Samverkan gav bättre belysning

Samverkan gav bättre belysning

trad-cmyk-samverkan-wwwÅF Lighting i Göteborg fick för ett par år sedan ett uppdrag av Familjebostäder att titta över vad som behövde göras på deras belysningsanläggningar inför Ekodesigndirektivets utfasning av ljuskällor. Behovet var stort och kunskapen om det samlade beståndet dåligt.

Projektet avgränsades till att omfatta all utomhusbelysning i bostadsområden med tillhörande parkeringsytor exklusive parkeringsgarage.

Parallellt pågick ett arbete i bolaget för att sänka energikostnaderna. De båda projekten samordnades. En arbetsgrupp tillsattes som bestod av områdesansvariga/fastighetsförvaltare, miljövärdar, elektriker, en landskapsarkitekt som tillsammans med energisamordnaren var beställare. Målet var att få fram en produkt som var användbar för alla led såväl för planering av nya områden, upprustning av befintliga områden samt löpande drift- och underhållsarbeten. Miljövärdarna, som ansvarar för belysningen i respektive bostadsområde, fick till uppgift att göra inventeringen av belysningen i sitt område. För att få en så enhetlig inventering som möjligt utformades ett protokoll baserat på vanligast förekommande stolpar och armaturer. Inventeringen sammanställdes och tillsammans med LCC-  kalkyler utfördes beräkningar på energiåtgång i dagsläget och besparingspotentialer. Kalkylerna baserades på i programmet föreslagna armaturer för att få en så relevant bedömning som möjligt av kostnader respektive energibesparing. Besparings- potentialen var stor! För att alla involverade skulle förstå de olika belysningslösningarna och skillnaden mellan olika typer av ljuskällor, hur placeringen påverkar och inte minst vad bländande armaturer kan åstadkomma, genomfördes provbelysningar i två olika bostadsområden. Trots mörka kalla kvällar var dessa provtillfällen mycket uppskattade av alla närvarande och engagemanget var fantastiskt. Efter provbelysningarna fick också gruppen en samsyn och förståelse för att det inte går att ha en och samma lösning för olika bebyggelsetyper. Det som fungerade bra i ett miljonprogramområde var helt fel på en innergård i ett område med Landshövdingehus och vise versa. Belysningsprogrammet blev ett gediget dokument som behandlar alla aspekter av belysningsanläggningen. Vikten av att de boende ska känna sig trygga i sin boendemiljö genomsyrar hela programmet. Energibesparingen är en viktig del som kan finansiera delar av upprusningen och med en god belysningsplanering kan trygga miljöer skapas samtidigt som energiförbrukningen minskar. Ansvarsfördelningen tydliggjordes tillsammans med vikten av underhållsplaner för att hålla anläggningen säker. Gränsdragningen mellan vad en miljövärd får göra och när en elektriker måste tillkallas. Livslängder för de olika delarna beskrevs för att tydliggöra till exempel hur viktigt det är att vid upprustning av gårdar i gamla områden även byta belysningskabel som passerat bäst före datum jämfört med att gräva upp nygjorda ytor för att laga fel på kabeln.

Belysningsprogrammet i praktiken

Året efter belysningsprogrammet var framtaget skulle belysningen rustas upp i ett av miljonprogramsområdena, kvarteret Bronssylen, i Västra Frölunda. Trots att originalanläggningen hade uppgraderats till högtrycksnatrium upplevdes området som mörkt och otryggt. Belysningen på fasad hade därför kompletterats med riktigt bländande (billiga) armaturer, bestyckade med kvicksilverljuskällor. Den nya föreslagna belysningen följde riktlinjerna i programmet och för att säkerställa förslaget anordnades en provbelysning med beställaren, förvaltare och miljövärd för området. Till denna kväll bjöds även de boende in med möjlighet att lämna synpunkter på förslagen.

I befintlig anläggning var alla trapphus försedda med rörelse-detektorer för att spara energi, även på entréplanet. En armatur som enbart belyste entréporten kompletterad med flera bländ- ande väggmonterade armaturer mellan entréerna utgjorde gårdsbelysning.

I det nya förslaget placerades en armatur över entrén utanför portiken för att ge ljus till gångytan utanför och till viss del väggen vid sidan av porten. Med belysningen i trapphusentréerna fortfarande på rörelsevakt och den nya yttre belysningsarmaturen igång kändes det lite som att gå mot ett mörkt hål när man närmade sig entrén. I stället för att komplettera med ytterligare en armatur löstes det med att en av armaturerna i trapphuset kopplades om till skymningsreläet som styr utomhusbelysningen. Helhetsintrycket blev att det nu såg mycket mer välkomnande ut på gårdarna när entréerna lyste. Det kändes tryggt att kunna se hur det såg ut inne i entrén innan portlåset låstes upp och dörren öppnades.

Lekplatserna på gårdarna hade tidigare rustats upp och fick i projektet ny belysning vilket gjorde att lekplatserna nu började användas på eftermiddagarna även under årets mörka månader.

I området finns ett genomgående stråk som försågs med nya stolpar och armaturer i befintliga lägen. Stolparna är förankrade i taket på parkeringshuset som finns under, vilket gjorde det omöjligt att till en realistisk kostnad justera placeringen. Generellt så användes befintliga matningar i så hög grad som möjligt för att hålla nere kostnaderna.

ÅF gjorde även detaljprojektering och det kompletta förfrågningsunderlaget som upphandlades av Familjebostäder. Under entreprenaden svarade ÅF även för byggledningen, vilket var ytterligare en kvalitetssäkring som visade sig vara lönsam för beställaren.

Senare gjordes även en upprustning av ett kvarter i Kungsladugård, kvarteret Svärdsliljan, ett typiskt göteborgskt Landshövdingehus med helt annan karaktär än det tidigare. Här utfördes också provbelysningar på samma sätt för att säkerställa förslaget. Dessa bostadsgårdar har mer karaktär
av park eller trädgård jämfört med miljonprogramsområdet. Skalan och belysningsnivåerna är väldigt annorlunda. Med ny belysning över entréer, ljussättning av ett träd och lekytan fick gården ett eget uttryck på kvällen och ser inbjudande ut året runt. På sommaren med all belyst grönska och på vintern framträder de belysta elementen på ett helt nytt sätt.

I Kortedala har belysningsprogrammet legat till grund för en stor planerad upprustning av den befintliga belysningen i ett femtiotalsområde. Här har detaljprojekteringen skett i flera etapper och kommer även att upphandlas för utförande i flera delar.

Dessa projekt visar tydligt att det helhetstänk som Familjebostäder valde att ta fram lönar sig i längden. Samarbetet mellan ÅF och Familjebostäder har minskat startsträckorna i projekten för att det redan finns en tydlig inriktning. Möjligheten att få vara med från ”ax till limpa” säkerställer dessutom att det detaljförslag som tas fram av ljusdesigners och sedan projekteras överensstämmer med den slutliga lösningen som monteras på plats.

Belysningsprogrammets delar

Del ett har följande kapitel: Människan och ljuset: som beskriver ljusets betydelse ur olika aspekter och vikten av en väl genomarbetad belysningsplanering. Teknik och belysningsdelar: beskriver olika belysningstermer, olika typer av ljuskällor med dess karaktäristik och belysningsanläggningens ingående delar. Ekonomi, energi och miljö: här redovisas inventeringen både i stort och per område, energiåtgång och energikostnad. Analyser efter olika LCC-kalkyler och möjlighet till besparingar och investeringskostnader.

Drift och underhåll: Ansvarsfördelning och vikten av dokumentation av anläggningen. Vad som ska kontrolleras vid löpande översyn av anläggningen och hur ofta. Hur och vem som får göra tillfälliga installationer till exempel julgransbelysning. Här beskrivs även underhållsbehovet i ekonomiska termer. Del två beskriver de olika bebyggelsetypernas karaktärer och historiska drag. Varje beskrivning har generella koncept som kompletteras med foton på tänkbara lösningar för förnyelse av de befintliga förhållandena.

Bebyggelsetyperna som behandlas är: Stenstaden • Landshövdingehus • Funkis •Femtitalsbebyggelse • Miljonprogrammet • Modern bebyggelse • Parkeringsplatser och bostadsgator

Del tre är en ren armaturförteckning baserat på de olika bebyggelsetyperna. Förteckningen presenteras i separat häfte för att enkelt kunna uppdateras eftersom teknikutvecklingen inom detta område går med rasande fart.

Programmet finns att hämta på: http://www.sabo.se/Sidor/filer.aspx?pid=1519&pw=hvrnws&file=Program+f%C3%B6r+utomhusbelysning%2C+Familjebost%C3%A4der+G%C3%B6teborg.pdf