Projektet Östra länken – Luleå

Projektet Östra länken – Luleå

Östra länken är ett anläggningsprojekt för att utöka VA-kapaciteten när Luleå växer. Men det har många fler ingredienser som samverkan,
hållbarhet, jämställdhet, arkitekttävlingar och innovationer. Bland annat. Juryn för Årets Bygge kallade det ”Samhällsbyggnad på riktigt.”

Projektet Östra länken är ett av Luleås största anläggningsprojekt genom tiderna. Bakgrunden till projektet är Luleås stadiga befolkningsökning och tydliga mål att fortsätta växa, vilket medförde att stadens infrastruktur behövde ses över. VA-systemets kapacitet utreddes och det stod därefter klart att huvudsystemet var i behov av förstärkning. Det beslutades att 100-årsperspektivet skulle användas. Ett gediget förarbete genomfördes där stadens utveckling analyserades. För att kunna bygga ett va-system som klarar närmaste 100-årsperioden behövs analyser och kvalificerade gissningar över hur och var Luleå kan komma att växa.
Östra Länken är indelad i flera etapper och den sammanlagda sträckan är cirka två mil. Det är alltså ett mycket omfattande projekt och sträckan går genom olika miljöer. Vissa delsträckor är tätortsnära medan andra mer naturnära. Olika delsträckor innehåller också olika typer av värden, exempelvis kulturmiljöer, värdefulla träd, befintlig bebyggelse med mera. Projektet anpassas till den plats vi passerar. Exempelvis passar vi på att bygga en cirkulationsplats i en korsning som det nya va-systemet passerar. På en annan sträcka passerar vi genom ett område med många värdefulla träd. I det området ska vi gå fram varsamt med så liten negativ påverkan på omgivningarna som möjligt. De varierande förutsättningarna ställer stora krav på kommunikation, trafiksamordning, utformning, gestaltning och själva genomförandet. Arbetena är upphandlade i utökad samverkan och NCC har vunnit de två upphandlingar som hittills genomförts i projektet.
Starten för projekt Östra Länken skedde 2014 och slutmålet för att genomföra alla planerade etapper är år 2030. De tre första etapperna i projektet är färdiga och lyckades vid den nationella tävlingen ”Årets Bygge” ta hem högsta vinsten i byggbranschens mest prestigefyllda tävling. I konkurrens med tjugo andra byggprojekt utsågs projekt Östra Länken till Årets Bygge 2018 med juryns motivering;
”Gemensamma mål, öppna böcker och korta kommunikationsvägar är några av verktygen för ett projekt som är långsiktigt till sin natur och ger förutsättningar för tillväxt. Innovativa lösningar, hög teknisk precision, säkerhet och kvalitet förenas med gestaltningsprogram över ett av naturens grundelement. Årets Bygge 2018, Östra Länken i Luleå, kan därmed beskrivas som samhällsbyggnad på riktigt, en vattnets nya huvudväg genom den växande staden.”

Holistiskt arbetssätt
Utökad samverkan innebär att entreprenör, konsulter och beställare arbetar tillsammans redan från projekteringsstadiet. Arbetsformen passar projektet bra eftersom det är stort och komplext.
– Det finns mycket att vinna på att samarbeta redan i projektets tidiga stadier säger Malin Suneson, projektledare på Luleå kommun.
Genom att olika kompetenser samarbetar är det lättare att skapa en helhetssyn på projektet. Det kräver att projektdeltagarna är lagspelare och har stor samarbetsförmåga. Det är nödvändigt att ha förmågan att se på frågeställningar från andra synvinklar än den som ligger en naturligt närmast. Exempelvis är det naturligt att va-perspektivet ligger en va-ingenjör närmast om hjärtat medan landskapsperspektivet ligger en landskapsarkitekt närmast. Att kunna sätta sig in i andra perspektiv är en förutsättning för ett gott samarbete och sedermera en god samverkan och i slutändan ett bra resultat. Att arbeta i utökad samverkan kräver mycket av projektdeltagarna men ger också mycket tillbaka. Att få chansen att lära av varandra är något som flera projektdeltagare uttryckt som något mycket positivt. Arbetssättet är också en bra grogrund för innovationer och en hel del nya lösningar har kommit fram under projektets gång.
Det kan vara en utmaning att få drivkraft framåt med så många olika kompetenser involverade. Ett strukturerat arbetssätt, tydliga mål och detaljerade tidplaner som dessutom följs är viktigt.

Hållbarhet
Hållbarhet är en av grundstenarna i Luleå Vision 2050 som tillsammans med Luleås utvecklings- och översiktsplaner ligger till grund för många av projektets mål. Återvinningstänket går igen i hela projektet och miljötänket är en genomgående röd tråd i arbetet. Stor vikt har lagts på att minska miljöpåverkan, bland annat genom att nyttja befintliga schaktmassor för att skapa nya park- och rekreationsområden och att återanvända schaktmassor från kommunens andra projekt. I Skurholmsfjärden lyckades vi även på ett innovativt sätt hantera och återetablera en rödlistad vattenväxtart, Barklöst Sträfse i utfyllnadsområdet för det nya parkområdet.
Det nya VA-systemet utformas också för att klara den närmaste 100-årsperioden, både vad gäller kapacitet och livslängd. Material och anläggningsmetoder har valts för att systemet ska vara robust och uthålligt. Exempelvis svetsas alla skarvar i spillvattensystemet, även självfallsledningarna, för att minska risken för in- och utläckage.

Jämställdhet
Luleå kommun har som mål att vara en jämställdhetsintegrerad kommun till år 2021 och bedriver flera utvecklingsprojekt som kan kopplas till detta mål. Jämställdhetsarbetet pågår i kommunens alla delar, inte minst inom samhällsbyggnad. Projekt Östra Länken är ett sådant exempel där ett av projektmålen är att ”jämställdhet, mångfald och gemenskap ska vara en självklarhet”. Mer konkret bedrivs jämställdhetsarbetet inom projektet på flera olika sätt, exempelvis inom arbetsmiljö, genusmedveten kommunikation, utbildning med mera.
– Ju mer vi jobbar med jämställdhet och mångfald, ju fler områden kommer vi på att vi kan lyfta in det i. Vi har fortfarande inte nått hela vägen fram men vi ser klara framsteg och medvetenheten inom projektet har helt klart ökat. Vi är mycket tydliga att vi har ett jämställt fokus i projektet, säger Marianne Kallin, Luleå kommuns ombud i projekt Östra Länken.
I projektet representeras kvinnor på flera olika positioner såsom exempelvis ombud, va-chef, projektledare, projekteringsledare, administration, konstruktör och kommunikatör. Även bland yrkesarbetarna finns kvinnliga lastbilschaufförer och rörläggare.
Rekrytering är ett område som är särskilt viktigt i jämställdhetsarbetet. Genom att lyfta upp frågeställningar om män och kvinnor och diskutera dem hoppas vi skapa en större medvetenhet för psykologin bakom hur vi värderar varandra och därmed minskar risken att vi omedvetet gynnar ett visst kön i rekryteringssammanhanget
Kommunikation är ett annat område där jämställdhet är en viktig faktor. Jämställd kommunikation är en viktig del i jämställdhetsarbetet. Eva Sundgren, Luleå kommuns kommunikatör, menar att allt det vi gör och säger tolkas, oavsett om det är avsiktligt eller inte. Vi arbetar med att alla har samma rätt att synas och ta plats och påverka och med att aktivt motverka könsstereotyper. Fotografier kan exempelvis bidra till att skapa skillnader mellan personer som inte finns. Det är viktigt att inte falla i fällan att visa upp kvinnorna i projektet på ett annat sätt än männen.
Vi jobbar också med att uppmärksamma attityder, normer, värderingar och ideal. Det underlättas med öppenhet och humor. Att med glimten i ögat ifrågasätta gör det lättare att reflektera och kanske ändra sitt beteende till nästa gång. Det är viktigt att belysa att både män och kvinnor behöver jobba med jämställdhet och även med att analysera och reflektera över sina egna beteenden. Inte sällan upptäcks då ett automatiskt och invant tolkningssätt, som kanske inte är rättvist men så normaliserat att vi inte reflekterat över det.
– Vi vet att vi inte är jämställda idag men vi vet också att vi kan bli bättre. För mig är det viktigt att fokusera på att det kan bli bättre och glädjas åt de framsteg vi gör. Exempelvis kom en projektmedlem från ett möte och hade reflekterat över mötets sneda könsfördelning, det tycker jag är positivt, säger Malin Suneson. Det går att välja synvinklar, se den sneda fördelningen och se att personen reflekterat.
Jämställdhet och mångfald handlar ju om att alla ska ha samma förutsättningar och bli behandlade utifrån de vi är, inte utifrån det kön eller den bakgrund vi har. Det finns inga genvägar, vi måste arbeta målmedvetet, strukturerat och långsiktigt med jämställdhet.
Även i utformningen är jämställdhet en viktig faktor. För att öka framkomligheten och trafiksäkerheten byggs exempelvis nya cirkulationsplatser och gång- och cykelvägar i projektet och där har projektledningen varit noga med att se till trygghetsaspekterna i de olika delarna. Under vägar har det byggts eller renoverats för nya luftiga gång- och cykelportar som ersätter gamla tunnlar som varit långa och mörka. Trygghet har varit ett viktigt ledord i de trygghetsvandringar som kommunen genomfört på olika platser. Trygghet på alla nivåer har även i projekt Östra Länken funnits med som en ledstjärna i planering och genomförande.
– Att belysa mörka platser och se över ställen som känts obehagliga tänker vi på över hela projektlinjen, säger Malin Suneson.

LULEÅBORNA SER SLUTRESULTATET
– Just nu finns det beslut på sju etapper, men hela Östra länken omfattar fler. Vi har precis färdigställt de första tre etapperna och arbetar för fullt med den fjärde samtidigt som vi projekterar den femte och planerar för den sjätte.
– I den etappen som dras in genom ett stort bostadsområde har vi tät kontakt med skola och idrottsklubb som blir påverkade. Vi har också precis haft en arkitekttävling om en pumpstations fasad där en skolklass från en närliggande skola fick vara med i juryn. Vi försöker att involvera personer från området att bolla med dem för att kunna genomföra arbetet på ett tryggt och smidigt sätt, säger Malin.
– Vi jobbar också mycket aktivt med information och har en egen kommunikatör i projektet. Vi har varit duktiga på att nå ut med information. Både om projektet som sådant och om aktuella störningar, men också om hur fint det kommer att bli i slutändan. Det skapar en acceptans för vårt arbete, säger Malin Suneson.
Text: Eva Sundgren, kommunikatör Stadsbyggnadsförvaltningen Luleå kommun