Ängelholms största trädflytt – någonsin

Ängelholms största trädflytt – någonsin

I oktober 2023 flyttades en stor ek i Ängelholm. Den största trädflytten i Ängelholms kommun. Den största trädflytten i södra Sverige. Någonsin. Eken mäter 307 centimeter i stamomfång och har en krondiameter på 18 meter. Eken går inom kommunens förvaltning numera under benämningen ”Den stora Eken” och antas vara mellan 80 och 100 år gammal. Ängelholms kommun har tidigare flyttat en del träd av varierande storlekar, men detta var det i särklass största hittills.

Varför ge sig på att flytta ett så här stort träd. Kan det verkligen vara till nytta? Ekonomiskt försvarbart? Kan trädet ens överleva det?

Bakgrund

I Ängelholm utvecklas just nu en stadsdel som går under namnet Stationsområdet. Stationsområdet är som namnet skvallrar om, en knutpunkt för buss- och tågresenärer, en angöring och ett första möte med staden. Här finns järnvägsstation, bussangöring, bostäder, verksamheter och en park med gångstråk upp i centrum. Pågående och inom överskådlig framtid kommer nya gator, nytt stadshus, ytterligare mindre stadsdelspark och fler bostäder att byggas. Detaljplaner, projekteringar och byggnationer avlöser vartannat. Svansföringen för en levande och hållbar stadsdel är hög.

Där den nu flyttade stora eken tidigare levde kommer det inom några år en ny gata och parkeringshus. Då det stod klart att det inte fanns någon möjlighet att modifiera placering av vare sig gata eller parkeringshus, föddes en tanke hos undertecknad trädförvaltare, om att det kanske skulle kunna gå att rädda denna stora och gamla ek. Vid en första bedömning föreföll eken vital och välväxt. Inom vårt land såväl som internationellt har det utförts många stora trädflyttar med lyckade resultat. Att lättvindigt fälla denna ek kändes spontant som stort slöseri, men för att bedöma det mer grundligt krävdes olika spetskompetenser, budget och tid.

Hur

Tidslinjen för denna typ av projekt är ganska lång. Från första idé till flytt tog det ungefär 3 år. Från fattat beslut (politik och kommunledning) till flytt, ungefär 2 år. Många faktorer inverkar. Utredningar, budgetar, pågående exploateringar i området, tillgängliga färdvägar, lämplig årstid, väder och så vidare.

Redan 2021 pekades potentiell ny plats för detta stora träd ut. Platsen är inom området för en kommande ny park i Stationsområdet, Sockerbruksparken. Som namnet skvallrar om fanns här förr ett sockerbruk dit betorna kom via järnvägen. Inom den kommande parken skulle Den stora Eken kunna bli både bas, utropstecken och rumsbildare. Under senare del av 2021 följde ytterligare bedömningar med hjälp av flera aktörer, arborister och underentreprenörer, knutna till kommunen via ramavtal. Var detta ett träd som bedöms kunna klara denna typ av operation? Skulle eken rent praktiskt vara möjlig att flytta? Vart skulle den flyttas?

Eftersom det pågår en löpande exploatering i Stationsområdet behövde vi inom kommunen också göra en bedömning av när
i tid den tänkta nya platsen inklusive transportvägen dit kunde tänkas vara öppen och fri. Ett tidsfönster identifierades. Sommar eller efter sommar 2023 skulle det kunna vara möjligt. Planeringen behövde sammanfalla med både den ekonomiska planeringen för Stationsområdet och när det ur trädets synpunkt skulle vara lämpligt.

Flytten, inkluderat förberedande rotbeskärningar, är en stor stress för trädet och bästa tid för trädflytt är därför i avlövat tillstånd. Tack vare tidig och noggrann planering med många olika kompetenser inblandade och en kommunledning samt politik som förstod värdet av projektet, fick vi alla parametrar att sammanfalla till sen höst 2023. Eken hade då förberetts med rot- och kronbeskärningar samt bevattningar under 2022 och 2023. Eken vattnades med 10 000 liter per vecka, april till september och dess hälsa bedömdes regelbundet. Den 27 oktober 2023 lyftes så den 100 ton tunga eken upp av två stora mobilkranar. Flyttlasset gick sedan med hjälp av en fjärrstyrd trailer till ekens nya adress, 300 meter från dess ursprungliga växtplats.

Varför – värdet av stora träd

Ja, varför i all världen ska man ge sig på att flytta ett så här stort träd? I en samlad bedömning av det specifika trädet sammanvägs biologiska, ekonomiska, kulturhistoriska värden med värdet av de ekosystemtjänster och den klimatnytta trädet bidrar med. Vad betyder allt det här?

Ekosystemtjänster är de samlade nyttor en grönstruktur tillhandahåller människan. Träd bidrar med en rad ekosystemtjänster. I synnerhet de stora träden. För att klara de utmaningar vi har i ett förändrat klimat behöver vi fler och större grönområden. Där är träd och stora träd det som odelat gör mest nytta, bland annat avseende temperaturreglering, dagvattenhantering, koldioxidbindning, syreavgivning, bindning av skadliga partiklar i luft och så vidare. Ju större träd, desto mer ekosystemtjänster. Just denna ek fördröjer
1  800 liter regnvatten per år i sin trädkrona (motsvarar 12 badkar) – regnvatten som annars obromsat landar ner på marken eller i gatan. Eken binder också 809 gram luftföroreningar per år som annars skulle hamna i våra lungor (motsvarar 19 snusdosor), lagrar 292 kilo koldioxid och avger syre motsvarande en människas syrebehov i 343 dagar. Totalt har eken under sin levnadstid lagrat in 2 012 kilo kol, vilket motsvarar 79 398 körda kilometer med bil. Beräkningar görs utifrån en rad storleks- och vitalitetsparametrar hos trädet och utifrån internationellt vedertagen metod.

Klimatnyttan korrelerar med trädkrontäckningen, det vill säga hur stor yta i varje kvarter eller stadsdel som täcks av trädkronor. Nuvarande nationell rekommendation är 25 procent trädkrontäckning (Naturvårdsverket). Internationellt sätts målen allt oftare mot 30 procent i varje kvarter (3-30-300 regeln, C. Konijnendijk). Malmö kommun beslutade exempelvis i somras, i deras nya översiktsplan, att man ska jobba mot 30 procent krontäckning. För att bibehålla och ha en chans att kunna öka krontäckning i stadens olika områden, behöver vi värna om och bevara de stora och gamla träden som redan har en stor krona. Det är också det ekonomiskt absolut mest fördelaktiga. Vi kan plantera nya träd, men för att kompensera för bortfall av vuxna träd i allmänhet och en mycket stor krona i synnerhet, behöver man plantera väldigt många nya träd. Naturligtvis ska vi fortsätta plantera nya träd, men om vi inte samtidigt bevarar så många stora träd som möjligt kan vi inte förrän mycket långt fram i tiden komma upp i de krontäckningsgrader vi redan vet att vi behöver uppnå.

Låt oss också stanna till lite vid trädens kulturhistoriska värden. Utöver stora träds ekosystemtjänster innehar stora träd även höga sociala, rekreativa, historiska och kulturella värden. Gamla träd kan ses som en länk mellan generationer. En konstant i ett annars snabbt föränderligt samhälle. Träden berättar något om vår historia, en förankring och värde för kommande generationer. De flesta av oss har nog fascinerats av stora, grova träd, på olika sätt. Sökt välbehövlig svalka under en stor trädkrona. Ristat in kärleksinitialer i ett träds bark. Stämt träff vid ett stort träd. Sett träd växa i takt med våra barn. Njutit av den fågelsång som i skyddet av stora, täta trädkronor blir möjlig och som ger oss hopp om ljusare tider. Och så vidare.

Utöver värden i form av ekosystemtjänster och kulturhistoriska värden ger ett gammalt träd viktiga biologiska värden för många andra arter än människan. Gamla träd, i synnerhet en ek med mycket grov bark, stor krona och några håligheter här och där, är rena lyxhotell för insekter och fåglar av olika arter. Ur ett biologiskt perspektiv har olika trädarter olika höga värden. Många hotade arter är helt beroende av i synnerhet ekar och gärna ekar i grupp.

Till sist betingar träd även ekonomiska värden. Det ekonomiska värdet räknas ut utifrån trädets area enligt veder- tagen modell. Det ekonomiska värdet kallas även ersättningsvärde. Ersättningsvärdet är det belopp det skulle kosta att ersätta ett fällt träd med ett nytt träd, i samma storlek och av samma art. I Den stora Ekens fall skulle det innebära cirka
1,2 miljoner kronor. Med den lilla detaljen att så här stora träd inte finns att köpa för pengar…

Hur kommer det att gå?

Så här fyra månader efter flytten ser det mycket lovande ut. Den kommande säsongen blir mycket spännande, men Den stora Eken hade och har de bästa förutsättningar för att klara den här flytten, det vill säga; gynnsam tidigare växtplats, god vitalitet (trädets hälsa) och gynnsam ny växtplats. Naturligtvis finns det aldrig några hundraprocentiga garantier, men var det något träd i denna storlek man i kommunens historia skulle satsa på att flytta så var det detta. Lite beroende på vilken typ av växtsäsonger vi har framför oss så har vi planerat för tre års etableringsskötsel inkluderat bevattning. Efter det är den kommande parken utbyggd och hela platsen betingar då ett bättre mikroklimat och tillflöde av naturligt ytvatten.

Allmänhetens reaktioner

Från de som bor i Ängelholm har kommunen mestadels fått mycket positiva reaktioner. Ett hundratal medborgare följde trädflytten live, på plats. Kommunikationsinsatsen vid denna typ av projekt har stor betydelse. Från kommunens sida gick vi ut med så mycket information vi kunde och vid olika tillfällen. De flesta förstår det samlade värdet och att det tar flera generationer att återskapa stora träds värden. En del negativa reaktioner har mottagits, där medborgare inte förstår hur kommunen kan tycka det är värt att flytta ett så stort träd. Flytten är så klart ett ganska stort projekt som kostar mycket pengar (slutnota cirka 2 miljoner kronor), men när vi förklarat den samlade bedömningen förstår de flesta.

Summering

Om det uppstår en konflikt mellan ett stort gammalt träd och en exploatering, behöver man fundera över gamla träds samlade värden, ur många olika aspekter. Om trädet dessutom verkar vara vitalt, det vill säga inneha god hälsa och kraft, ja då behöver man, som undertecknad ser det, noga fundera över andra alternativ än fällning. ”Om träd kunde tala”, som man säger…

Text: Annica Jörgensen, parkingenjör Stadsmiljö, Ängelholms kommun
Foto: Viktor Larsson, Ängelholm.