Park i Landskrona klimatsäkrades

Park i Landskrona klimatsäkrades

Teaterparken är en klassisk park mitt i Landskronas stadskärna. Parken har nu genomgått en markant förändring. Det fanns flera anledningar till att göra om parken som alla behövde hanteras. Parken behövde bland annat byggas om av klimat- samt trygghetsskäl. Ombyggnaden har adresserat dessa behov och kopplat ihop parken på ett bra sätt med omgivningen och även ökat attraktiviteten så att parken lockar fler besökare än förut.

Stadsmiljöavdelningen i Landskrona kommun fick möjligheten att satsa 13,5 miljoner på en genomgripande ombyggnation av Teaterparken. Förstudien hade visat på att det finns både ett behov av, och en möjlighet för, att lösa stora problem med översvämningar i parken och dess närmiljö inom ramen för projektet. Insatsen kunde även påverka stadens klimatarbete i en markant och positiv riktning. 

Av denna anledning breddades ambitionen med ombyggnaden till att inte enbart skapa en tryggare och attraktivare park utan till lika stor del även skapa förutsättningar som tydligt förbättrar stadens motståndskraft mot negativa klimatförändringar.

Klimatet håller på att förändras, vilket ger effekter som påverkar hela samhället. Klimatförändringar märks redan idag och kommer att påverka Sverige och Landskrona på många olika sätt, vilket ställer krav på anpassning av samhället.

I dokumentet Vägledning för klimatanpassning, som antogs av kommunfullmäktige 2019, konstateras att översvämningar under en högvattensituation i havet motsvarande en 100-årshändelse år 2100 innebär omfattande konsekvenser för bland annat verksamheter, bostäder, tekniska försörjningssystem, miljö, samhällsservice och infrastruktur. Effekterna av häftiga regn har också studerats. I vägledningen är en av slutsatserna att ett pilotprojekt med öppen dagvattenhantering bör utredas. 

I en rapport från IPCC, september 2019, visas att en snabbare stigning av havet än vad som tidigare har beräknats kan förväntas. MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har tagit fram hotkartor för havet som visar extrem-
vattenstånd upp till + 3,05 meter i RH 2000 vilket anges som ”beräknad högsta nivå vid slutet av seklet”.

Det kan konstateras att centrala Landskrona på sikt kommer att drabbas av stigande havsnivåer och mer koncentrerad nederbörd, det vill säga kraftigare regn, och att arbetet med att skapa övergripande skyddsåtgärder behöver utredas vidare. Landskrona stad ligger dessutom väldigt flackt vilket innebär att stadens system är väldigt känsliga, kapaciteten avgörs av vattenståndet i sundet.

ÖVERSVÄMNINGAR VID SKYFALL 

För Teaterparken gäller att området redan i dag drabbas
av översvämningar vid skyfall. För att motverka dagens översvämningssituationer samt framtidssäkra parken samt omgivande fastigheter har staden arbetat med en strategisk dagvattenplanering inom parkens yta i enlighet med dokumentet ”Vägledning för klimamatanpassning”. På så sätt bidrog ombyggnaden av parken till att skapa en robust och långsiktig hantering av häftiga regn både nu och i framtiden.

Under våren 2020 påbörjades ett planeringsarbete för en ombyggnad av parken. Utgångspunkten var att förstärka kvaliteter och tillföra fler ytor som attraherar och möjliggör en mer varierad vistelse i parken. En del av parken var redan mycket aktiv – lekplatsen – medan resterade miljöer var sparsamt besökta. En av orsakerna till det, vilket bland annat den digitala trygghetsvandringen visade på, var att miljön upplevdes otrygg särskilt kvällstid och att det generellt saknades omhändertagna ytor för vistelse. Parken är centralt belägen med förutsättningar att nu, efter ombyggnaden, bli en välbesökt park med fler och rikare upplevelser. Boulebanor, sittvänliga granitgradänger i soligt läge, påkostade finplanteringar i rutnät samt en stor generös öppen gräsyta är bara några av tillskotten. Även en varierad lekslinga inne bland befintliga träd med ny lekutrustning har höjt den befintliga lekplatsens karaktär och möjligheter.

I samband med förstudien framkom det dels att det finns ett allt ökande behov av att lösa problem vid skyfall som påverkar både parken och omgivande miljöer, och dels att man genom att hantera dagvattnet mer medvetet kan avlasta ett redan generellt överbelastat ledningsnät i staden. Vid skyfall bildas stora vattenansamlingar i parken bland annat eftersom den ligger inom ett av stadens tre större lågpunktsområden. Är samtidigt havsvattenståndet högt är ledningssystemet till viss del redan belastat. Med den gamla teknikens system så kommer därför ledningarna inte ha kapacitet att hantera en bräddning på lågpunkter vilket bidrar till översvämningar. Det påverkar inte bara området i Teaterparken utan även fastigheter i dess omgivning. Parken är på så vis en naturlig och bra plats för att hantera skyfall om rätt förutsättningar ges med avseende på till exempel höjder och material. 

Utifrån dessa förutsättningar kunde parken struktureras, höjdsättas och materialmässigt byggas upp, så att vattnet hanteras kontrollerat och fördröjs lokalt vid skyfallen. På så vis kan belastningen av befintlig infrastruktur minskas. Det görs genom att skapa större infiltrationsytor som delvis samtidigt kan verka renande. 

VÄXTERNA ÄR NAVET 

Utöver att hantera vatten fanns mycket goda möjligheter
för att arbeta med vegetation i syfte att skapa en miljö som gynnar fåglar och insekters pollineringsförmåga. Många insekter och viktiga värdväxter hotas idag av förändringar i landskapet. Staden med dess parker och grönytor kan erbjuda ett bra komplement om de får en genomtänkt utformning. Växterna är navet i många näringsvävar och ett artrikt växt- samhälle ger resurser i form av mat och skydd åt en mångfald av insekter, däggdjur, fåglar och andra djur. Genom att utveckla befintliga ytor, som förut till största del bestod av gräsmattor och träd, till att inrymma stora planteringar med syfte att skapa variation i både färg, form och blomningstid så bidrar parken till att förbättra situationen för de vilda pollinerarna. Förutom matbrist lider pollinerarna även av bostadsbrist och med enkla medel kunde strukturer, som till exempel insektshotell, anläggas i parken som på ett pedagogiskt sätt visar på vikten av dessa nyttodjur.

Planering av projektet skedde med stadsbyggnadsförvaltningen som projektägare i samarbete och nära dialog med i huvudsak Miljöförvaltningen, Teknik- och fritidsförvaltningen samt NSVA. Ansvarig för utformningen var landskapsarkitekter på FOJAB. Ambitionen var att få ett resultat som i så hög grad som möjligt medverkade till att lösa klimatpåfrestningar från olika perspektiv.

Text: Tora Broberg, stadsmiljöchef Landskrona stad, Illustration: Malin Ingemarsdotter Jönsson/FOJAB, Foto: Oskar Fäldt/Landskrona stad