Finlands största broprojekt tar form i Helsingfors

Finlands största broprojekt tar form i Helsingfors

Vad gör man som stadsplanerare, om staden ligger på en halvö och allt fler människor och verksamheter vill flytta till denna halvö?

En lösning vore att bygga broar till ett antal nästan obebodda öar som omger halvön och skapa nya stadsdelar där. Och det är precis vad Helsingfors stad har beslutat att göra.

Projektet Kronbroarna förbinder med en cirka 10 kilometer lång spårvägsförbindelse Hagnäs, Högholmen och Fiskhamnen med den finländska huvudstadens centrum. Samtidigt skapar den en havsnära rutt för cyklister och fotgängare.

Målsättningen med projektet Kronbroarna är att ordna en smidig och pålitlig kollektivtrafikförbindelse mellan den expanderande förorten Degerö och centrum.

Projektets synligaste delar är tre nya broar: Kronbergsbron, Finkes bro och Havshagen–Knekten. Kronbergsbron kommer med sina cirka 1 200 meter att vara Finlands längsta bro.

Byggnadsarbetena inleds under 2021. Målet är att hela förbindelsen ska bli färdig i slutet av 2026 och att passagerartrafiken på spårvägen, som färdas över broarna ska inledas senast 2027.

I samband med projektet förnyas också den befintliga Hagnäsbron i Helsingfors centrum.

Projektet Kronbroarna förverkligas som en kombination av två entreprenadformer: de två broarna mellan Fiskehamnen och Kronbergsstranden, det vill säga Finkes bro och Kronbergsbron, samt mark- och anläggningsarbetet på Högholmen förverkligas som en totalentreprenad. Förbindelsens övriga byggande förverkligas enligt en alliansmodell.

I alliansen ingår också andra mark- och anläggningsarbeten, gatuarbeten och kommunaltekniska arbeten längs med förbindelsen. Ett sådant arbete är byggandet av den nya Hagnäsbron och rivningen av den gamla.

Allianspartnerna är Helsingfors stad, YIT, NRC Group Finland, Ramboll Finland, Sweco Infra & Rail and Sitowise.

En direkt spårvägsförbindelse mellan centrum och Degerö minskar den prognostiserade överbelastningen av metron österut.

Projektet skapar två nya spårvagnslinjer: Järnvägsstationen – Uppby samt Järnvägsstationen–Håkansviken. Enligt aktuella uppskattningar skulle resetiden med spårvagn från Helsingfors centrum till Kronbergsstranden vara 15 minuter och till Uppby cirka 20 minuter.

Bakgrund

Helsingfors stadsfullmäktige fattade byggbeslutet för projektet redan i augusti 2016.

Åren 2011–2013 anordnade staden en internationell planeringstävling om trafikförbindelsen mellan Fiskehamnen och Kronbergsstranden.

Av 52 ansökningar valdes tio arbetsgrupper till planeringstävlingen och tävlingen vanns av WSP Finland Oy:s och Knight Architects Ltd:s förslag Gemma Regalis.

Med planeringstävlingen sökte man den bästa lösningen för den landskapsmässigt och kulturhistoriskt krävande omgivningen. Tävlingsbidragen utvärderades ur perspektivet för användbarhet, hållbarhet och den etiska aspekten.

Förbindelsen hade föreslagits redan i generalplanen 2002 och enligt ett beslut som stadsfullmäktige fattade 2008 planerades förbindelsen som en spårvägsförbindelse.

Under årens lopp har det gjorts omfattande undersökningar om olika alternativ för förverkligandet av kollektivtrafik-
förbindelsen mellan centrum och Degerö. Med tanke på målsättningarna har man konstaterat att en spårvägsförbindelse via broar är det bästa alternativet.

Målsättningar

Målsättningen med projektet Kronbroarna är att ordna en smidig och pålitlig kollektivtrafikförbindelse mellan det expanderande Degerö och centrum.

Kronbroarna-förbindelsen säkerställer att trafiken till Degerö fungerar, trots att byggandet av Kronbergsstrandens nya bostadsområde och ett omfattande kompletteringsbyggande gör att invånarantalet kommer att mer än fördubblas. Projektet förbättrar också avsevärt trafikförbindelserna till Högholmen.

Förutom spårvägsförbindelsen förflyttar Kronbroarna Fiskehamnen, Högholmen, Blåbärslandet och Degerö till gång- och cykelavstånd från innerstaden, eftersom man i anslutning till spårvägen bygger en högklassig cykel- och gångväg.

Det nuvarande avståndet på 11 kilometer från Kronbergsstranden via Österleden till järnvägsstationen kortas till cirka 5,5 kilometer.

Helsingfors stads målsättning är att öka de hållbara färdmedlens andel i trafiken. Projektet Kronbroarna främjar hållbar mobilitet genom att öka fotgängar-, cykel-, och kollektivtrafikens andel av Helsingfors totala trafik.

Text: Markku Björkman, frilansjournalist