Kalmar vässar processen med StreamSam

Kalmar vässar processen med StreamSam

I slutet av 2019 beviljades det tre år långa projektet Streamsam EU-medel för en ambitiös satsning på att utveckla innovativa digitala verktyg för en bättre samhällsbyggnadsprocess.

Simon Vestlund, projektledare på Kalmar kommun berättar:

– Hela projektet handlar om en effektivisering av samhällsbyggnadsprocessen. Ofta kan vi dra nytta av olika digitala hjälpmedel men det handlar egentligen lika mycket om att se över processerna, ta reda på att vi jobbar med rätt saker och fundera över hur vi kan göra det på ett bättre sätt.

Rent konkret är projektet indelat i sju delaktiviteter. Den första, som innefattade att ta fram underlag för upphandling och andra projektförberedelser, är till stor del genomförd. Bland annat gjordes i våras testflygningar över Kalmar slott tillsammans med forskningsinstitutet RISE. Dessutom togs tidiga kontakter med leverantörer av data och hårdvara och företag som använder denna typ av data i andra ärenden, allt för att säkerställa de bästa förutsättningarna för projektet. Fokus har legat på framtidssäkrade lösningar och hög noggrannhet.

Under hösten kommer nu de övriga aktiviteterna att dra igång. Dessa involverar stora delar av samhällsbyggnadskontoret i Kalmar kommun. I de olika delprojekten deltar till exempel medarbetare från mätning, kart- och GIS, lantmäteri, planering och bygglov. Ett riktigt tillsammansarbete!

– Det här är verkligen en chans för oss alla att få nya kunskaper, testa ny teknik och möjligheterna med den. Tillsammans ska vi utveckla våra processer så att det blir enklare och bättre framöver. För våra kommuninvånare såklart, men också för oss som jobbar här.

En av delaktiviteterna handlar om att digitalisera detaljplaner, ett omfattande men nödvändigt arbete. Eftersom de digitaliserade planerna ska användas i e-tjänster och i bedömningar framöver, ställs höga krav på utförande och tolkning, något som kan vara nog så klurigt när planer från olika tidsepoker ska översättas till samma digitala språk.

En annan aktivitet handlar om att samla in mätdata med drönare utrustad med lidar och utifrån det skapa 3D-modeller. Lidar (som är en akronym för light detection and ranging) fungerar ungefär som ett ekolod men använder istället ljus som studsar mot mark och byggnader. Med en sensor kan man sedan läsa av avståndet och på så vis få information om hur det ser ut. Dessa mätpunkter sammanställs sedan till en tredimensionell bild av stad och landskap, som på sikt ska resultera i en digital tvilling av kommunen.

Att ha bättre underlag kommer att vara användbart för väldigt många. I samråd och bygglovsärenden blir det till exempel mer transparent och lättare att förstå. Detsamma gäller förstås för företag och organisationer som använder våra data. Dessutom underlättar det naturligtvis för oss själva i planeringen av nya byggnader och mobilitetslösningar, säger Simon.

Målet är även att utveckla e-tjänster för bygglov som gör det enklare och snabbare att få sitt ärende behandlat. Genom att ha digitala och standardiserade underlag hoppas projektet kunna automatisera delar av bygglovsprocessen.

– Förhoppningen är att vi kan automatisera delar av handläggningen. Exempel på detta kan vara automatiska kontroller av data eller framtagning av handlingar som är av relevans för lämplighetsprövning i ett ärende. På så vis kan vi både få en mer rättssäker bedömning och frigöra tid för kvalitativt arbete för bygglovshandläggarna.

Detta ger naturligtvis stora vinster internt i organisationen men förenklar även för de som har kontakt med kommunen exempelvis i bygglovsärenden. Genom tydligare underlag och bättre digital kommunikation ska det bli lättare för bygglovssökande att veta vad som förväntas av dem och följa vad som händer i deras ärende. Mycket fokus kommer att läggas på en förbättrad kommunikation och de digitala hjälpmedel som finns för det.

Hela projektet bygger i stor utsträckning på samverkan. Att samarbeta med andra ger förutsättningar för bättre service och mer regionalt tänk. Målet är att alla intressenter känner att det är lätt att välja Kalmarregionen, oavsett om det handlar om företag som vill starta verksamhet eller privatpersoner som behöver bygglov. I projektgruppen deltar förstås medfinansiärerna Nybro och Mönsterås kommuner samt Region Kalmar Län, men samverkan sker även med andra företag och organisationer och med Linnéuniversitetet.

– Just nu har vi till exempel en ex-jobbare inne som hjälper oss att sätta nivån för hur detaljerade underlagen ska vara för att funka på bästa sätt. Vi behöver sätta en standard som fungerar med andra system och verktyg. Det är verkligen bra att få hjälp av studenten som kommer in med friska ögon och ett utifrånperspektiv, säger Simon.

Senare i projektet hoppas man även kunna arrangera work-shops och hackathon för att ytterligare samverka med universitetet och med företag som kan ha nytta av underlagen och verktygen som tas fram inom ramen för projektet.

En stor och viktig del i projektet är nämligen även att identifiera vilka användningsområden för den nya tekniken som är relevanta för kommuner och sprida den kunskapen vidare, så att fler kan dra nytta av såväl nya arbetssätt som digitala lösningar. Detta görs bland annat i dialog med nätverk för mätning i regionen. Den sista aktiviteten i projektet innebär också att göra en skrivelse för att så många som möjligt ska kunna ta del av projektresultaten. I slutet av 2022 kan vi se fram emot att få läsa den.

Text: Maria Boström Cars, kommunikatör, kommunikationsenheten, Kalmar kommun

FAKTA om projektet

I december 2019 beviljades projektet StreamSam medel ur Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Fonden bidrar med 4 607 223 kr till den totala projektbudgeten på 9 364 450 kr. Resterande medel kommer från Kalmar kommun, Nybro och Mönsterås kommuner samt Region Kalmar län.

Projektet omfattar sju delaktiviteter och kommer att pågå till sista december 2022.

Mer information om projektet finns på streamsam.kalmar.se