Omvandlingen av Helsingborgs pulsåder fick utmärkelse

Omvandlingen av Helsingborgs pulsåder fick utmärkelse

Föreningen Sveriges Stadsbyggare utser årligen ett projekt till Årets Stadsbyggnadsprojekt. I år har projektet omvandling av Drottninggatan & Järnvägsgatan i Helsingborg utsetts – ett komplext projekt som åstadkom flera förbättringar: 1. En förnyad stadsmiljö med fokus på gång och cykel samt attraktiva allmänna ytor. 2. Effektivare och prioriterad kollektivtrafik. 3. Minskad genomfartstrafik i centrum med bibehållen tillgänglighet till centrum.

– Det var jätteroligt att få utmärkelsen, vi blev väldigt glada och stolta, säger Marie Holmqvist, projekt- chef på Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg samt övergripande ansvarig för omvandlingsprojektet.

Projektet hade sitt ursprung i en åtgärdsplan från länsstyrelsen för att Helsingborgs stad skulle uppnå miljökraven när det gäller luft i centrala Helsingborg.

Projektets startpunkt kan sättas till redan 2013 med ett beslut i kommunfullmäktige att Drottninggatan och Järnvägsgatan skulle byggas om med separata bussfiler i mitten av gatan. Fyra konsultteam togs in för att ta fram förslag på utformning. Simuleringar visade att fanns stor risk för köbildning på anslutande gator om de mittförlagda bussfilerna skulle bli verklighet.

OMTAG GAV GENIAL LÖSNING

Det fanns redan från början olika idéer om gatans utformning hos de politiska partierna och när informationen om risken
för köer kom gjordes ett omtag 2015 – då svällde projektet från att vara ett, i sig komplext, trafikprojekt till att bli ett stadsförnyelseprojekt. Nu ingick även exempelvis belysning, gatubeläggning och trädvitalisering.

– Det var verkligen en styrka att kunna påtala svårigheterna och göra ett omtag ett par år in i projektet, men det underlätt- ades så klart av att man inte var enig från början i den politiska ledningen, säger Marie Holmqvist.

De testade massor av simuleringar, både mikro och makro och landade till slut i en lika genial som enkel lösning.

– Vi såg att om vi har två filer in och en fil ut för biltrafik, så blir effekten att genomfartstrafiken minskar men tillgängligheten till centrum finns kvar och inga störningar sker i stadens trafiksystem i övrigt. Vi är väldigt nöjda, vi kände att politikerna är med oss, säger Marie Holmqvist.

Genomförandet utfördes etappvis under tre år, varav ett år projektering och utredning och sedan byggtid i tre etapper. Allting var klart inför sommaren 2019.

Marie Holmqvist lyfter fram kommunikation och samverkan som en betydelsefull faktor för projektet. Inför projektet var Drottninggatan/Järnvägsgatan hårt trafikerad med cirka 20 000 fordon och 40 000 korsande fotgängare varje dag. Trafiken och butikerna skulle fungera som vanligt under ombyggnaden.

– Det är ett projekt som vi jobbade med i väldigt många år med många inblandade i processen. Skånetrafiken har varit en viktig samarbetspartner, men också Helsingborgs Citysamverkan, fastighetsägare och butiksägare. Vi har haft så mycket sam- verkan som möjligt och mycket arbete med kommunikation. Det var nödvändigt för att underlätta processen under den långa byggtiden – projektledare hade personliga kontakter med alla butiker och fastighetsägare, vi har också kallat till stormöten och haft både referensgrupp och styrgrupp med representanter för näringsliv, fastighetsägare, Skånetrafiken och stadens tjänstepersoner och politiker, säger hon.

Dessutom arbetade de mycket med att lyssna in önskemål, bland annat genom intervjuundersökningar. Det var viktigt att värna om de befintliga goda värdena, samtidigt som man förnyade – bland annat finns många vackra äldre hus i centrum.

MODERNT OCH LOKALT PRÄGLAT

Önskemål om ett grönt stråk togs bland annat tillvara genom att vitalisera befintliga trädalléer, majoriteten av träden behölls och gavs bättre förutsättningar, gamla små jordgropar byttes mot större volymer makadam och biokol för rotsystemen och dagvatten från cykelvägarna leddes till dessa.

Marie Holmqvist vill också lyfta fram arbetet med att välja material.

– Vi arbetade väldigt mycket med materialvalen – för att spegla Helsingborgs historia med tegelbruk och vackra tegelfasader så valdes tegelbeläggning på markytor. Vi valde också samma stil på lyktstolpar som paradgatan enligt gamla foton hade i början av 1900-talet. För att sammanfatta var inriktningen modernt och hållbart, men med en historisk förankring, avslutar hon.

Text: Stefan Wemmel Ljung, redaktör Stadsbyggnad

Juryns motivering lyder:

Helsingborgs pulsåder genom centrala staden har alltid delat centrumkvarteren från hamn-
området, färjorna, järnvägen och Helsingborg C. Staden växer och det ställer ökade krav på infrastrukturen i centrum. Därför har staden satsat på att utveckla Helsingborgs paradgata – Drottninggatan och Järnvägsgatan genom att göra den attraktivare för gående, cyklister och kollektivtrafiken.

Projektet har präglats av bred samverkan och involvering både internt och externt. Olika professioner inom stads- och samhällsbyggnad från fler olika förvaltningar har arbetat tätt tillsammans i projektets alla skeden. Handlare, verksamheter, intresseorganisationer, fastighetsägare och trafikföretag har involverats. Helsingborgs stad satsade redan från början av projektet på samverkan med alla berörda intressenter och på kommunikationsinsatser av flera olika slag med invånarna i staden. Bland annat har workshops och informationsmöten löpande hållits under byggtiden.

Projektet har inneburit att kollektivtrafiken, gående och cyklister har prioriterats och fått tydligare och bättre plats och biltrafiken har minskat. Slutresultatet har blivit en livlig, träd- kantad, mänsklig och vacker gata i nygammalt ljus.

Styrelsen för Föreningen Sveriges Stadsbyggare har därför utsett projektet omvandling av Drottninggatan & Järnvägsgatan i Helsingborg till Årets Stadsbyggnadsprojekt 2020.