudier och inventeringar gjordes under hösten i över 200 i förväg utvalda områden i södra och mellersta Sverige. I 53 procent av de kontrollerade områdena observerades misstänkta överträdelser.

EFTERSATT TILLSYN
– Siffran ger anledning till oro över omfattningen, säger Kristina Höök Patriksson. Bryggan är överallt den vanligaste strandskyddsöverträdelsen. Sjöbodar, lusthus och trädgårdsanläggningar som ligger utanför tomtmarken förekommer också ofta liksom staket och skyltar som avser att hålla allmänheten borta.
– Med tanke på att det är så vanligt förekommande tyder det på att det finns dålig kunskap hos ägarna att det här är objekt som är förbjudna i strandskyddsområden och kräver dispens, säger Kristina Höök Patriksson. Men resultatet visar också på det att tillsynen är eftersatt i stort sett hela Sverige.
– En hel del av de upptäckta överträdelserna var ju gjorda för längesedan, ändå hade ingen tillsynsmyndighet varit där tidigare. Man kan ju befara att det fortfarande återstår många ”gamla ryggsäckar” hos länsstyrelserna.De flesta som deltog i kampanjen har inte hunnit fram till beslut i alla sina ärenden. Längst har Länsstyrelsen Skåne kommit med 12 beslut om föreläggande om rättelse kopplat till vite och sju beslut om avskrivning.
– Det återstår 14 öppna ärenden där utgången alltså inte är beslutad, berättar Karin Kavcic.
Skånes tillsyn gjordes längs en knappt milslång sträcka av Osbysjöns strand. Där var det tydligt att det skett en privatisering inom strandområdet över en längre tid. Misstänkta överträdelser observerades på ett 60-tal fastigheter.
– Vi förstod att vi inte skulle ha resurser nog att arbeta vidare med samtliga. Vi valde därför att prioritera fastigheter där vi bedömde att det kunde röra sig om omfattande privatiseringar såsom anlagd trädgård, flera typer av anläggningar/anordningar/byggnader och nytillkomna anläggningar/åt-
gärder/byggnader som saknar dispens med mera.
Senare kunde länsstyrelsen konstatera att det i flera av tillsynsärendena ”Osbysjön” inte hade gjorts någon prövning av strandskyddet. I de fall det rörde sig om bygglovspliktiga åtgärder noterades att det i vissa bygglov finns information om att det inte krävs strandskyddsdispens. I en del av dessa gör länsstyrelsen en annan bedömning, alternativt bedömningen att kommunen inte har mandat att fatta sådana beslut. Läns- styrelsen kunde också lägga på minnet ett antal överträdelser av strandskyddet som enligt fastighetsägaren godkänts muntligt av kommunen. Till vardags har Naturprövningsenheten vid länsstyrelsen Skåne inte heller möjlighet att gå vidare med allt den uppmärksammas på. Alla inkommande tips granskas och överträdelserna värderas utifrån graden av naturpåverkan och om den uppstådda skadan är tillfällig eller bestående. Annat som vägs in är allmänintresset.

LÅNG TID TILL UPPTÄCKT
Antalet beslutade förelägganden i Skåne uppgick 2015 till 13 och för 2016 rapporterades 6 sådana beslut till Naturvårdsverket.
Länsstyrelsen Gotland valde, inom ramen för tillsynskamp- anjen 2018, att inventera några fiskelägen. I fyra av dem uppmärksammades ett antal överträdelser, men som visade sig vara begångna för länge sedan. I de fall där tidpunkten för brottet låg 20 år tillbaka i tiden avskrevs överträdelserna.
– Vi tyckte inte det var rimligt att vidta åtgärder för rättelse när så lång tid gått utan att myndigheterna reagerat, förklarar Cecilia Cederborg.
Alltså, omfattningen av överträdelser mot strandskydd är stor, upptäckten beroende av uppmärksam allmänhet eller sällsynta tillsynsinsatser och länsstyrelsens resurser att kräva rättelse räcker enbart till de allvarliga fallen. Utslaget per länsstyrelse uppgick antalet rättelseförelägganden 2015 till 3,2. Under 2016 var motsvarande siffra 3,7 och då svarade länsstyrelsen Västra Götaland ensam för 60 procent av besluten.
Strandmiljöer är värdefulla både för växt- och djurliv och för oss människor och därför av mycket stort allmänt intresse. Vad måste göras nu? Karin Kavcic, naturprövningsenheten på Länsstyrelsen Skåne svarar:
– Det är viktigt att länsstyrelserna och kommunerna gör samma bedömningar i strandskyddsärenden. Här har läns- styrelsen en viktig roll bland annat vad gäller tillsynsvägledning och granskning av kommunala strandskyddsdispenser.
– Och såklart behövs mer resurser för att bedriva tillsyn så att lagen efterlevs.

Fakta Det här är strandskydd
Den första lagen som skyddade landets stränder tillkom 1950. Då infördes bestämmelserna i syfte att trygga allmänhetens tillgång till stränderna och de gällde enbart i vissa utpekade områden. Strandskydd generellt för hela landet instiftades 1975 och regleras i miljöbalken.
Det gäller vid hav, insjöar och andra vattendrag. Syftet är att värna förutsättningarna för allas rätt att vistas i strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv. Man får inte bygga eller göra anordningar som hindrar eller avhåller allmänheten från tillträde till områden där den annars skulle fått vistas fritt och man får inte utföra andra åtgärder som på ett betydande sätt ändrar livsvillkoren för djur och växter (Miljöbalken 7 kap.)
I normalfallet sträcker sig strandskyddet 100 meter upp från stranden. Utökat strandskydd på 300 meter har införts på
vissa platser. Oavsett variant får inte i de här områdena uppföras minsta lilla byggnad eller något annat, som ger platsen intryck av att vara tomtmark, anläggas utan dispens från kommun eller länsstyrelse.
I strandskyddsområden som också utgör annat skyddat område till exempel naturreservat är länsstyrelsen tillsynsansvarig myndighet. I övriga fall har kommunen tillsynsansvar.

Fakta Ändrat strandskydd
Regeringen vill luckra upp strandskyddet och ha en i grunden ny strandskyddslagstiftning. I den så kallade januariöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna formuleras målet så här: ”Det ska vara betydligt enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden. Strandskyddslagstiftningen behöver göras om i grunden genom en ökad differentiering. Denna ska på allvar ta hänsyn till att tillgång till sjöar och stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck. Det ska vara enklare att få bygga strandnära och skapas bättre förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt exploateringstryck. Det lokala inflytandet ska öka. Ett fort-
satt starkt och, om behov finns, förstärkt strandskydd ska finnas för att värna obrutna strandlinjer, den allemansrättsliga tillgängligheten och miljön i områden som redan är starkt exploaterade.”
Utredningsarbetet börjar i sommar och alla fyra partier är delaktiga i de direktiv som kommer att ges. Ny lagstiftning kan vara på plats 1 januari 2022.

Text: Bitte Nord, frilansjournalist. Foto: Stefan Wemmel Ljung