Tidningar 2022

Det blir allt vanligare att bygg- och fastighetsbolag och andra organisationer använder olika former av miljöargument i sin kommunikation för att dra fördel av det växande miljö- och klimatintresset. Återkommande uttryck, är ”klimatneutral” och ”klimatkompensation” vilket kan upplevas som både otydligt och förvirrande. Ofta görs det...

Hållbart resande är en viktig del i arbetet som ska göra Umeå kommun klimatneutral år 2030. Forskning visar att redan små beteendeförändringar på individnivå ger stora förbättringar av utsläppsnivåer, men då måste man på samhällsnivå först göra det lätt att göra rätt. Och för att...

I Umeå gillar man att samverka, gärna i nya och ibland oväntade konstellationer. När staden ska växa tar man tillfället i akt att tillsammans med många viktiga aktörer planera för en långsiktigt hållbar god stadsutveckling i det nya området Tomtebo strand. Här ska 3000 bostäder...

En tidigare avfolkningskommun Skellefteå, med 38 mil kust och fem stora älvar, växer nu i en rasande fart. Etableringen av Northvolt ger tusentals jobb och Norrbotniabanan ökar möjligheten för transporter. Detaljplanerna för fyra trafikkorsningar och stora infrastrukturprojekt ska vara klara det här året. – Trafikverket tar...

Stationsområdet är en ny stadsdel som växer fram i Ängelholm. Här omvandlas gammal industrimark och ödetomter till en grön stadsdel och ett ideal för hållbar utveckling i kommunen. Det planeras för cirka 2500–2700 nya bostäder alldeles intill både järnvägsstation, centrum och stora rekreativa områden som...