Allt om boomen i norr på MEX-dagarna

FSS Nyhetslogotype

Allt om boomen i norr på MEX-dagarna

Årets upplaga av MEX-dagarna, 7-8 november i Skellefteå, blev mycket lyckade konstaterar Ulf Crichton, ordförande i MEX-kommittén och till vardags Mark- och exploateringschef i Täby kommun.

Hur många blev ni i år?

– Vi var 320.

Vad lockade deltagarna i år?

– Det som framför allt lockade i år var nog allt som händer i norra Sverige. I Skellefteå med bland annat Northvolt och alla investeringar och befolkningsutveckling kopplad till detta. Den positiva utvecklingen var fysiskt påtaglig i staden. Sedan lockade kulturhuset Sara där vi hade Mex-dagarna och hotellet som kulturhuset sitter ihop med och där de flesta deltagarna bodde. Hotellet är ju Sveriges högsta träbyggnad och kulturhuset Sara är ett imponerande bygge. Flera av föredragen lockade också, med ämnen om allt från rennäringen till ekobrottslighet.

Vilka är dina egna intryck från årets MEX-dagar?

– Trots de ekonomiskt tuffa tiderna i bygg- och bostadsbranschen håller vi i kommunerna humöret uppe. Vi har fortsatt mycket att göra på kommunerna.

Vad kan du säga om årets program?

– Programmet var väl avvägt och föreläsarna var inspirerande och framförandena proffsiga.

Vad var det mest spännande och lärorika med att vara i just Skellefteå?

– Att norra Sverige utvecklas så starkt.

Är det någon programpunkt som gav dig extra mycket?

– Alla föredrag var bra. Jag lärde mig kanske mest nytt under passet om rennäringen och det som kändes mest matnyttigt var passet om ekobrottslighet.

Vad kan du säga redan nu om nästa års MEX-dagar?

– Boka in dem i kalendern redan nu, de arrangeras 5-6 november i Örebro – det kommer att bli toppen!

 

Läs mer om programmet under dagarna under bildsvepet.

 

Årets upplaga av MEX-dagarna genomfördes som nämnt 7-8 november i Skellefteå. Under dagarna i Skellefteå bjöds deltagarna på följande program som genomfördes i prisade och internationellt uppmärksammade Sara kulturhus. Efter ett inledande välkomnande av Ulf Crichton, ordförande i MEX-kommittén, Karin Klingenstierna, moderator samt Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör följde ett pärlband av högaktuella föredrag fördelat över två dagar, bland dem en inspirationsföreläsning av Hanna Marklund:

SKELLEFTEÅ

Grön omställning och snabb samhällsomvandling

En helt ny utmaning för samhällsbyggandet. Peter Larsson, regeringens samordnare, Regeringskansliet

 

Samhällsomvandlingen i Skellefteå

Världen måste ställa om till ökad hållbarhet. Skellefteå driver satsningar på elektrifiering och träbyggande och har en mycket stark tillväxt från etablering av ny industri för produktion av fordonsbatterier. Utmaningen blir att samtidigt klara de ekonomiska och sociala aspekterna av snabb utveckling och samhällsomvandling. Lars Hedqvist, planeringschef, Skellefteå kommun

 

Skellefteås hållbarhetsarbete och utbyggnad av verksamhetsområden

Att växa och utvecklas hållbart. Det är i norr som det finns ett överflöd av jobb som kan minska arbetslösheten i landet och bidra till industrins gröna omställning. Men det finns utmaningar både när det gäller jobben och miljön. Stora behov av material och resurser. Investeringsvolymer som drar till sig oseriösa aktörer. Ett förändrat samhälle med olika sociala utmaningar. Skellefteå är fast beslutna att växa och utvecklas hållbart och tar sig an utmaningen med förändrade arbetssätt och genom samverkan med sin omgivning. Karin Degerfeldt, hållbarhetsstrateg

 

Skellefteås resa mot EXPO 2026

Skellefteå står inför en enorm förändringsresa där invånare, företag, föreningar och civilsamhälle behöver vara med i utvecklingen. Helena Renström berättar om arbetet med Expo 2026 som tar avstamp i en snabb, men samtidigt hållbar samhällsomvandling. Helena Renström, marknadschef och expoansvarig, Skellefteå kommun

 

MARKFÖRVALTNING

Försvarsmakten har fått ökade behov av lokaler och mark

Vilka utmaningar finns och hur hanterar Fortifikationsverket behovet av nya garnisoner och infrastruktur kopplat till markåtkomst. Karl-Martin Svärd, Enhetschef & Krister Silemo, senior rådgivare, Fortifikationsverket

 

Rennäringsutredningar med helhetsperspektiv

Det är inte bara markanvändningen utan även andra faktorer som påverkar möjligheterna att bedriva renskötsel. Däribland klimatförändringar och rovdjurstryck, men även sociala perspektiv och ekonomi. Det är viktigt att förstå den helhetssyn som präglar samernas värderingar.

Helen Larsson, miljökonsult rennäringsutredare, Jakobi

 

Invasiva främmande arter – en utmaning vid exploatering

Invasiva främmande arter är ett mycket stort hot mot den biologiska mångfalden och kan också påverka jord- och skogsbruk, infrastruktur med mera mycket negativt. Hur bör kommuner hantera dessa arter för att förebygga skador och stora kostnader i framtiden. Lena Bondestad & Linda Backlund biologer/naturvårdshandläggare, Länsstyrelsen Norrbotten

 

INSPIRATIONSFÖRELÄSNING

Jaget OCH Laget

Få inspiration och energi att utveckla förmågan att leda dig själv, att må bra, trivas, utvecklas och prestera. Att lära av såväl framgång som motgång. Hur underlättar jag för mig själv och andra att vara bra och lyckas? Hanna Marklund, utvecklingspedagog Sunnanå Utveckling och expertkommentator SVT

 

PLAN OCH GENOMFÖRANDE

Upphandling och statsstöd som hjälp för sund samhällsbyggnad – nytt från Upphandlingsmyndigheten

Hur undviker kommuner statsstödsproblem vid markanvisningar och hur kan upphandling bidra till hållbarhet i byggprocessen? Magnus Lindbäck, senior jurist & Ola Stjärnborg, hållbarhetsspecialist, Upphandlingsmyndigheten

 

Kan vi kalkylera kostnaden för tillväxt?

Nyköpings kommun har i översiktsplanen en överkapacitet, nästan dubbelt så många bostäder som prognosen för tillväxt. Kommunen har tagit fram en modell för att skatta konsekvenser och kostnader för tillväxten. Hur och var är det ekonomisk hållbart att växa? Karin Wesström, samordnare Exploatering, Nyköpings kommun

 

Initiativet Bygg i Tid

Vad innebär Initiativet Bygg i Tid? Vad menar man behöver göras och av vem? Nancy Mattsson, styrelseordförande BIT/projektutvecklingschef, JM

 

VÄRDERING OCH MARKNAD

Värdering och läget på fastighetsmarknaden

Hur värderar man samtidigt som läget på fastighetsmarknaden är under snabb förändring. Camilla Backman & Magnus Hofström, Forum Fastighetsekonomi

 

Läget på fastighetsmarknaden

Förutsättningarna på fastighetsmarknaden i form av villkor för nyproduktion på både små och stora marknader. Ted Lindqvist, VD, Evidens

 

NYHETER

Kontroll av exploatörer

Vilka risker finns kopplade till en kommuns försäljning av fastigheter, vid tecknandet av mark- och exploateringsavtal eller andra liknande avtal och hur kan man förebygga dem? Vilka kontroller behövs för att säkerställa att avtalen går till seriösa företag. Anna Lundström, brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten i Umeå

 

Aktuella rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen

Aktuella fall avseende mark och exploatering. Ingela Boije af Gennäs, tekniskt råd, Mark- och Miljööverdomstolen

 

Nytt från SKR

Aktuella frågor och utredningar från SKR. Olof Moberg, förbundsjurist SKR

 

Utöver föredragen bjöds också på guidade turer, samt mingel och middag på Sara kulturhus. De guidade turerna som genomfördes två gånger vardera var:

Stadsvandring – En stad i omvandling

Följ med på ett spännande stadsvandring tillsammans med en guide som tar dig på en vandring i historien och i framtiden. Vi står inför en stor samhällsomvandling och det kommer att investeras hela 75 miljarder kronor i Skellefteå kommun fram till 2030 och målet är att växa med 16 000 personer. Du får en glimt av det som har hänt och det som händer i Skellefteå om utmaningar och mervärden som detta ger oss som bor i Skellefteå.

 

Sara kulturhus – Skellefteås egenodlade kulturhus

Följ med på en guidad tur i en av världens högsta träbyggnader. Huset är byggt av lokalt odlad skog, producerat och prefabricerat i Västerbotten och knyter an till Skellefteås långa tradition inom träbyggande. Huset drivs av 100 procent förnybar energi och kan både lagra energi i sina batterier och i sin stomme samt dela med sig av sin energi till sina grannar. Den mångfacetterade energilösningen styrs av ett autonomt AI-baserat styrsystem som optimerar värme- och kylsystemen och gör huset klimatpositivt. Visionen för Sara kulturhus är ”ett hus som vågar” och ska beskrivas på samma sätt som Sara Lidman själv beskrevs; gnistrande och förargelseväckande.

 

Northvolt / Hedensbyn

Följ med på en guidad busstur till Bergsbyns industriområde. Där växer Europas största batterifabrik fram tillsammans med flera andra etableringar. Fabriken byggs i etapper och beräknas vara helt utbyggd 2026. Idag har Northvolt ettöver 2000 anställda på plats och år 2026 räknar man med över 4 000 anställda.