Med fossilfritt stål i sikte

Med fossilfritt stål i sikte

Att utvinna elektricitet är komplext. Norrbotten har mycket vattenkraft och ett lägre elpris, så fler och fler elintensiva verksamheter väljer nu att flytta hit. – Lule älv har 15 stora vattenkraftverk, vilket gör att fossilfri stålproduktion nu utvecklas i Boden och Luleå, säger AnneLie Granljung, samhällsutvecklingschef i Luleå kommun.

En viktig fråga kommunerna ställs inför är hur samarbetet med näringslivet ska fungera.

– Om man tittar på tillstånds- och samhällsbyggnads-
processen, så handlar det om samverkan för att vinna tid och använda tiden så effektivt som möjligt. Vi som arbetar med samhällsutveckling vet att byggnadsprocessen är tidskrävande – från idé till färdigställt projekt, uppger AnneLie Granljung.

Kommunen jobbar intensivt med att samordna aktörer och myndigheter, samt hitta samarbetsformer.

– Stora etableringar ställer allt på sin spets. När befolkningen ökar snabbt är det kommunens uppgift att ta fram bostäder, infrastruktur och kultur i en anda av närhet och inkludering – viktiga saker i ett välfungerande samhälle, menar AnneLie Granljung.

Tempot i de kommunala förvaltningarna är mycket uppskruvat, på ett liknande sätt som i Skellefteå sedan Northvolt ”kom till byn”, en etablering som medfört en kraftig expansion inom väldigt många kommunala områden.

– Det handlar om att på kort tid få samhällsservicen att fungera, bygga många nya bostäder, en bra infrastruktur
och liknande, förklarar AnneLie Granljung.

Svenska kraftnät har blivit en viktig samarbetspartner för Luleå kommun, för planeringen av kraftledningsgator och mark för kraftstationer – samt inte minst hur det hela ska finansieras.

Hur långt har ni kommit i den processen?

– Vissa saker ska vara klara inom två år, såsom byggstarten av företagens investeringar i Hybrit i Luleå och H2Green Steel i Boden, samt LKAB:s utvinning av sällsynta jordartsmetaller ur gruvavfall, uppger AnneLie Granljung.

Det som händer i Boden, ett par mil nordväst om Luleå, påverkar allt och alla. Projekten hänger ihop och det finns ett gott samarbete över kommungränserna.

Just nu är det intensiva detaljplaneprocesser för att få verksamheterna på plats. Norrbotniabanan, en 27 mil lång järnväg längs Västerbottens och Norrbottens kust, ska erbjuda transporter för människor och företag i hela Europa.

– Vi ska planera för en ny infrastruktur för järnvägen in till Luleå centrum. Persontrafiken är en viktig del av utvecklingen. Järnvägen kan i dagsläget inte konkurrera med flyget, säger AnneLie Granljung.

Luleå kommun arbetar med att ta fram socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara bostadsområden. Många nya bostäder ska byggas, arbetet ligger långt framme, och områdena kan stå klara relativt snabbt.

– Vi jobbar utifrån strategiska dokument, som översiktsplanen – ett bra verktyg för att påskynda processen. Luleå siktar på 100 000 invånare år 2040, och bostadsområden präglade av principer för hållbarhet, berättar AnneLie Granljung.

Det kan handla om natur, dagvatten, kollektivtrafik, närhetsfrågor, sociala aspekter, utformning av bebyggelse, samt kommunens insatser i olika stadsdelar.

– Vi har en gedigen grund för att iscensätta stora projekt. Luleå har cirka 80 000 invånare och ska framöver bygga infrastruktur och bostäder för 20 000 till – grunden för en växande stad. Var femte Luleåbo kommer att vara nyinflyttad, en utmaning som heter duga, tycker AnneLie Granljung.

I kommunen och dess närhet finns fjäll och hav, ett aktat universitet och varierat kulturutbud. Staden är som helhet väldigt attraktiv.

Distributionen av fossilfri el är Svenska kraftnäts ansvar, medan kommunen kan erbjuda mark för placering av kraftledningar och kraftstationer. De vätgasledningar som är på idéstadiet ska troligen gå under mark. Verksamhetsutövarna, LKAB, H2Green Steel, SSAB och Vattenfall, driver utvecklingen inom området.

Hur snabbt kan det gå med tanke på finansiering och tillståndsprocesser?

– Det är för tidigt att säga, vi är inte där än. Inte heller för utbyggnaden av vätgas eller planerna för industrimark och bostadsbyggande, uppger AnneLie Granljung.

Att utvecklingen sker i den här delen av Sverige är ganska givet när elpriset når nya höjder. Närheten till vattenkraft och fossilfri el, samt forskningsinsatser i världsklass, gör att verksamheter dras till Norrbotten.

– Regionerna här uppe är högintressanta, vilket EU uppmuntrar med generösa stöd, påpekar AnneLie Granljung.

Det är en stor händelse för den lilla staden Boden att H2Green Steel vill etablera sig just här – ett resultat av ett mångårigt strategiskt och fokuserat arbete.

– Att möjliggöra för storskaliga elintensiva näringar har lett till att kommunen har en god planberedskap. En omläggning av näringslivsarbetet, samt närmare arbetsprocesser mellan olika förvaltningar och samhällsplaneringen, har tillskapat markområden med tillhörande infrastruktur såsom el, fiber, VA och gator, säger Cecilia Kvibacke, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen i Bodens kommun.

GOD SAMVERKAN MÖJLIGGÖR

Detta har varit möjligt tack vare god samverkan med de kommunalägda bolagen Bodens Energi samt Bodens utveckling.

Just nu är etableringen av den fossilfria stålproduktionen
i fokus – vilket kräver ny infrastruktur för elproduktion och vätgasproduktion, samt nya bostadsområden för alla som vill flytta hit.

– Luleå kommun är en viktig samarbetspartner. Vi gör regelbundna avstämningar av den delvis gemensamma utvecklingen, förklarar Cecilia Kvibacke.

Hur planerar man långsiktigt och kapacitetsmässigt för en utbyggnad av avlopps- och dricksvattensystemet, fjärrvärme och liknande – nya bostadsområden och andra verksamheter som måste säkras?

– Näringslivets behov ska infrias samtidigt som de kommunala behoven ska tillgodoses, på en och samma gång, uppger Cecilia Kvibacke.

Arbetet är mer och mer inriktat på behovet av bostäder och service, fast de potentiella etableringsområdena har lite olika inriktningar.

Kommunen har sedan 2015 arbetat med en ny översiktsplan för områden med nyetableringar och bostäder. Alla förvaltningar, men även föreningar, organisationer, kommuninvånare och näringsliv deltar. Resultatet är en gemensam bild av vad kommunen vill skapa i den här utvecklingen. Det politiska målet är 30 000 invånare år 2025.

– Det handlar om 1 000 nya arbetsplatser och 1 500 nya bostäder, vilket stämmer överens med översiktsplanen och visionen för nya områden. Vi har gjort ett superbra jobb, menar Cecilia Kvibacke.

Planeringsgrund och dialogplattformar är brett förankrade bland tjänstemän, medborgare och politiker.

När översiktsplanen antogs sommaren 2017 inledde kommunen en markförvärvsprocess – köpte mark av 50 privata fastighetsägare, gårdar, fritidshus, skogsfastigheter, för projektet Boden Industrial Park –
frivilliga överenskommelser som tog mycket tid.

– Stora personliga uppoffringar har gjorts av alla inblandade fastighetsägare, för regionens bästa, enligt Cecilia Kvibacke.

Markförvärvsprocessen gjordes parallellt med en förstudie, för att skapa och leverera infrastrukturlösningar för Boden Industrial Park.

Lösningarna handlade om järnvägsanslutning för hållbara transporter, nya vägar, vatten och avlopp, dragning av fiber, samt anslutning och utökning av fjärrvärmenätet – ett utrednings- och inventeringsarbete för en framtida detaljplaneprocess och säkerställandet av byggrätter inför omfattande utredningar om natur, vatten, kulturmiljöer, klimatförändringar med mera.

– Avancerade kunskaper krävdes för att planlägga och utveckla. Förstudier, förprojekteringar och vissa tillstånd har vi sökt i förväg, säger Cecilia Kvibacke.

Det handlar om att korta ledtiderna – från förfrågan om etablering, tills spaden sätts i marken.

H2 Green Steel har sparat mycket tid på kommunens framförhållning – snabbt få projektet i hamn så att byggnationerna kan påbörjas.

Kommunen har ett samarbetsavtal med H2 Green Steel där alla kommunala förvaltningar arbetar på olika sätt och med olika intensitet för etableringar och följdetableringar av entreprenörsboende, nya bostadsområden, skolor och förskolor – från omläggning av strukturen för kollektivtrafiken till att öka och säkerställa VA-kapaciteten för det som planeras.

– Vi arbetar med gemensamma kartbilder och stråk för att på så sätt hitta synergier av infrastruktursatsningar. Där vi behöver anlägga infrastruktur finns också stora möjligheter att planera för bostäder eller annan verksamhet, påpekar Cecilia Kvibacke.   

PROJEKTORGANISATION LANSERADES

I maj 2021 lanserade kommunchefen en projektorganisation som skulle stötta och möjliggöra etableringen av H2 Green Steel – men framför allt en organisation för att omhänderta hela den gröna samhällsomställningen som sker i Boden, under konceptet Bodenxt.

– Inom den organisationen finns fem samverkansområden, leva och bo, allt från visionen om det goda livet, infrastruktur ovan jord, infrastruktur under jord, kompetensförsörjning, näringslivsutveckling och symbiotiska kringeffekter – stora och små projekt med projektledare som utvecklar kompetensen, förklarar Cecilia Kvibacke.

Kommunala bolag som Bodens energi, Boden Business Park, Bodens utveckling och Boden näringslivsfastigheter är med i utvecklingen.

– Utgångspunkten har varit de värden vi kan förädla, identifiera det vi kan erbjuda – närproducerad grön el från stamnätet, en ombyggd motortrafikled mellan Luleå och Boden, stambanans och malmbanans järnväg genom kommunen, mycket mark, samt Lule älv – en trygg elleverantör, enligt Cecilia Kvibacke.

Arbetet med att bereda mark inför byggstarten har inletts. Kommunens detaljplaner för Boden Industrial Park och infra-
strukturstråket, som sammanbinder stambanan och riksväg 97, tas i kommunfullmäktige i mitten av oktober.

Text: Ylva Berlin, frilansjournalist