Årets Lantmäteridagar tilltalade många med ett brett innehåll

FSS Nyhetslogotype

Årets Lantmäteridagar tilltalade många med ett brett innehåll

Årets Lantmäteridagar genomfördes 21-22 maj i ett varmt och soligt Göteborg, där många deltagare hade slutit upp för att ta del av konferensen.

Emelie Westin, ledamot i arrangerande Lantmäterikommittén i Föreningen Sveriges Stadsbyggare, direkt efter konferensen – hur var konferensen i år?

– Det har varit två jättebra dagar! Inspirerande föredrag från våra proffsiga föreläsare och härlig stämning med engagerade deltagare i nyrenoverade lokaler på Göteborgs stadsmuseum.

Är det något särskilt du vill lyfta fram?

– Alla våra duktiga föreläsare. Vi har fått mycket positiv respons på årets program med intressant och brett innehåll som tilltalat många. Det händer en hel del inom vårt område som det finns mycket att berätta om.

Hur många deltog i år?

– Vi har varit cirka 100 personer och det är vi jätteglada över.

Är det något annat du vill lägga till?

– Våra konferenser är verkligen ett bra tillfälle för kompetensutveckling inom många olika områden och en möjlighet till nätverkande. Jag lämnar denna konferens med ny inspiration och ser redan fram emot nästa gång. Innan dess vill jag passa på att tipsa om två andra konferenser till hösten, 3D-seminarium i Umeå 2 oktober och Kommunala Lantmäteridagar i Stockholm 26-27 november.

 

Konferensen bjöd på följande föredrag:

Karlatornet – Hur blev det?
Hur många servitut finns det i Karlatornet? Hur blev fastighetsindelningen? Nu när Karlatornet håller på att färdigställas tittar vi på den fastighetsbildning som gjorts, vilka svårigheter som stötts på och hur lösningarna blev.

Klas Bergström, Civ. ing. lantmäteri, BRAM Projektstyrning AB

HMK-Kartografi 2024
Uppdraget innebär att ta fram en gemensam kartografi för Primärkarta i Sverige.
Detta i två varianter, en i färg och en mer nedtonad som skall användas i till exempel grundkarta till detaljplan.

Pellas Mats Andersson, Projektledare, Lantmäteriet

Områdesnamn, en ortnamnskatergori med komplikationer
Vid förtätning och utbyggnad förändras behovet av ortnamn. Lagen kräver hänsyn till befintliga ortnamn, men byggare sätter sig själva på kartan med namn. Hur agerar ansvariga myndigheter?

Ola Svensson, Ortnamnutredare, Lantmäteriet

Aktuellt på lantmäteriet
Presentation över aktuellt på Lantmäteriet.

Frida Göthberg, Regional geodatasamordnare, Lantmäteriet

Rättighetsupplåtelser inom detaljplan
– ett axplock av problem och möjligheter

Utifrån ett antal rättsfall dyker vi ner i ett axplock av problem och möjligheter med rättighetsupplåtelser inom detaljplan.

Svante Nilsson, Lantmäterichef, Varbergs kommun

Rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen
Redovisning av några av de fastighetsmål som hanterats av Mark- och miljööverdomstolen under det senaste året.

Ingela Boije af Gennäs, Tekniskt råd, Mark- och miljööverdomstolen

Aktuellt från KLM-styrgrupp
En kort uppdatering kring vilka frågor som KLM-styrgrupp fokuserar på just nu.

Angelica Oscarsson-Ström, Ordförande KLM-styrgrupp, Lantmäterichef, Jönköpings kommun

Värdering och ersättning av allmän plats där en bostadsfastighet blir av med sin strandkontakt
MÖD har i två domar prövat frågan om ersättning för allmän plats vid förlust av
bostadsfastighets strandkontakt. Vad kan vi lära oss av domarna?

Fredrik Warnquist, Universitetsadjunkt, Fastighetsvetenskap LTH

Ny praxis för kombinerade bostadsfastigheter inom strandskydd
Förutsättningarna för att bilda kombinerade bostadsfastigheter inom
strandskydd har förändrats. Arbetsgruppen FFLL mellan länsstyrelserna och lantmäterierna har följt utvecklingen och granskat rättsfallen. Vilka riktlinjer finns det?

John Dagobert, Landskapsarkitekt, Länsstyrelsen Västra Götaland

Aktuella regeringsuppdrag hos Boverket
Boverkets regeringsuppdrag: ”Uppdrag att se över regelverket för ändring av detaljplaner och olagliga planbestämmelser” och ”Uppdrag att ta fram en vägledning för arbete med exploateringsavtal”.

Karolina Andersson, Utredare, Boverket

Markavvattningsföretag och stadsplanering – hur får vi det att gå ihop?
Markavvattningsföretag, varför finns dom, och hur ska de hanteras i samband med detaljplanering?

Christer Jansson, Sakkunnig, LRF Väst

Aktuellt från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Marianne Leckström, Handläggare Lantmäteri, SKR

Ny kampanj lockar unga till geodataområdet – kompetensförsörjning inom geodatabranschen
I början av 2024 lanserades en sociala media-kampanj och en digital plattform i syfte att öka kännedomen om branschen och attrahera unga att söka utbildningar inom geodataområdet. Projektet som drivs av Geoforum Sverige och Lantmäteriet, pågår i tre år och involverar flera organisationer.

Sofie Almqvist, VD, Geoforum Sverige

Fastighetsrättslig trendspaning
Vi ser till ett par rättsområden med en intressant rättsutveckling de senaste åren.

Tomas Vesterlin, Civ. ing. jurist, Vesterlins & Co

Klarspråk i jobbet
Som myndighetsperson är det lätt att skriva byråkratiskt och använda interna branschuttryck. Men om budskapet ska nå fram till andra behöver vi tänka mer på läsarna.

Kristin Land, Språkkonsult (och lantmätare), Kontexta – Kristin Land textbyrå

Andelstal i ga-väg för vindkraftverk och vattenkraftverk (Bästa examensarbete i fastighetsrätt 2023)
I examensarbetet har frågan hur vind- och vattenkraftverk ska bedömas och behandlas enligt tonkilometermetoden tagits upp. Andra frågor som har berörts är bl. a. hur vindkraftsparker och enstaka vindkraftverk kan hanteras.

Tove Berlind Hjelm, Förrättningslantmätare, Lantmäteriet

Ett säkrare och mer tillgängligt fastighetsregister Fastighetsregisterlagsutredningen presenterar förslagen i betänkandet SOU 2024:7. Dessutom kommer arbetet i Utredningen om koordinatbestämda fastighetsgränser att tas upp.

Bengt Kjellsson, Särskild utredare, Fastighetsregisterlagsutredningen
Malgorzata Drewniak, Utredningssekreterare Fastighetsregisterlagsutredningen