Byggherredialog i Sege Park

Byggherredialog i Sege Park

Östra sjukhusområdet i Malmö förvandlas just nu till bostadsområdet Sege Park, med fokus på social och miljömässig hållbarhet där bland annat samägande och odling är nyckelord när Malmö
får nästan 1000 nya bostäder. Planerna formas till stor del i en dialogprocess mellan Malmö stad och 13 olika byggherrar.

Sege Park erbjuder såväl unika som utmanande förutsättningar med sin lummiga parkmiljö och gamla sjukhusbyggnader. Malmö stad strävar efter att Sege Park ska bli en grön stadsdel präglad av social hållbarhet och delningsekonomi. Ett viktigt verktyg för att förverkliga visionen är den byggherredialog som pågår mellan byggherrarna och Malmö stad sedan ett par år.

– Ambitionen är att göra Sege Park till ett skyltfönster för hållbar stadsutveckling. Samtidigt ska vi ta hänsyn till den kulturhistoriska miljön, det är jätteviktigt. Dialogen handlar om kunskapsutveckling, både inom Malmö stad och i byggherreledet, för att kunna lösa de här frågorna, säger Pernilla Andersson, projektledare på fastighets- och gatukontoret för exploateringen.

Spännande mix av byggherrar

Mötena hålls en gång i månaden och då har man i förväg bestämt ett tema. Planeringen sköttes från början av en grupp med representanter från Malmö stad och några av byggherrarna, sedan ett år tillbaka är byggherrarna sammankallande.

– Det känns väldigt positivt. Jag trodde nog att vi skulle dra ned på takten efter det första året, men byggherrarna tycker själva att det finns mycket kvar att arbeta med, berättar Pernilla Andersson. Med 13 olika byggherrar och sex olika förvaltningar involverade är det många frågor som behöver lösas gemensamt. En grundtanke med dialogprocessen är att sätta ljuset på de här frågorna på ett tidigt stadium. Ibland bjuds externa föreläsare in och gruppen har gjort flera studieresor.

– Vi synliggör processer som annars tenderar att pågå inom det enskilda företaget eller förvaltningen och skapar på det sättet en öppenhet som kan ge synergier och bygger på kunskapen hos alla inblandade. Samtidigt kan det leda till att vi som deltar sporrar varandra, säger Anna Modin, programarkitekt på stadsbyggnadskontoret. Genom att låta 13 olika byggherrar gemensamt utveckla området vill Malmö stad skapa en variation i bebyggelsen. Sege Park kommer främst bestå av bostäder – både bostadsrätter och hyresrätter –men även innehålla exempelvis skolor och mötesplatser.

– Målsättningen med Sege Park är att skapa ett blandat område med en bredd av olika bostadstyper och en upplevelserik miljö. Det handlar om att skapa ett område som kan attrahera olika sorters människor och tillgodose olika sorters behov, säger Anna Modin.

Unika förutsättningar för hållbar utveckling

Juliet Leonette Lidgren är hållbarhetsstrateg på Malmö stads miljöförvaltning och arbetar heltid med Sege Park. Hon menar att ambitionsnivån och de ansträngningar som kommunen gjort för att attrahera externa finanser till området har skapat unika förutsättningar för hållbar utveckling i Sege Park.

– Det ger oss en ovanligt god möjlighet att skapa något nytt och annorlunda, men vi behöver arbeta på ett helt nytt sätt. Tidigare var processen mer linjär och personberoende vilket skapade en sårbarhet, både för organisationen och för individerna. Tanken nu är att arbeta mycket mer tillsammans, det är vår utgångspunkt, säger Juliet Leonette Lidgren.

Hållbarhet för alla

Stort fokus ligger på områdets långsiktiga hållbarhet och då handlar det om hållbarhet för alla, det vill säga att inte bara de mest resursstarka ska ha möjlighet att leva klimatsmart och miljövänligt.

– Vi vill inte nöja oss med att skapa ett trivsamt och fint område. Sege Park kan bli en föregångare när det gäller hållbarhet. Vi är befinner oss i ett av de mest innovativa länderna.

Om inte vi gör det, vem ska då göra det, säger Juliet Leonette Lidgren.

Text: Jakob Hydén, reporter Katamaran media Foto: Annika Blomquist, Malmö stad