Offentliga affärer bra för skattebetalarna

Offentliga affärer bra för skattebetalarna

Behöver du mer kunskap om inköp, exploatering eller marktransaktioner i samband med samhällsbyggnad? Upphandlingsmyndigheten ger stöd för den offentliga affären. Myndighetens webbstöd kan underlätta kommunens arbete inom samhällsbyggnad.

Upphandlingsmyndigheten ska underlätta för kommuner och bransch att skapa värde för skattebetalarna och främja hållbarhet. Myndigheten ger svar på frågor med koppling till offentliga affärer i en bred bemärkelse, inte bara för den renodlade upphandlingssituationen. Svaret på många frågor finns redan nu på Upphandlingsmyndighetens webbplats, tillsammans med olika webbstöd och lärande exempel.

Kommuner kan även få vägledning från myndigheten om statsstödsfrågor. Det handlar då om svar på frågor om bidrag, hyra, försäljning, finansiering av kommunens verksamhet och annat som påverkar kommunens budget.

Upphandlings- och statsstödsreglerna ger utrymme för både politiker och en bransch som vill gå före när det gäller hållbarhet i stadsutvecklingen! Därför vill Upphandlingsmyndigheten sprida kunskap och goda exempel när det gäller sunda offentliga affärer.

STÖD FÖR OFFENTLIG UPPHANDLING
Under byggprocessen förekommer många olika typer av upphandlingar, inte bara entreprenadupphandlingar, som tanken kanske först går till. En översikt över byggprocessen från upphandlingsperspektivet återfinns i Upphandlingsmyndighetens webbstöd ”En byggnads liv”.

Beroende på den upphandlande organisationens storlek och organisatoriska vägval, förekommer en större eller mindre mängd upphandlingar av tekniska konsulter. Upphandlingsmyndigheten har både ett webbstöd för upphandling av tekniska konsulter inom samhällsbyggnad samt hållbarhetskrav i kriteriebiblioteket som inriktar sig på projekteringsskedet.

Arkitektur, form, design, konst och kulturarv har avgörande betydelse i samhällsbygget eftersom den gestaltade livsmiljön påverkar människor i vardagen. Ett verktyg för att skapa goda livsmiljöer är upphandling. Upphandlingsmyndigheten tillhandahåller ett webbstöd för att ta tillvara kvalitetsaspekter i arkitektur och gestaltad livsmiljö i upphandling samt upphandlingsstöd för upphandling av arkitekter.

Offentliga organisationer som arbetar framgångsrikt med utmaningar kring klimat, miljö och social hållbarhet har adresserat utmaningen som en integrerad del med övriga samhällsutmaningar som de står inför. Det är viktigt att arbeta långsiktigt, uthålligt och faktabaserat. Med utgångspunkt i Upphandlingsmyndighetens verktygslåda för miljöspendanalys kan organisationens inköpsanalys kombineras med kvantifierade miljöaspekter, till exempel klimatpåverkan, och därmed ge ett underlag för strategiska prioriteringar och faktabaserade beslut.

Redan i tidiga skeden av byggprocessen behöver man ta ställning till målsättningar för minskad klimatpåverkan. Samtidigt finns det väldigt många olika potentiella åtgärder att ta ställning till och det kan vara svårt att få tidiga indikationer på vilken klimatnytta åtgärderna kan resultera i eller jämföra effekten från olika åtgärder. Upphandlingsmyndigheten har utvecklat ett verktyg för att uppskatta klimatpåverkan i tidiga skeden där man kan testa klimatförbättrande åtgärder för olika typer av byggnadsverk. För byggnader beräknar verktyget klimatpåverkan för hela livscykeln.

KRITERIEBIBLIOTEK
För projektering och entreprenadupphandling finns en stor mängd frivilliga hållbarhetskrav tillgängliga i Upphandlingsmyndighetens kriteriebibliotek. Detta är färdiga krav som är anpassade till både LOU och standardavtalen för bygg. Kraven är kostnadsfria att använda och går ofta att välja i olika ambitionsnivåer. Till varje krav medföljer stöd för verifiering och uppföljning.

BEHÖVER EXPLOATERINGSAVTALET UPPHANDLAS?
Statsstöds- och upphandlingsregler aktualiseras utifrån effekterna av olika avtal och inte utifrån vad de kallas. Ett exploateringsavtal är ett upphandlingspliktigt kontrakt om det innehåller en prestation åt kommunen och en ersättning från kommunen.

MARKNADSMÄSSIGA VILLKOR – EN GOD AFFÄR
Vid exploatering- och markanvisningar uppkommer många frågor om gränsen mellan kommunens roll som affärsmässigmarkägare och allmännyttig samhällsbyggare. Kommuner har många roller inom samhällsbyggnad. Kommunen måste skilja på verksamhet som finansieras med skatt eller avgift upp till självkostnaden och rollen som fastighetsägare, där kommunen ska sälja till marknadspris enligt principen om god ekonomisk hushållning.

När en kommun säljer mark för exploatering eller upplåter den med tomträtt i exploateringssyfte, är det viktigt att enskilda företag inte gynnas. Avtal mellan kommuner och byggherrar får inte bryta mot statsstödsreglerna.

MARKANVISNING GER RAMARNA
Markanvisningsavtal ger rätt att förhandla med kommunen men ska inte innehålla stöd till den blivande byggherren. Om markanvisningsavtalet fastställer villkoren i avtalet om köp eller upplåtelse eller på annat sätt överför kommunala medel till den blivande byggherren uppstår statsstödsfrågor.

Infrastruktur ska vara allmänt näringslivsfrämjande men särbehandling kan leda till statsstödsfrågor. Vägledningen tar därför även upp relationen mellan kostnaderna för infrastruktur och priset som byggherren får betala.

Det finns flera sätt att försäkra sig om att priset är marknadsmässigt. Kommuner försäkrar sig om att försäljningspriset är marknadsmässigt genom öppna anbudsförfaranden eller värdering av den mark som ska överlåtas eller upplåtas.

Ett sätt det kan ske genom är effektiv konkurrensutsättning inom ramen för ett upphandlingsförfarande, som sker enligt direktiven och nationell upphandlingslag (förfaranden utan effektiv konkurrensutsättning, till exempel där endast ett anbud lämnas, kräver säkerställande av marknadspris på annat sätt).

Ett annat sätt är genom annan effektiv konkurrensutsättning genom anbudsförfarande, då samtliga följande fem kriterier ska vara uppfyllda: Öppet, Villkorslöst, Icke-diskriminerande, Konkurrensutsatt, Högst pris och trovärdigt bindande anbud.

Ett tredje sätt är oberoende värdering av minst en oberoende expert.

PRAXIS GER VÄGLEDNING
När det är oklart om priset är marknadsmässigt måste omständigheterna vid tiden för beslutet bedömas. Upphandlingsmyndigheten ger exempel på hur Europeiska kommissionen och domstolar i Sverige och EU bedömt marktransaktioner.

Text: Magnus Lindbäck, senior jurist Upphandlingsmyndigheten & Ola Stjärnborg, hållbarhetsspecialist Upphandlingsmyndigheten

 

LÄNKAR TILL WEBBSIDOR AV SÄRSKILT INTRESSE FÖR SAMHÄLLSBYGGARE

Samlingssida för olika stöd om byggupphandling:
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/branscher/bygg-och-anlaggning/

Ett verktyg för att kartlägga var kommunens inköp har störst miljöpåverkan:
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/miljomassigt-hallbar-upphandling/analysera-inkopen-med-miljospendanalys/

Stöd om gränslandet mellan exploateringsavtal och upphandling:
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/branscher/bygg-och-anlaggning/upphandling-av-allmanna-anlaggningar-och-samhallsfastigheter-vid-exploatering/

Vägledning om marknadsmässiga fastighetsaffärer:
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/statsstod/riktade-vagledningar/marknadsmassig-forsaljning-av-kommunal-mark-for-bebyggelse/

En öppen frågeportal, chatt och telefonrådgivning för frågor och svar om upphandling och statsstöd:
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/frageportalen/