Vara ödmjuk inför komplexiteten i att bygga samhälle

Vara ödmjuk inför komplexiteten i att bygga samhälle

Vi som arbetar inom den kommunala sektorn har förmånen att få arbeta i en demokrati. Vi är med och bidrar till att ta fram beslutsunderlag som ger förutsättningar för våra förtroendevalda att fatta beslut som skapar nytta för medborgarna. Att få arbeta i en demokrati är något vi ska vara stolta över. Det finns många platser runt om i världen där det inte finns demokrati och där besluten fattas utan transparens och utan lagstiftning som säkrar att hänsyn tas till allmänhetens intressen.

Våra verksamheter är både skatte- och taxefinansierade. Vi ska säkerställa att vi har processer som innebär att vi är effektiva och kan leverera samhällstjänster med hög kvalitet. Att vi förvaltar skattemedlen på ett klokt sätt och att vi planerar och bygger förutsättningar för ett gott liv för alla våra medborgare. Hur svårt kan det vara?

Faktiskt jättesvårt. Vi ska planera långsiktigt och hållbart, samtidigt som vi ska få ihop projekten på kort sikt och säkerställa en kostnadseffektiv drift. Samhällsplanering handlar om att väga samman en rad olika intressen. Det handlar om att ha tilltro till att våra planeringsprinciper säkerställer ett gott liv även för framtida generationer, hur osäkert det än må vara. Vi har medborgare, intresseorganisationer, näringsliv och kollegor från andra förvaltningar som påverkas av de planer vi tar fram och som många gånger upplever att just deras fråga inte har blivit åskådliggjord tillräckligt mycket.

Samhällsbyggnadsförvaltningarna runt om i landet arbetar hårt för att förbättra kommunikationen och skapa förståelse för de olika processer som pågår runt om i våra kommuner. Vi utvecklar interna arbetssätt och modeller för bättre intern samordning. Vi skapar ökad medborgarnytta och en massa andra saker som förbättrar våra verksamheter.

Men det finns inga snabba lösningar på den perfekta ledningen och styrningen av samhällsbyggandet. Att bygga samhället är komplext och det vi planerar och bygger idag får konsekvenser i många, många år framöver. Vi står inför en rad stora samhällsutmaningar och därför tror jag att det är än viktigare nu att vi tar hjälp och stöd av varandra, kommunerna emellan. Visst är det så att våra kommuner ser olika ut runt om i Sverige, befolkningsmässigt, storlek, geo- grafiskt läge, politiska majoriteter och så vidare. Men grunduppdragen och den nationella lagstiftningen är likadan för oss alla och styrkan med att arbeta i vår demokrati är att vi kan och får vara transparanta med varandra. Föreningen Sveriges Stadsbyggare är en utmärkt plattform för just att dela med sig av kunskap och lärdomar mellan oss som verkar i kommunal sektor.

Det som vi varit med om/är med om på grund av Covid-19 har satt många saker i ett annat ljus. Jag tycker att det än mer har synliggjort att vi behöver träffas, lära av varandra och tillsammans fundera på lösningar för en hållbar framtida stad/kommun. Samhällsbyggandet är komplext och svårt, det tycker jag att vi ska vara ödmjuka inför. Men det innebär inte för den skull att det är omöjligt. Utan det är världens roligaste bransch! Vi som jobbar inom samhällsbyggnadsbranschen får vara med och skapa och bidra till lösningar på samhällsutmaningar – vi bidrar faktiskt till en bättre värld! Men det går inte att göra ensam på sin kammare utan det gör vi bäst tillsammans. Som chef ser jag det som min viktigaste arbetsuppgift att leda och styra så att vi arbetar tillsammans på vår avdelning. Vi ska dra nytta av varandras olika kompetenser för att skapa så hög kvalitet och stor medborgarnytta som möjligt. Att jag som chef bjuder in andra verksamheter och att vi tillsammans hittar former och vägar för att jobba smartare tillsammans. Att jag som chef uppmanar mina medarbetare att delta i nätverk och i föreningar såsom Sveriges Stads-
byggare för att ta del av andras klokskap och dela med sig av egna erfarenheter. Det menar jag är en
framgångsfaktor som gör att vi kan navigera oss framåt i den komplexa materia som samhällsbyggnad är.

Malin Lagervall, styrelseledamot Föreningen Sveriges Stadsbyggare och avdelningschef Övergripande planering, Umeå kommun