Örebro prövar nya grepp vid markanvisning

Örebro prövar nya grepp vid markanvisning

orebro-wwwÖrebro växer och behovet av nya bostäder är stort. Arbetet är intensivt på Stadsbyggnad med försäljning av kommunal mark i attraktiva lägen. Ett av dessa områden är Södra Ladugårdsängen, ett gammalt flygfält cirka 2 kilometer från city, där en första etapp byggdes till Bomässan 1992.

Örebro växer och behovet av nya bostäder är stort. Arbetet är intensivt på Stadsbyggnad med försäljning av kommunal mark i attraktiva lägen. Ett av dessa områden är Södra Ladugårdsängen, ett gammalt flygfält cirka 2 kilometer från city, där en första etapp byggdes till Bomässan 1992.

Under några år, på grund av den ekonomiska krisen som följde, fanns det ingen marknad för att fortsätta bygga där, men nu är processen aktiv igen. Ett område på 230 000 kvadratmeter ska förvandlas till omkring 2 000 nya bostäder.

Inför O-ringen 2010 tog kommunen fram en detaljplan för området då gator, vatten- och avloppsledningar byggdes i området. Detaljplanen gjordes väldigt flexibel, till exempel med byggrätter ända ut till plangräns. Istället för att göra om detaljplanen, valde kommunen att ta fram ett kvalitets-
program för området. Genom att välja det spåret behöver projektet inte bli försenat på grund av en eventuell utdragen planprocess.

– Kvalitetsprogrammet syftar till att beskriva utvecklingen av Södra Ladugårdsängen och ge en bild av hur området kommer att upplevas och fungera
i framtiden förklarar Mikael Norman på Stadsbyggnad, som är projektledare för Södra Ladugårds- ängen sedan 2013.

Programmet är uppdelat i olika kapitel och övergripande strategier om hållbarhet, gatu- och kvartersstrukturer. Då området marknadsförs som grönt och aktivt så trycker kvalitetsprogrammet extra på dessa punkter. Utöver det finns gestaltningsprinciper som handlar om bland annat dagvatten, gatutyper, byggande, arkitektur och skala. Programmet följer en struktur med rekommendation, krav och vem som är ansvarig.

Processen för markanvisning är i full gång. Kommunen bjöd in brett bland annat genom annonser i facktidningar och via pressmeddelanden. Det var ingen tävling utan byggherrarna fick göra en intresseanmälan och rangordna vilka tomter de var intresserade av.

Intresse för att bygga visade sig vara stort

– Vi fick in 26 anmälningar och i en första etapp fanns det plats för 5–6 stycken, så vi valde att utöka den första etappen säger Mikael.

I början av maj 2015 blev det klart vilka de första 12 bygg- herrarna blev och dessa representerar en blandning av både små, stora, gamla och nya aktörer på Örebromarknaden. I avtal kommer sedan samarbetet säkerställas mellan byggherrarna inom kvarteret.

Något som skiljer sig från hur Örebro vanligtvis arbetar är att byggherrar nu måste samarbeta med varandra i etappen i en så kallad gemensam förstudie. De ska tillsammans ta fram en helhetslösning, vilket exempelvis ska kunna mynna ut i samarbeten kring sophantering och parkering.

– I stället för att varje byggherre bygger sitt eget, till exempel parkeringshus, så vinner vi väldigt mycket på att ta fram gemensamma lösningar. Detta innebär mer plats för promenadstråk och grönska, säger Mikael.

Genom att det finns en princip om öppna gröna gårdar utan staket mellan tomterna blir det en större yta och barnen kan få större utrymme att leka på. Gemensamma lekplatser eller odlingslotter kan höja boende- och livskvalitén. Möjligheter för de boende att mötas stärker även den sociala hållbarheten.

Kvarteren kommer också vara öppna genom alla kvarter i östvästlig riktning, vilket möjliggör sammanhängande stråk för joggingturen eller hundpromenaden och kopplingar till Örebros tätortsnära naturreservat. Den gröna identiteten är viktig för stadsdelen, där ekologisk hållbarhet är ett mål. Utformningen stämmer väl med Örebro kommuns profilsom friluftsstad.

Ytterligare en fördel med gemensamma förstudier är att projektmedarbetarnas erfarenheter samt tekniska kunskaper kan tillvaratas i projektet. Genom att göra detta kan ändringar under senare delen av processen minimeras och därigenom hålls kostnader nere. Det gagnar en ekonomisk hållbarhet.

Responsen från byggherrarna tycker Mikael har varit mycket bra. Överlag har de anammat kommunens helhetstänk. Många har höga ambitioner vad gäller social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, vilket vi ser som väldigt positivt.

Mikael avslutar med att konstatera att vi har en spännande tid framför oss där vi får se hur våra ambitioner blir verklighet. Första inflyttning beräknas ske efter sommaren 2017.

För den som minns bomässan 1992 är detta en vidareutveckling av viljan att vara en kommun i framkant som, genom att uppmuntra till samarbete mellan byggherrar, bidrar till ett hållbart boende och en attraktiv stad.

Läs mer på www.orebro.se/sodraladugardsangen.

Text: Anne Pettersson, Stadsmiljöstrateg, Stadsbyggnad, Örebro kommun.