Öka byggtakten med exploatörsdriven planprocess

Öka byggtakten med exploatörsdriven planprocess

600 000 nya bostäder behöver byggas fram till 2025 enligt Boverket. Som ett initiativ till att möta bostadsbehovet i Sverige, har Tyréns i pilotprojekt startat upp exploatörsdrivna planprocesser i flera kommuner med framgång.

Kommuner och byggherrar har olika roller i samhällsbygget där båda behövs. Tanken med exploatörsdriven planprocess är att utnyttja kunskapen, engagemanget och kraften hos parterna på ett nytt, lite smartare sätt.

Tyréns har uppdrag som processledare i Kungälv och Härryda, där vi arbetar åt respektive kommun, som valt att testa exploatörsdriven planprocess. Vi representerar kommunen i processen och är en länk mellan kommunen och byggherrarna.

EN GOD START OCH EN GOD KOMMUNIKATION

Viktiga erfarenheter från pilotprojekten är bland annat att starten är viktig när nya arbetssätt initieras. De gemensamma rutinerna bör vara klara innan man sätter igång. Kommunen behöver också vara extra tydlig när det gäller mål och förutsättningar för projektet och det behövs en bra kommunikation mellan de olika parterna.

TYDLIGA ROLLER

Med insikt och respekt för parternas roller i processen kan vi både snabbare och effektivare nå målet – en god, hållbar samhällsbyggnad.

Vi har sett stora fördelar med pilotprojekten. Kommuner och exploatörer har tidigt tagit sig tiden att samla sig kring hur arbetet ska läggas upp och fördelat vem som ska göra vad under arbetet. Vi ser att det tillvägagångssättet med fördel skulle kunna användas i fler processer, även de mer traditionella, för att öka framdriften och skapa större förståelse mellan de olika parterna.

NYA SAMARBETSFORMER OCH EFFEKTIVISERINGAR

Exploatören behöver ha kunskap om planprocessen för att kunna driva den på ett effektivt sätt. Många bolag har erfarenhet från tidigare projekt, men har inte haft ansvar för just detaljplanen, medan andra har liten eller ingen erfarenhet av detaljplanering. Genom nya samarbetsformer, såsom partner-
skap, kan exploatörer utbyta värdefulla kunskaper med varandra och bidra till effektiviseringar.

Under senare år har ett antal olika utredningar tillsatts med avsikt att förkorta planeringsprocessen och effektivisera bostads-
byggandet. Ett fråga som utretts är till exempel att stärka översiktsplaneringen för att få en bättre planeringsbereskap. Det ska också utredas privat initiativrätt till detaljplaneläggning, vilket kan komma att förtydliga rollerna.

Första juli 2017 tillkom möjligheten för kommuner att få planeringsbesked från länsstyrelsen om deras syn på bland annat riksintressen. På så vis kan man i tidiga skeden få besked om statens syn på det som ofta varit osäkerhet i många planer.

MED MÅLET FÄRDIGA BOSTÄDER

Det är viktigt att definiera alla intressenter som berörs av projektet. Tidiga dialoger med kringboende och andra sakägare har ofta visat sig framgångsrika. En snabb planprocess är inget självändamål, det är nyckelfärdiga bostäder, skolor, butiker och arbetsplatser som är målet.

Hanna Areslätt, Projektledare och planarkitekt, Tyréns Kenneth Fondén Projektledare och planarkitekt, Tyréns

FAKTA ANSVAR OCH FÖRTROENDE

Förtroendet för planprocessen är avgörande för att nå framgång. Det gäller i den enskilda planen, men också generellt för planverksamheten. Ta med de juridiska aspekterna och göra rätt redan från början. Utifrån vår och andras erfarenheter ser vi några frågor som är viktiga att ha som utgångspunkt:

• Kommunen har genom planmonopolet ansvaret för planläggningen. Som vid all myndighetsutövning krävs därmed att kommunens hantering är opartisk. Tydlighet och transparens i rollfördelningen mellan kommun och exploatör är därför viktig.

• Lagstiftningen hindrar inte att en exploatör tar fram utredningar som underlag för en detaljplan.

• Exploatören kan lämna in förslag till detaljplan, plankarta och planbeskrivning. Kommunen måste göra sin bedömning av handlingarna.

• Myndighetsutövning kan inte lämnas ut. Planärendets handläggning som samråd, samrådsredogörelse och granskningsutlåtande med mera ska därför hanteras av kommunen.

• När planen vunnit laga kraft är kommun ansvarig för att den kan genomföras. Det innebär att kommunen även är ansvarig för utredningar som kommer från en exploatör. Kommunen måste därför kvalitetssäkra alla utredningar.